Anne Üniversitesi eğitime başladı

Hi­tit Üni­ver­si­te­si ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ri­len An­ne Üni­ver­si­te­si’nde eği­tim­ler baş­la­dı.

Anne Üniversitesi  eğitime başladı

Üni­ver­si­te ta­ra­fın­dan Hi­tit Üni­ver­si­te­si Ka­dın ve Ai­le So­run­la­rı Uy­gu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi (HÜ­KAM) ve Hi­tit Üni­ver­si­te­si Sü­rek­li Eği­tim Mer­ke­zi (Hİ­TİT­SEM) iş bir­li­ğin­de Ço­rum Be­le­di­ye­si Ka­dın Kül­tür ve Sa­nat Mer­ke­zi’nin des­tek­le­riy­le ger­çek­leş­ti­ri­len  Hİ­TÜ An­ne Üni­ver­si­te­si çer­çe­ve­sin­de iki haf­ta sü­re­sin­ce sağ­lık­tan, fi­nan­sa, ede­bi­yat, kül­tür, psi­ko­lo­ji, sa­nat, ço­cuk ge­li­şi­mi ve ai­le içi ile­ti­şim gi­bi pek çok alan­da, Hi­tit Üni­ver­si­te­si’nin uz­man aka­de­mik kad­ro­su ta­ra­fın­dan ka­tı­lım­cı­la­ra üni­ver­si­te sı­ra­la­rın­da eği­tim ve­ri­le­cek. 


Top­lam 34 sa­at­lik eği­ti­min ve­ri­le­ce­ği prog­ram ile ki­şi­sel ge­li­şi­me kat­kı sağ­la­mak ve ai­le içi ile­ti­şim, ebe­veyn­lik ile ço­cuk ge­li­şi­mi ko­nu­la­rın­da ka­tı­lım­cı­la­ra kat­kı sağ­la­mak amaç­la­nı­yor. Ay­nı za­man­da ko­ru­yu­cu sağ­lık dav­ra­nış­la­rı­nın ge­liş­ti­ril­me­si, bi­linç­li med­ya ve tek­no­lo­ji kul­la­nı­mı ile med­ya okur­ya­zar­lı­ğı gi­bi ko­nu­lar­da da far­kın­da­lık ge­liş­ti­ril­me­si he­def­le­ni­yor. 
Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Nur­can Bay­kam ko­nu­sun­da yet­kin 40’a ya­kın öğ­re­tim ele­ma­nı eş­li­ğin­de ya­pı­la­cak Hİ­TÜ An­ne Üni­ver­si­te­si ile an­ne ve an­ne aday­la­rı­nın üni­ver­si­tey­le ta­nış­ma im­ka­nı bul­du­ğu­nu ifa­de ede­rek Hi­tit Üni­ver­si­te­si’nin top­lum­la iç içe bir şe­kil­de ye­ni bir ça­lış­ma­ya da­ha im­za at­tı­ğı­nı be­lirt­ti. 


Prof. Dr. Bay­kam, Hİ­TÜ An­ne Üni­ver­si­te­si sü­re­sin­de ka­tı­lım­cı­la­rın ken­di­le­ri­ni ge­liş­ti­re­ce­ği, özel his­se­de­ce­ği eği­tim prog­ram­la­rı uy­gu­la­ma­ya özen gös­ter­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­ze­rek “Ve­rim­li, ke­yif­li ve gü­zel anı­lar­la ay­rı­la­ca­ğı­nız bir prog­ram ge­çi­re­ce­ği­ni­ze ina­nı­yo­rum. Siz­le­ri Üni­ver­si­te­miz­de ağır­la­mak­tan do­la­yı bü­yük bir mut­lu­luk du­yu­yo­ruz. He­pi­niz hoş gel­di­niz” de­di.   

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER