Bahabey PTT şubesi yenilenecek

Ço­rum PTT Baş­mü­dü­rü Zi­ya Ba­şı­açık, Ço­rum Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Çe­tin Ba­şa­ran­hın­cal'ı zi­ya­ret et­ti.

Bahabey PTT şubesi yenilenecek


Zi­ya­ret­te, Ço­rum PTT Baş­mü­dür­lü­ğü ile Ço­rum Ti­ca­ret ve  Sa­na­yi Oda­sı ara­sın­da ya­pı­la­bi­le­cek hiz­met­ler ele alın­dı ve PTT'nin ye­ni hiz­met­le­ri hak­kın­da bil­gi ve­ril­di. 
TSO’dan ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Ço­rum PTT Baş­mü­dür­lü­ğü ola­rak Ço­rum sa­na­yi ve işa­dam­la­rı­na PTT hiz­met­le­ri­nin ta­nı­tı­mı ve kul­lan­ma­sı ko­nu­sun­da her tür­lü yar­dı­ma ha­zır ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen Zi­ya Ba­şı­açık, Ba­ha­bey Cad­de­si üze­rin­de hiz­met ve­ren Hi­tit PTT Şu­be­si’nin ge­li­şen Ço­rum'da hiz­met­le­re ce­vap ver­mek­te ek­sik kal­dı­ğı­nı, ko­nu hak­kın­da kap­sam­lı bir ça­lış­ma ya­pıl­dı­ğı­nı ve Ba­ha­bey Cad­de­si'ne ye­ni kon­sept­te PTT Mer­kez Mü­dür­lü­ğü'nün ya­kın bir za­man­da hiz­me­te baş­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. 


Şir­ke­tin 2017 yı­lı içe­ri­sin­de lo­jis­tik ala­nın­da ça­lış­ma­la­rı­nın baş­la­dı­ğı­nı ve bu yıl içe­ri­sin­de de bu alan­da bü­yük ku­rum­lar ve fir­ma­lar­la ça­lış­ma­ya baş­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Ba­şı­açık, Ço­rum­lu sa­na­yi­ci­le­re de bu alan­da hiz­met ver­mek is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Yurt­dı­şı ile ça­lı­şan fir­ma­lar için­de çok hız­lı, an­lık ola­rak ta­ki­bi ya­pı­la­bi­len ve fi­ya­tı uy­gun TUR­PEX Kar­go-Kur­ye hiz­met­le­ri­nin ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ba­şı­açık, 48 sa­at içe­ri­sin­de tüm Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ne kar­go­la­rı ulaş­tı­ra­bil­dik­le­ri­ni, 3 gün içe­ri­sin­de dün­ya­nın her ye­ri­ne tes­li­mat ya­pa­bil­dik­le­ri­ni kay­det­ti.


Ço­rum Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Çe­tin Ba­şa­ran­hın­cal, Zi­ya Ba­şı­açık'ın zi­ya­re­tin­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti be­lirt­ti.
Kök­le­ri Os­man­lı'ya da­ya­nan ve Tür­ki­ye'nin en es­ki ku­rum­la­rın­dan olan PTT'nin son yıl­lar­da ka­buk de­ğiş­tir­di­ği­ni ve bu de­ği­şi­min TSO ta­ra­fın­dan da ya­kın­dan ta­kip edil­di­ği­ni söy­le­di. Lo­jis­tik ko­nu­su­nun ken­di­le­ri­ni ya­kın­dan il­gi­len­dir­di­ği­ni ve PTT'nin bu alan­da hiz­met ver­me­si­nin ay­rı­ca önem­li ol­du­ğu­nu, son dö­nem­de öne­mi hız­la ar­tan yer­li ve mil­li söy­le­mi­nin al­tı­nı en iyi dol­du­ran ku­rum­la­rın ba­şın­da PTT'nin gel­di­ği­ni vur­gu­la­dı. 
Yurt­dı­şı bağ­lan­tı­la­rı olan şir­ket­ler için TUR­PEX hiz­me­tin önem­li ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ba­şa­ran­hın­cal, bu ve di­ğer hiz­met­le­rin TSO üye­le­ri için önem­li hiz­met­ler ol­du­ğu­nu kay­det­ti.

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2018, 11:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER