Başkan Gül ve Candan Özbekistan’a gidecek

Be­le­di­ye Mec­li­si’nin ekim ayı top­lan­tı­sı dün ya­pıl­dı. Mec­lis sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­da mev­cut 9 mad­de­ye 2 ek gün­dem mad­de­si da­ha oy bir­li­ği ile ek­len­di.

Başkan Gül ve Candan Özbekistan’a gidecek

FA­TİH AK­BAŞ
Be­le­di­ye Mec­li­si’nin ekim ayı top­lan­tı­sı dün ya­pıl­dı. Mec­lis sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­da mev­cut 9 mad­de­ye 2 ek gün­dem mad­de­si da­ha oy bir­li­ği ile ek­len­di.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’ün baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­da gün­dem mad­de­le­ri gö­rü­şü­le­rek ka­ra­ra bağ­lan­dı.
Ban­dır­ma On­ye­di Ey­lül Üni­ver­si­te­si ta­ra­fın­dan 17-21 Ekim 2018 ta­rih­le­ri ara­sın­da Öz­be­kis­tan Bu­ha­ra Üni­ver­si­te­si ve Tur­kish Stu­di­es Der­gi­si iş­bir­li­ğin­de dü­zen­le­ne­cek ‘3. Ulus­la­ra­ra­sı Sos­yal Bi­lim­ler Kon­gre­si’ne Ço­rum’dan da ka­tı­lım ola­cak.


Be­le­di­ye Mec­li­si top­lan­tı­sın­da kon­gre­ye Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ile Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan’ın ka­tıl­ma­sı ile il­gi­li tek­lif oy çok­lu­ğu ile ka­bul edil­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER