‘Acıları anmak yerine ders almalıyız’

Me­mur-Sen İl Tem­sil­ci­si ve Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Sa­at­cı, Sreb­re­nit­sa kat­li­amıy­la il­gi­li açıklamada bulundu.

‘Acıları anmak yerine  ders almalıyız’

Me­mur-Sen İl Tem­sil­ci­si ve Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Sa­at­cı, Sreb­re­nit­sa kat­li­amıy­la il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, “Sreb­re­nit­sa kat­li­amı­nı, can­lı ka­lan acı­sıy­la, ha­zin ve bu­ruk ha­tı­ra­lar­la 23'ncü hü­zün yı­lın­da da unut­ma­dık, unut­tur­ma­ya­ca­ğız; çün­kü Ali İz­zet­be­go­viç’in de­di­ği gi­bi, “Unu­tu­lan soy­kı­rım tek­rar­la­nır.” de­di.
“Bu kat­li­am, Ba­tı’ya ege­men ide­olo­ji­nin or­ga­ni­ze kö­tü­lük pro­je­si­ni, in­san­lık­tan ya­na na­sip­siz kal­dık­la­rı­nı, ne öl­çü­de vah­şi ve yok edi­ci ol­duk­la­rı­nı bir kez da­ha gös­ter­miş­tir.” di­yen Sa­at­cı, açık­la­ma­sı­nı şöy­le sür­dür­dü: “Ay­rı­ca özel­de bu kat­li­am ge­nel­de bü­tün bir Bos­na di­re­ni­şi ve son­ra­sın­da ya­şa­nan kü­re­sel tra­je­di­ler, in­san hak­la­rı­nı ko­ru­ma id­di­asın­da olan BM’nin iş­lev­siz­li­ği­ni ve­ya bu ör­gü­tün çar­pık zih­ni­ye­tin yö­ne­ti­min­de iş­lev­siz kal­dı­ğı ger­çe­ği­ni de or­ta­ya çı­kar­mış­tır. Sreb­re­nit­sa’da bü­tün in­san­lık, in­san­lı­ğın ma­su­mi­yet ya­nı, vic­da­nı, te­mel hak­la­rı öl­dü­rül­müş­tür. İn­san­lı­ğın her sı­kın­tı­sı­na du­yar­lı ol­ma­yı ahlâki ve in­sa­ni so­rum­lu­luk bi­len bir si­vil top­lum ör­gü­tü ola­rak, Sreb­re­nit­sa kat­li­amı baş­ta ol­mak üze­re, bü­tün kat­li­am­la­rı, soy­kı­rım­la­rı, hak­sız­lık­la­rı, zul­mü ve za­lim­le­ri her za­man tel'in et­tik.
Me­mur-Sen ola­rak di­yo­ruz ki; acı­la­rı an­mak ye­ri­ne ders alıp bun­la­rın tek­rar ya­şan­ma­ma­sı için vic­dan sa­hi­bi her­ke­sin bir­lik­te­li­ği bü­tün in­san­lık için ha­ya­ti ve zo­run­lu­dur.”  (Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2018, 11:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER