‘Af istenen umut, huzur ve müjde gecesi’

Me­mur-Sen İl Tem­sil­ci­si ve Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Sa­at­cı, üç ay­la­rın baş­lan­gı­cı ve Re­ga­ip Kan­di­li ne­de­niy­le açıklama yaptı.

‘Af istenen umut,  huzur ve müjde gecesi’

Me­mur-Sen İl Tem­sil­ci­si ve Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Sa­at­cı, üç ay­la­rın baş­lan­gı­cı ve Re­ga­ip Kan­di­li ne­de­niy­le yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Re­ga­ip Kan­di­li, bit­mek tü­ken­mek bil­me­yen ar­zu ve is­tek­le­ri­mi­zin, bi­zi esir alan aşı­rı tut­ku­la­rı­mı­zın ve bü­tün bu ar­zu­lar doğ­rul­tu­sun­da or­ta­ya koy­du­ğu­muz ça­ba ve gay­ret­le­ri­mi­zin mu­ha­se­be­si­ni yap­ma­mız için Rab­bi­mi­zin her yıl bi­ze lüt­fet­ti­ği mü­ba­rek bir ge­ce­dir” de­di.

“Mil­le­ti­miz ve İs­lam âle­mi ola­rak yü­ce di­ni­mi­zin rah­met ve be­re­ket ve­si­le­si kıl­dı­ğı mü­ba­rek üç ay­la­ra ka­vuş­ma­nın hu­zur ve mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz” di­yen Sa­at­cı, “Al­lah (c.c) ka­tın­da za­man­la­rın de­ğer­le­ri bir­bi­ri­ne eşit­tir. An­cak öy­le za­man­lar var­dır ki o za­man­lar­da öy­le ha­di­se­ler olur ki, o vak­te di­ğer za­man di­lim­le­rin­den da­ha üs­tün bir de­ğer ka­zan­dı­rır. Re­ceb-i Şe­ri­fin ilk Cu­ma ge­ce­si­ne isa­bet eden Re­ga­ip Ge­ce­si’nde bu müs­tes­na za­man­lar­dan bi­ri­dir. Cu­ma ge­ce­le­ri böy­le kıy­met­li va­kit­ler­den bi­ri­dir. Re­ga­ip Ge­ce­si gi­bi iki kıy­met­li ge­ce­de bi­ra­ra­ya ge­lin­ce, bu ge­ce da­ha da bir kıy­met­li olu­yor. Bu ge­ce, yal­va­rış ve ya­ka­rış­la­rın Yü­ce Mev­la'ya su­nul­du­ğu ve O'nun rah­me­tin­den af is­te­nil­di­ği umut, hu­zur ve müj­de ge­ce­si­dir” şek­lin­de kay­det­ti.

Re­ga­ip ge­ce­si­nin öne­mi­ne de­ği­nen Sa­at­cı açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı:
“Re­ga­ip, ge­le­ce­ğe yö­ne­lik ar­zu ve is­tek­le­ri­mi­zi, emel ve tut­ku­la­rı­mı­zı göz­den ge­çir­me imkânı ve­ren mü­ba­rek bir ge­ce­dir. Al­lah Teâlâ’nın kul­la­rı­na lüt­fu­nun çok­lu­ğu, ke­re­mi­nin bol­lu­ğu ve pek çok gü­nahkârı ba­ğış­la­ma­sı se­be­biy­le bu ge­ce­ye “Re­ga­ip Ge­ce­si" adı ve­ril­miş­tir. İd­rak ede­ce­ği­miz mü­ba­rek Re­ga­ip Kan­di­li ve­si­le­siy­le, ru­hu­mu­zu ka­rar­tan kö­tü duy­gu ve dü­şün­ce­le­ri kalp­le­ri­miz­den ata­lım. İba­de­tin zev­kin­den bi­zi mah­rum eden nef­sin kö­tü ar­zu­la­rı­nı fren­le­ye­lim. Gö­nül dün­ya­mı­zı bu­lan­dı­ran ha­set, kin, düş­man­lık gi­bi kö­tü duy­gu­lar­dan te­miz­le­ye­lim. Me­mur-Sen ca­mi­ası ola­rak bu duy­gu ve dü­şün­ce­ler­le baş­ta ül­ke­miz ol­mak üze­re gö­nül coğ­raf­ya­mız­da ya­şa­yan soy­daş, va­tan­daş ve kar­deş­le­ri­miz­le bir­lik­te bü­tün İs­lam âle­mi­nin mü­ba­rek üç ay­la­rı­nı ve Re­ga­ib Kan­di­li'ni teb­rik edi­yor, bu ve­si­ley­le bil­has­sa İs­lam dün­ya­sın­da ak­ma­ya de­vam eden ka­nın bir an ön­ce dur­ma­sı, in­san­lı­ğın or­tak hu­zu­ru­nu teh­dit eden te­rör, şid­det, sa­vaş ve düş­man­lı­ğın ye­ri­ni ba­rış ve hu­zu­ra bı­rak­ma­sı, rağ­bet­le­ri­mi­zin iyi­ye, gü­ze­le ve doğ­ru­ya yö­ne­lik ol­ma­sı ve bu ay­lar­da ya­pa­ca­ğı­mız iba­det, dua ve ya­ka­rış­la­rın ka­bul ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.”         (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER