Belediye, et taşıma aracı alıyor

Ço­rum Be­le­di­ye­si ye­ni ku­ru­lan mez­ba­ha­ne de kul­la­nıl­mak üze­re et ta­şı­ma ara­cı sa­tın alı­yor. Ara­cın alım iha­le­si dün ya­pıl­dı.

Belediye, et taşıma aracı alıyor

FA­TİH AK­BAŞ
Ço­rum Be­le­di­ye­si ye­ni ku­ru­lan mez­ba­ha­ne de kul­la­nıl­mak üze­re et ta­şı­ma ara­cı sa­tın alı­yor. Ara­cın alım iha­le­si dün ya­pıl­dı. Ley­la Sa­yın’ın baş­ka­nı ol­du­ğu ko­mis­yon ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len iha­le­ye tek fir­ma ka­tıl­dı. İha­le­nin tek ka­tı­lım­cı­sı olan Mu­rat­san Trey­ler 597 bin li­ra tek­lif ver­di. İha­le­nin so­nu­cu ya­pı­la­cak olan de­ğer­len­dir­me­nin ar­dın­dan ya­pı­la­cak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER