Aşiyan Pastanesi açıldı

Hü­se­yin Köm­be­ci’nin sa­hi­bi ol­du­ğu Aşi­yan Pas­ta­ne­si dün hiz­me­te açıl­dı.

Aşiyan Pastanesi açıldı

M.BU­RAK YAL­ÇIN
Hü­se­yin Köm­be­ci’nin sa­hi­bi ol­du­ğu Aşi­yan Pas­ta­ne­si dün hiz­me­te açıl­dı.
Mi­mar Si­nan Ma­hal­le­si Fev­zi Çak­mak 1. So­kak’ta hiz­me­te gi­ren iş­ye­ri dün da­vet­li­le­rin ka­tı­lı­mı ile kur­de­le ke­si­le­rek açıl­dı.
İş­ye­ri sa­hi­bi Hü­se­yin Köm­be­ci sa­bah 06.00’dan ak­şam 23.00’a ka­dar müş­te­ri­le­ri­ne hiz­met ve­re­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek özel gün­ler­de top­lu si­pa­riş al­dık­la­rı­nı söy­le­di.


Çe­şit­li ik­ram­la­rın ar­dın­dan açı­lış so­na er­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER