Başkan Gül: Gönül belediyeciliği yapıyoruz

Bun­lar içe­ri­sin­de bir hiz­me­ti­miz var ki; bu hiz­met­le hem gö­nül­le­ri ka­za­nı­yo­ruz hem de ba­şı­mı­zın ta­cı bü­yük­le­ri­mi­zin du­ası­na maz­har olu­yo­ruz" de­di.

Başkan Gül: Gönül belediyeciliği yapıyoruz

Sos­yal be­le­di­ye­ci­lik ala­nın­da Ço­rum'a sun­duk­la­rı hiz­met­le­ri bir­çok be­le­di­ye­nin ör­nek al­dı­ğı­nı ifa­de eden Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, "Hiz­met pla­nı­mı­zı oluş­tu­rur­ken hem­şe­ri­le­ri­mi­zin mem­nu­ni­ye­ti­ni göz önün­de bu­lun­du­ra­rak ha­re­ket edi­yo­ruz. Bu sa­ye­de top­lu­mun her ke­si­mi­ne be­le­di­ye hiz­met­le­ri­ni gö­tü­rü­yo­ruz. Genç­le­re ay­rı hiz­met­ler, ha­nım kar­deş­le­ri­mi­ze ay­rı hiz­met­ler, yar­dı­ma muh­taç ai­le­le­ri­mi­ze yö­ne­lik ay­rı hiz­met­le­ri­miz var. Bun­lar içe­ri­sin­de bir hiz­me­ti­miz var ki; bu hiz­met­le hem gö­nül­le­ri ka­za­nı­yo­ruz hem de ba­şı­mı­zın ta­cı bü­yük­le­ri­mi­zin du­ası­na maz­har olu­yo­ruz" de­di.

‘KU­ŞAK­LAR ARA­SI GÖ­NÜL KÖP­RÜ­SÜ İN­ŞA EDİ­YO­RUZ’
Yaş­lı­la­ra yö­ne­lik ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rın ken­di­le­ri için ay­rı bir öne­me sa­hip ol­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Gül, "Be­le­di­ye­mi­zin en önem­li sos­yal hiz­met­le­rin­den bi­ri Gö­nül Köp­rü­sü Pro­je­si. Bu pro­je­miz her ge­çen gün da­ha faz­la yaş­lı­mı­za ula­şa­rak de­vam edi­yor. Pro­je kap­sa­mın­da yaş­lı­la­rı­mı­zın ev­le­ri­ni zi­ya­ret edip ha­tır­la­rı­nı so­ru­yo­ruz. Okul­la­rı­mız­dan öğ­ren­ci­le­ri, yaş­lı­la­rı­mız­la bu­luş­tu­rup ku­şak­lar ara­sı gö­nül köp­rü­le­ri in­şa edi­yo­ruz. Bu sa­ye­de yaş­lı­la­rı­mı­zın ken­di­le­ri­ni mut­lu his­set­me­si­ni, genç­le­rin de on­la­rın bil­gi, bi­ri­kim ve tec­rü­be­le­rin­den ya­rar­lan­ma­sı­nı sağ­lı­yo­ruz" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 

‘YAŞ­LI­LA­RI­MI­ZIN EV­LE­Rİ­Nİ TE­MİZLİ­YO­RUZ’
Yaş­lı­la­rı ev­le­rin­de, has­ta­ne­de, hu­zur evin­de zi­ya­ret et­tik­le­ri­ni, bul­duk­la­rı her fır­sat­ta on­la­rın ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen Baş­kan Gül, “Gö­nül Köp­rü­sü Pro­je­si kap­sa­mın­da yaş­lı­la­rın ev­le­ri­ni dü­zen­li ara­lık­lar­la te­miz­li­yo­ruz. Bü­yük­le­ri­mi­zin her alan­da yar­dım­la­rı­na ko­şu­yo­ruz. Sos­yal yar­dım İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü­mü­ze bağ­lı ekip­ler te­miz­lik ya­pa­cak du­rum­da ol­ma­yan 65 yaş ve üze­ri yaş­lı­la­rı­mı­zın ev­le­ri­ni te­miz­li­yor. Şu an 536 ev­de 712 yaş­lı­mı­za ev­de te­miz­lik hiz­me­ti ve­ri­yo­ruz. Ye­ri ge­li­yor ken­di ev­lat­la­rı ge­lip an­ne ba­ba­la­rı­nın ev­le­ri­ni te­miz­le­mi­yor, biz te­miz­li­yo­ruz. On­la­rı kim­se­ye muh­taç bı­rak­mı­yo­ruz. Bun­la­rı ya­par­ken hiç­bir fay­da gö­zet­mek­si­zin sa­de­ce on­la­rın ha­yır du­ala­rı­na maz­har ola­bil­mek için ya­pı­yo­ruz. Al­lah bü­yük­le­ri­mi­zi ba­şı­mız­dan ek­sik et­me­sin" de­di. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER