Bilsar’ın yeni fabrika satış mağazası yeni adresinde

Bil­sar Fab­ri­ka Sa­tış Ma­ğa­za­sı, Yav­ru­tur­na Ma­hal­le­si Ku­lak­sız So­kak nu­ma­ra 7’de­ki ye­ni ye­rin­de hiz­me­te gir­di.

Bilsar’ın yeni fabrika satış mağazası yeni adresinde

RE­CEP ME­BET
‘Bils­to­re Out­let’ ad­lı ye­ni ma­ğa­za, Ku­lak­sız So­kak’ta­ki Bi­meks’in es­ki ye­rin­de hiz­met ver­me­ye baş­la­dı.
Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de Ço­rum hal­kı­nın hiz­me­ti­ne su­nu­lan ma­ğa­za ile il­gi­li ola­rak Bil­sar’dan ya­pı­lan açık­la­ma­da şu bil­gi­le­re yer ve­ril­di:
“1947'de ku­ru­lan ve teks­til sek­tö­rün­de 70 yı­lın üze­rin­de­ki gu­rur du­yu­la­cak tec­rü­be­siy­le, bu­gün mo­da dün­ya­sı­nın di­na­mik, ile­ri­ci ve ye­ni­lik­çi isim­le­rin­den ol­ma­yı ba­şa­ran Bil­sar, ih­ra­cat faz­la­sı göm­lek­le­rin ve Bils­to­re Out­let ürün­le­ri­nin sa­tı­şı için Ço­rum kent mer­ke­zin­de fab­ri­ka sa­tış ma­ğa­za­sı aç­tı.
Ço­rum Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si'nde­ki 15 bi­ni ka­pa­lı ol­mak üze­re top­lam 40 bin met­re­ka­re alan­da ku­ru­lu te­sis­le­rin­de gü­nü­müz tek­no­lo­jik ge­liş­me­le­ri­ne gö­re üre­tim par­kı­nı sü­rek­li gün­cel­le­yen Bil­sar, tek­no­lo­ji­nin gü­cü­nü de­ne­yim­li eki­bi­nin ye­ni­lik­çi ba­kış açı­sı ve us­ta el iş­çi­li­ği ile har­man­la­ya­rak Ço­rum ve İs­tan­bul'da­ki ofis­le­rin­de bin­den faz­la ki­şi­ye is­tih­dam sağ­lı­yor.
Ken­di mar­ka­la­rı Bil's baş­ta ol­mak üze­re Fred Perry ve Dr. Mar­tens gi­bi say­gın mar­ka­la­rı bün­ye­sin­de ba­rın­dı­ran ve dün­ya­ca bi­li­nen mar­ka­la­ra yap­tı­ğı yıl­lık 2.5 mil­yon ade­di bu­lan göm­lek üre­ti­mi ile sek­tör­de ön pla­na çı­kan Bil­sar’ın Ço­rum’da aç­tı­ğı ‘Bils­to­re Out­let’ ma­ğa­za­sı kı­sa bir sü­re için ye­ni ad­re­sin­de açık ola­cak.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER