‘800 milyondan fazla insan kronik aç’

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si Gı­da Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü ta­ra­fın­dan ‘Dün­ya Gı­da Gü­nü’ kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen et­kin­lik, Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si öğ­ren­ci ve aka­de­mis­yen­le­ri ile Ço­rum İl Ta­rım ve Or­man Mü­dür­lü­ğü per­so­ne­li­nin ka­tı­lım­la­rı ile ger­çek­leş­ti­ril­di.

‘800 milyondan fazla insan kronik aç’

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si Gı­da Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü ta­ra­fın­dan ‘Dün­ya Gı­da Gü­nü’ kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen et­kin­lik, Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si öğ­ren­ci ve aka­de­mis­yen­le­ri ile Ço­rum İl Ta­rım ve Or­man Mü­dür­lü­ğü per­so­ne­li­nin ka­tı­lım­la­rı ile ger­çek­leş­ti­ril­di.

Prog­ra­mın açış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan Gı­da Mü­hen­dis­li­ği Bö­lüm Baş­ka­nı Prof. Dr. Sa­vaş Bah­çe­ci, Bir­leş­miş Mil­let­ler Gı­da ve Ta­rım Ör­gü­tü'nün (FAO) ku­ru­luş yıl dö­nü­mü olan 16 Ekim ta­ri­hi­nin her yıl be­lir­le­nen bir te­ma çer­çe­ve­sin­de "Dün­ya Gı­da Gü­nü" ola­rak kut­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Bu yıl için be­lir­le­nen te­ma­nın "2030 yı­lı­na ka­dar dün­ya­da aç­lı­ğa son ver­mek müm­kün" baş­lı­ğı al­tın­da ele alın­dı­ğı­nı ifa­de eden Prof. Bah­çe­ci, FAO ve­ri­le­ri­ne gö­re dün­ya­da 800 mil­yon­dan faz­la in­sa­nın kro­nik aç­lık so­ru­nu ya­şa­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, aç­lık­la mü­ca­de­le nok­ta­sın­da her­ke­sin üze­ri­ne dü­şen so­rum­lu­luk­la­rı ye­ri­ne ge­tir­me­si ge­rek­li­li­ği­ne vur­gu yap­tı.
 

‘AÇ MI­YIZ, AÇIK­TA MI­YIZ?’
Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Ali Kı­lı­çars­lan da, kır­sal ke­sim­den kent­le­re olan yo­ğun göç ya­nın­da ya­şa­nan ik­lim de­ği­şik­lik­le­ri­nin ta­rım­sal üre­tim açı­sın­dan olum­suz so­nuç­lar or­ta­ya koy­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Et­kin­lik kap­sa­mın­da prog­ra­mın da­vet­li ko­nuş­ma­cı­sı Gı­da Yük­sek Mü­hen­di­si Se­her Gü­müş ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len "Aç mı­yız? Açık­ta mı­yız?" baş­lık­lı su­num çer­çe­ve­sin­de ta­rım ve gı­da öze­lin­de sür­dü­rü­le­bi­lir­lik, eşit­siz gı­da da­ğı­lı­mı ve aç­lı­ğa son ver­mek için top­lum ve bi­rey ola­rak üze­ri­mi­ze dü­şen gö­rev­ler ko­nu­la­rın­da ay­rın­tı­lı de­ğer­len­dir­me­ler ya­pıl­dı.
Gı­da Mü­hen­di­si Ef­sun Se­na Gü­leç ta­ra­fın­dan da gü­ve­ni­lir gı­da­ya ula­şım ve tü­ke­ti­ci sağ­lı­ğı­nın ko­run­ma­sı nok­ta­sın­da Ço­rum İl Ta­rım ve Or­man Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan il ge­ne­lin­de ger­çek­leş­ti­ri­len de­ne­tim ve di­ğer ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi ve­ril­di. 
Gı­da Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len Dün­ya Gı­da Gü­nü et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da ay­rı­ca Bah­çe­li­ev­ler İl­ko­ku­lu zi­ya­ret edi­le­rek, aç­lık ve aç­lık­la mü­ca­de­le ko­nu­la­rın­da far­kın­da­lık oluş­tur­mak ama­cıy­la il­ko­kul öğ­ren­ci­le­ri­ne yö­ne­lik su­num ya­pıl­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2018, 10:02
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER