Atıl duran arazinin değerlendirmesini istediler

Ba­ha­ra­ev­ler Ma­hal­le­si Bu­ha­ra­ev­ler 2. So­kak sa­kin­le­ri Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si Kız Öğ­ren­ci Yur­du ar­ka­sın­da bu­lu­nan boş ara­zi­le­rin de­ğer­len­di­ril­me­si­ni is­ti­yor.

Atıl duran arazinin değerlendirmesini istediler

FA­TİH AK­BAŞ
Ba­ha­ra­ev­ler Ma­hal­le­si Bu­ha­ra­ev­ler 2. So­kak sa­kin­le­ri Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si Kız Öğ­ren­ci Yur­du ar­ka­sın­da bu­lu­nan boş ara­zi­le­rin de­ğer­len­di­ril­me­si­ni is­ti­yor.

Ara­zi­nin uzun yıl­lar­dır çev­re­si du­var çev­ri­li ola­rak atıl va­zi­yet­te dur­du­ğu­nu ve kap­la­yan ot­la­rın kö­tü gö­rün­tü oluş­tur­du­ğu­nu kay­de­den va­tan­daş­lar, “Öğ­ren­ci yur­du­nun ar­ka­sın­da bu­lu­nan ara­zi uzun yıl­lar­dır boş ve ot kap­la­mış va­zi­yet­te du­ru­yor. Bu­ra­sı kö­tü gö­rün­tü­den kur­ta­rıl­ma­lı­dır. Ya ço­cuk­la­rın ra­hat­ça va­kit ge­çi­re­bi­le­cek­le­ri park ya­pıl­ma­lı ya­da ot­lar­dan te­miz­le­ne­rek da­ha düz­gün ha­le ge­ti­ril­me­li­dir. Ara­zi han­gi ka­mu ku­ru­mu­nun mül­ki­ye­tin­de ise bu­ra­da ge­rek­li dü­zen­le­me­yi yap­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz” de­di­ler. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER