Bayramda yüzleri güldü

AK Par­ti İl Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Mer­yem De­mir, ma­hal­le teş­ki­lat­la­rı ve ha­yır­se­ver­le­rin yar­dı­mı ile 110 ço­cu­ğun yü­zü­nü gül­dür­dü.

Bayramda yüzleri güldü

AK Par­ti İl Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Mer­yem De­mir, ma­hal­le teş­ki­lat­la­rı ve ha­yır­se­ver­le­rin yar­dı­mı ile 110 ço­cu­ğun yü­zü­nü gül­dür­dü.

Ço­cuk­la­ra bay­ram­lık kı­ya­fet yar­dı­mı yap­tık­la­rı­nı be­lir­ten De­mir, “Ama­cı­mız  ço­cuk­la­rı­mı­zın bay­ram sa­ba­hı­na, bay­ram­lık­la­rın se­vin­ciy­le kalk­ma­sı­nı sağ­la­mak­tı. Ço­cuk­la­rın gü­lüm­se­me­si ile dün­ya­nın da­ha­da gü­zel­le­şe­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. On­la­rı te­bes­sü­mü­nü gö­rün­ce çok mut­lu ol­duk, ve­si­le olan her­kes­ten Al­lah ra­zı ol­sun.” de­di.
“Laf ol­sun di­ye de­ğil, yar­dım ol­sun di­ye iş ya­pı­yo­ruz.” di­yen sa­de­ce ço­cuk­la­ra de­ğil ih­ti­yaç sa­hi­bi olan ki­şi­le­re kı­ya­fet ve gı­da yar­dı­mın­da bu­lun­duk­la­rı­nı da söy­le­di.
De­mir, “Bay­ram se­vin­di­ğin ka­dar de­ğil, se­vin­dir­di­ğin ka­dar bay­ram­dır" sö­züy­le ye­ni kı­ya­fet­le­re sa­hip ol­ma­nın he­ye­ca­nı­nı ya­şa­yan ço­cuk­la­rın ve ai­le­le­rin mut­lu­lu­ğu­nu göz­le­rin­de gör­mek biz­le­ri çok se­vin­dir­di.” de­di.(Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2018, 11:49
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER