Araçları ‘yürüyen ofis’ gibi dizayn ediyorlar

Ço­rum'da fa­ali­yet gös­te­ren oto ta­sa­rım şir­ket­le­ri, mo­dern tek­no­lo­ji kul­la­na­rak araç­la­rı tu­va­le­tin­den ban­yo­su­na, mut­fa­ğın­dan din­len­me bö­lü­mü­ne ka­dar ye­ni­den ta­sar­lı­yor.

Araçları ‘yürüyen ofis’  gibi dizayn ediyorlar

Ço­rum'da fa­ali­yet gös­te­ren oto ta­sa­rım şir­ket­le­ri, mo­dern tek­no­lo­ji kul­la­na­rak araç­la­rı tu­va­le­tin­den ban­yo­su­na, mut­fa­ğın­dan din­len­me bö­lü­mü­ne ka­dar ye­ni­den ta­sar­lı­yor.
Kü­çük Sa­na­yi Si­te­si'nde hiz­met ve­ren 10 ci­va­rın­da oto ta­sa­rım şir­ke­ti, Tür­ki­ye'nin bir­çok ken­ti­nin ya­nı sı­ra dün­ya­nın fark­lı ül­ke­le­rin­den ge­len araç­la­rı mo­dern tek­no­lo­ji kul­la­na­rak mo­di­fi­ye edi­yor.
Fir­ma­lar, özel­lik­le gur­bet­çi­ler ta­ra­fın­dan ol­duk­ça faz­la ter­cih edi­li­yor. Çe­şit­li pa­ket­ler­le hiz­met ve­ren fir­ma­lar, mar­ka ve mo­de­li be­lir­le­nen araç­la­rı müş­te­ri­le­ri adı­na sa­tın alıp is­te­ni­len tek­no­lo­jiy­le do­na­ta­bil­dik­le­ri gi­bi müş­te­ri­le­ri­nin gön­der­di­ği araç­la­rı da be­lir­le­nen kri­ter­le­re uy­gun ola­rak di­zayn edi­yor.

Özel­lik­le uzun se­ya­hat ya­pan iş adam­la­rı, si­ya­set­çi­ler, sa­nat­çı­lar ve gur­bet­çi­le­rin oto­mo­bil, mi­ni­büs ve oto­büs gi­bi araç­la­rı tu­va­le­tin­den ban­yo­su­na, mut­fa­ğın­dan din­len­me bö­lü­mü­ne ka­dar ye­ni­den ta­sar­la­nı­yor. 
- Uzun ve yo­ru­cu se­ya­hat­ler key­fe dö­nü­şü­yor
Mo­di­fi­ye üze­ri­ne ça­lı­şan bir fir­ma­nın ge­nel mü­dü­rü Hü­se­yin Zor­lu, AA mu­ha­bi­ri­ne yap­tı­ğı açık­la­ma­da, yak­la­şık 35 yıl­dır sek­tör­de ça­lış­tı­ğı­nı, her ge­çen yıl bek­len­ti ve ka­li­te­nin art­tı­ğı­nı söy­le­di.
Ta­sa­rım yap­tık­la­rı iş­le­rin ba­şın­da VIP araç­lar gel­di­ği­ni, müş­te­ri­le­rin is­te­ği doğ­rul­tu­sun­da ara­cı baş­tan so­na ye­ni­den di­zayn et­tik­le­ri­ni an­la­tan Zor­lu, en çok ta­lep edi­len­le­rin eş­ya­la­rın ma­saj ya­pan kol­tuk­lar, ça­lış­ma ve ye­mek ma­sa­sı ile oyun kon­so­lu ve uy­du bağ­lan­tı­lı te­le­viz­yon ol­du­ğu­nu ak­tar­dı. 

Mi­ni­büs ve oto­büs di­zay­nı ko­nu­sun­da da çok ta­lep ol­du­ğu­nu, ay­rı­ca yurt dı­şın­dan ge­len ta­lep­le­ri de kar­şı­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen Zor­lu, şun­la­rı kay­det­ti:
"On­la­rın araç­la­rı Tür­ki­ye'de­ki­le­re na­za­ran bi­raz da­ha fark­lı olu­yor. Bu­ra­da de­ri kol­tuk, ma­saj sis­te­mi gi­bi özel­lik­ler çok faz­la aran­mı­yor ama on­lar is­ti­yor. İş adam­la­rı, ka­mu ve el­çi­lik gö­rev­li­le­ri­nin ya­nı sı­ra sa­nat­çı­lar ve uzun se­ya­hat­le­ri­ni key­fe dö­nüş­tür­mek is­te­yen­le­rin araç­la­rı­nı ye­ni­den di­zayn edi­yo­ruz. Araç­la­rı­mız­da üst dü­zey elek­tro­nik sis­tem­le­ri uy­gu­lu­yo­ruz. An­dro­id iş­le­tim sis­te­me sa­hip te­le­fon­lar­la kon­trol edi­le­bi­lir araç­lar di­zayn edi­yo­ruz. LCD ek­ran­lar ile gö­rün­tü akı­şı­nı üst ka­li­te­de yan­sı­tı­yo­ruz. De­ri kap­la­ma kol­tuk sis­te­mi­ni, elek­tro­nik pa­nel sa­ye­sin­de kat­la­na­bi­lir ha­le ge­ti­re­bi­li­yo­ruz. İs­te­ğe gö­re bir ne­vi yü­rü­yen ofis ve­ya ev gi­bi ak­la ge­le­bi­le­cek her şe­yi araç­la­ra ya­pı­yo­ruz."


Baş­ta Al­man­ya, Avus­tur­ya, Fran­sa ve İs­viç­re ol­mak üze­re bir­çok ül­ke­ye hiz­met ver­dik­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Zor­lu, Su­dan dev­let yö­ne­ti­ci­le­ri için de oto­büs­ler ta­sar­la­dık­la­rı­nı ak­tar­dı.
Bu­gü­ne ka­dar yurt dı­şı için 150'den faz­la araç di­zay­nı yap­tık­la­rı­nı be­lir­ten Zor­lu, is­te­ni­len­le­re gö­re araç­la­rın 20 ila 35 gün ara­sın­da ye­ni­den ta­sar­lan­dı­ğı­nı kay­det­ti.(AA)

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2018, 11:35
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER