Boyraz, 15. İmam Hatipliler Kurultayı’nda

ÖN­DER, 500 il ve il­çe der­ne­ği­nin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­tir­di­ği İmam Ha­tip­li­ler Ku­rul­ta­yı'nda so­nuç bil­dir­ge­si­ni açık­la­dı.

Boyraz, 15. İmam Hatipliler Kurultayı’nda

ÖN­DER, 500 il ve il­çe der­ne­ği­nin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­tir­di­ği İmam Ha­tip­li­ler Ku­rul­ta­yı'nda so­nuç bil­dir­ge­si­ni açık­la­dı.
ÖN­DER İmam Ha­tip­li­ler Der­ne­ği ta­ra­fın­dan yıl­da bir kez ger­çek­leş­ti­ri­len ve yıl­lık ça­lış­ma­la­rın is­ti­şa­re edil­di­ği İmam Ha­tip­li­ler Ku­rul­ta­yı'nın 15'si, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki me­zun der­nek­le­ri ve baş­kan­la­rı­nın da ka­tı­lı­mıy­la An­tal­ya Ma­nav­gat'ta ya­pıl­dı. 
Top­lan­tı­ya Ço­rum’u tem­si­len ÖN­DER yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si ve ÇO­RİM­DER Baş­ka­nı Ay­han Boy­raz ve Genç ÇO­RİM­DER ko­or­di­na­tö­rü Se­mih Dum­lu ka­tıl­dı.
An­tal­ya Ma­nav­gat'ta 12-14 Ekim 2018 ta­rih­le­rin­de dü­zen­le­nen Ku­rul­tay iki gün­lük prog­ra­mın ar­dın­dan so­na er­di­ği­ni be­lir­ten Boy­raz, yak­la­şık 500 il ve il­çe der­ne­ği­nin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len Ku­rul­tay, ilk gü­nün­de ‘bil­gi ve hik­met­le’ mot­to­su ve ma­ni­fes­to­nun açık­lan­dı­ğı­nı kay­det­ti.

Ku­rul­tay'ın ikin­ci gü­nün­de Ön­cü Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len man­ga­la, sat­ranç ve fut­bol mü­sa­ba­ka­la­rın­da ka­za­nan ki­şi ve ta­kım­la­ra ku­pa­la­rı tö­ren­le ve­ril­di.
İmam ha­tip­ler­le il­gi­li önem­li ko­nu­la­rın ala­nın­da uz­man isim­ler ta­ra­fın­dan ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı­ğı­nı açık­la­yan Boy­raz, bun­dan son­ra ki ça­lış­ma­lar­da bil­gi­ye ulaş­ma­nın ve bil­gi­yi yay­ma­nın çok hız­lı ve çok ko­lay ol­du­ğu bir dö­nem­de genç­le­rin ve öğ­ren­ci­le­rin bil­gi­den il­mi süz­me ka­bi­li­ye­ti­ni ka­zan­ma­la­rı­nı, el­de et­tik­le­ri il­mi hik­met­le kav­ra­yıp su­na­bil­me­le­ri­nin he­def­len­di­ği­ni söy­le­di.
Ku­rul­tay'ın ka­pa­nı­şın­da ha­zır­la­nan bil­di­ri­nin ÖN­DER Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ali Yıl­dız ta­ra­fın­dan okun­du­ğu­nu kay­de­den Boy­raz, ÖN­DER İmam Ha­tip­li­ler Der­ne­ği'nin men­sup­la­rı ola­rak bil­gi­yi ve hik­me­ti vaz­ge­çil­mez şi­ar ola­rak gör­dük­le­ri­nin al­tı­nı çiz­di. Ku­rul­tay'da Hem­şeh­ri­miz Dr. Meh­met Sa­rı, MEB Din Öğ­re­ti­mi Ge­nel Mü­dü­rü Na­zif Yıl­maz ve ya­zar Yu­suf Kap­lan gi­bi pek çok isim­le de soh­bet et­me ve fi­kir alış­ve­ri­şin­de bu­lun­ma im­ka­nı bul­du­ğu­nu be­lir­ten Boy­raz, ku­rul­ta­yın so­nun­da ya­yım­la­nan 8 mad­de­lik so­nuç bil­di­ri­si hak­kın­da şu bil­gi­le­ri ver­di:

‘SI­NAV TEK ÖL­ÇÜ ARA­CI OLA­MAZ’
"Eği­ti­min, kül­tü­rün ve genç­li­ğin ye­ni­den tar­tı­şıl­dı­ğı ve gün­de­me gel­di­ği bir dö­nem­de­yiz. İnan­cı­mı­zın sağ­lam te­mel­le­rin­den ve me­de­ni­ye­ti­mi­zin de­rin kök­le­rin­den il­ham alan bir eği­tim fel­se­fe­siy­le ye­ti­şen genç­le­ri­mi­zin di­mağ­la­rın­dan sü­zü­len bil­gi­nin biz­le­ri hik­me­te ulaş­tı­ra­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz. Mo­dern dün­ya­nın her şe­yi mad­de­ye ve kâra tah­vil et­ti­ği bir ze­min­de ve­ri­len hü­küm­le­re iti­raz edi­yo­ruz. Bu bağ­lam­da ge­nel­de bü­tün genç­le­ri­mi­zi ve öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi, özel­de imam ha­tip okul­la­rın­da oku­yan öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi, sı­nav so­nuç­la­rı­na ve bey­nel­mi­lel test­le­re gö­re de­ğer­len­di­ren yak­la­şım­la­rı doğ­ru bul­mu­yo­ruz. Genç­le­ri­mi­zin ve İmam Ha­tip­li öğ­ren­ci­le­rin eği­tim ha­yat­la­rı bo­yun­ca yap­tık­la­rı ha­yır­lı ve hik­met­li her tür­lü fa­ali­ye­tin; dost ol­ma­nın, fe­dakârlı­ğın, bir ara­da ya­şa­ma­nın, say­gı duy­ma­nın, sev­gi gös­ter­me­nin, acı­ma­nın, şar­kı söy­le­me­nin, spor yap­ma­nın, bir çi­çe­ği te­bes­süm­le kok­la­ma­nın, bir ke­di­ye şef­kat­le do­kun­ma­nın, dü­şe­nin elin­den tu­tup kal­dır­ma­nın, dün­ya­nın maz­lum coğ­raf­ya­la­rı­na harç­lı­ğı­nı yol­la­ma­nın, si­yah be­yaz bir fo­toğ­ra­fa ba­kıp duy­gu­lan­ma­nın, bu­lut­la­ra umut­la bak­ma­nın, ezan se­siy­le du­aya dur­ma­nın, va­ta­nı­na bağ­lan­ma­nın, bay­ra­ğa ba­kıp İs­tik­la­li gök­le­re hay­kır­ma­nın, göğ­sü­nü si­per ede­rek "Ben bu­ra­da­yım!" di­ye­bil­me­nin; en az aka­de­mik ba­şa­rı ka­dar önem­li hat­ta eği­tim-öğ­re­ti­min asıl he­de­fi ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­ruz.

‘ÖĞ­RET­MEN­LER KAD­RO­LU OL­MA­LI’
Bil­gi­ye ulaş­ma­nın ve bil­gi­yi yay­ma­nın çok hız­lı ve çok ko­lay ol­du­ğu bir dö­nem­de genç­le­ri­mi­zin ve öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin bil­gi­den il­mi süz­me ka­bi­li­ye­ti­ni ka­zan­ma­la­rı­nı, el­de et­tik­le­ri il­mi hik­met­le kav­ra­yıp su­na­bil­me­le­ri­ni he­def­li­yo­ruz. Okul­lar­da­ki öğ­ret­men ih­ti­ya­cı­nın kad­ro­lu öğ­ret­men­ler­le kar­şı­lan­ma­sı hem mes­lek ders­le­ri­nin hem de di­ğer ders­le­rin sağ­lık­lı iş­len­me­si­ni sağ­la­ya­cak­tır. Öğ­ret­men ata­ma­la­rın­da alan bil­gi­si ve for­mas­yon te­mel­li bir sis­tem ku­rul­ma­lı­dır. Öğ­ret­men­lik mes­le­ği­ne ha­zır­lık, üni­ver­si­te­le­rin il­gi­li bö­lüm­le­rin­de uy­gu­la­ma­lı ola­rak ve da­ha çok za­man ayı­rı­la­rak ya­pıl­ma­lı­dır. Okul­lar­da is­tih­dam edi­len ve üc­ret kar­şı­lı­ğı ders ve­ren öğ­ret­men­le­ri­mi­zin ma­li hak­la­rı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si eği­ti­me olum­lu yan­sı­ya­cak­tır. Okul Mü­dür­le­ri­nin, il­gi­li okul tü­rü­ne gö­re for­mas­yon/tec­rü­be odak­lı be­lir­len­me­si ve­rim­li­li­ği art­tı­ra­cak­tır.

‘İMAM HA­TİP­LER Sİ­YA­Sİ DÜZ­LEM­DE ELE ALIN­MA­SIN’
İmam ha­tip me­se­le­si, med­ya­da tar­tı­şıl­dı­ğı bi­çim­de si­ya­si düz­lem­de ve ma­ni­pü­la­tif ola­rak de­ğil, eği­tim ve mil­li-ma­ne­vi de­ğer­le­ri­miz çer­çe­ve­sin­de ele alın­ma­lı­dır. İmam ha­tip ca­mi­ası­na hiz­met eden­ler ta­raf­gir­lik ve kar­şıt­lık öte­sin­de bu okul­la­rın an­la­mı­nı ve öne­mi­ni an­lat­ma­lı­dır. İmam ha­tip ca­mi­ası­nın eği­tim ve kül­tür ala­nın­da­ki gi­di­şa­tı­mı­za, ül­ke­miz ve İs­lam dün­ya­sın­da­ki ge­liş­me­le­re du­yar­lı­lı­ğı­nı ge­liş­ti­re­rek tüm genç­le­re yay­ma­sı önem­li­dir. Si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı, di­ğer tüm pay­daş­lar gi­bi eği­tim sü­reç­le­ri­ne kat­kı­da bu­lun­ma­lı ve yar­dım­cı ol­ma­lı­dır. Eği­tim me­se­le­si sa­de­ce si­ya­si ve bü­rok­ra­tik düz­lem­de çö­zü­le­bi­le­cek bir mev­zu de­ğil­dir. İş dün­ya­sın­dan, üni­ver­si­te­ler­den, STK'lar­dan da des­tek alın­ma­lı­dır.

‘TÜM GAY­RE­Tİ­MİZ­LE ÇA­LI­ŞA­CA­ĞIZ’
Ye­ni dö­nem­de bil­gi ve hik­met­le ya­pa­ca­ğı­mız her fa­ali­yet­te sa­yı­la­ra ta­kıl­ma­dan, ne­ti­ce­yi gör­me ko­nu­sun da ace­le et­me­den, he­ye­can­la ve sa­bır­la ça­lış­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Okul Ai­le Bir­lik­le­ri­miz­den Genç­lik Ko­mis­yon­la­rı­mı­za, Öğ­ret­men­le­ri­miz­den Ön­cü spor­cu­la­rı­mı­za, mil­yon­la­rı bu­lan me­zun ve men­su­bu­muz­la bir­lik­te hik­met­le yoğ­ru­lan bir bil­gi ku­şan­mış ne­sil­le­rin ye­tiş­me­si için tüm gay­re­ti­miz­le ça­lı­şa­ca­ğız.” 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER