Akkent Mahallesi Belediye’nin hizmetlerinden memnun

Ak­kent Ma­hal­le­si, Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ri­len pro­je­ler­le ge­li­şi­yor. 

Akkent Mahallesi Belediye’nin hizmetlerinden memnun

FA­TİH AK­BAŞ
Ma­hal­le­ye bin­ler­ce ağaç di­ke­rek ade­ta or­ma­na dö­nüş­tü­ren be­le­di­ye ye­ni park­lar­da yap­ma­ya de­vam edi­yor. Ma­hal­le­de Be­le­di­ye ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan ko­şu ve bi­sik­let par­ku­run­da da so­na ge­lin­di.
Ak­kent Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Ne­cip Gü­ler, Ço­rum Be­le­di­ye­si’nin ma­hal­le­sin­de ha­ya­ta ge­çir­di­ği pro­je­ler­den mem­nun ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Be­le­di­ye­miz ma­hal­le­mi­ze çok sa­yı­da ye­ni park ve spor alan­la­rı ka­zan­dır­dı. Dört bir ta­ra­fı ağaç­lar­la do­na­ta­rak or­ma­na dö­nüş­tür­dü. Şim­di de her iki ucun­da da bi­rer par­kın yer al­dı­ğı 800 met­re uzun­lu­ğun­da ko­şu ve bi­sik­let yo­lu ya­pı­yor. Baş­tan so­na ka­dar ay­dın­lat­ma­lı ola­cak yo­lun alt ya­pı­sı ta­mam­lan­dı. Tar­tan pist mal­ze­me­si­nin dö­şen­me­si­ni bek­li­yo­ruz” de­di.

Ma­hal­le­sin­de da­ha ön­ce ba­zı böl­ge­ler­de mes­cit ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu mev­cut ca­mi­den bir ta­ne­si­nin ise ih­ti­ya­cı kar­şı­la­ma­dı­ğı­nı kay­de­den Ne­cip Gü­ler, “Be­le­di­ye­miz At­le­tizm Sta­dı ile Spor Sa­lo­nu ara­sın­da ka­lan böl­ge­ye 110 ki­şi­lik bir mes­cit yap­tı. Mes­ci­di­miz fa­ali­ye­te geç­ti. Pa­zar ala­nı ya­nın­da bu­lu­nan ca­mi­miz ise ih­ti­ya­cı ka­rı­la­ma­dı­ğı için yı­kı­la­rak 800 ki­şi ka­pa­si­te­ye sa­hip ye­ni­si ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı. Ça­lış­ma­lar de­vam edi­yor. Ra­ma­zan­dan ön­ce iba­de­te açıl­ma­sı he­def­le­ni­yor” şek­lin­de kay­det­ti.

Ço­rum Be­le­di­ye­si’nin ma­hal­le­si­ne ya­tı­rım­la­ra de­vam ede­ce­ği­ni be­lir­ten Gü­ler, ağaç­lan­dır­ma fa­ali­yet­le­ri­nin ya­nı­sı­ra mi­ni bir ha­lı sa­ha­nın da­ha ya­pı­la­ca­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di.
Ak­kent Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Ne­cip Gü­ler, Be­le­di­ye’nin hiz­met­le­rin­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek, “Ma­hal­lem­de ha­ya­ta ge­çi­ri­len ya­tı­rım­la­rın baş­la­ma­sın­da bü­yük eme­ği olan es­ki Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Mu­zaf­fer Kül­cü ve bun­la­rın de­vam et­ti­ri­lip bi­ti­ril­me­si­ni sağ­la­yan Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Ze­ki Gül’e ve eki­bi­ne te­şek­kür edi­yo­rum” de­di.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 16:28
YORUM EKLE
YORUMLAR
ÇORUMLU
ÇORUMLU - 4 yıl Önce

Akkent te İlkokul ile sağlık ocağı arasındaki kaldırımlarda hatta çogu sokak aralarındaki kaldırımlarda 1 metre boyunda ot ve çalılar var, otlardan kaldırımda yürünmüyor. inanmayan gelsin baksın İlkokulun nizamiyesinden Sağlık ocağına kadar kaldırım da yürüyebilene aşk olsun. Her gün ağaçlar sulanıyor çöp alınıyor yeşil alanlardaki otlar biçiliyor, fakat kaldırımlardaki otlara bakan yok çocuklar yolda yürüyor.

kemalpekmezli
kemalpekmezli - 4 yıl Önce

kemalpekmezli

hüseyin aydın
hüseyin aydın - 4 yıl Önce

akkent mahallesinde 5 senedir ikamet ediyorum.binlerce kişinin ikamet ettiği mahallede vakit geçirecek çay bahçesi bile yok .çorumu gören manzaralı bir yer daha olmamasına ragmen bu alan ailelere değil sarhoşlara hitap etmektedir .

SIRADAKİ HABER