Asfalt yerine beton

Ço­rum Be­le­di­ye­si ye­ni yap­tı­ğı yol­lar­da as­falt ye­ri­ne be­ton yol ter­cih ede­rek eko­no­mi­ye kat­kı­da bu­lu­nu­yor.

Asfalt yerine beton

Ço­rum Be­le­di­ye­si ye­ni yap­tı­ğı yol­lar­da as­falt ye­ri­ne be­ton yol ter­cih ede­rek eko­no­mi­ye kat­kı­da bu­lu­nu­yor.

Ta­ma­mı yer­li üre­tim olan be­ton yo­lun as­fal­ta gö­re da­ha dü­şük ma­li­yet­li ol­du­ğu­nu ifa­de eden Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, "Ge­rek­li etüt ve araş­tır­ma so­nu­cun­da uy­gun­lu­ğu tes­pit edi­len yer­le­re Ço­rum Be­le­di­ye­si ola­rak be­ton yol ya­pı­yo­ruz. Be­ton yol üre­tim ma­li­ye­ti as­falt­tan üç kat da­ha ucuz. Be­ton yo­lun aşın­ma sü­re­si, yol­da ya­pı­la­cak ba­kım ve ona­rım mas­raf­la­rı da dü­şü­nül­dü­ğün­de da­ha avan­taj­lı olu­yor. An­ka­ra Yo­lu 3. ve 5. Cad­de­le­re top­lam­da bin 680 met­re uzun­lu­ğun­da 15 met­re ge­niş­li­ğin­de be­ton yol yap­tık. Bu iki cad­de­mi­ze ve bağ­lan­tı­la­rı­na top­lam­da 10 bin 600 ton be­ton ser­dik" de­di.
Baş­kan Ze­ki Gül, be­ton yo­lun ya­zın sı­ca­ğa, kı­şın­sa so­ğu­ğa kar­şı da­ha da­ya­nık­lı ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­ze­rek, be­ton yol ya­pı­lan böl­ge­nin sa­na­yi böl­ge­si ol­ma­sı se­be­biy­le be­ton yo­lun bu­ra­da da­ha uzun sü­re kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER