Büyük, Uğurludağ’da öğretmenlerle görüştü

İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Se­yit Ali Bü­yük, Uğur­lu­dağ il­çe­sin­de okul­la­rı zi­ya­ret ede­rek yö­ne­ti­ci, öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler­le gö­rüş­tü.

Büyük, Uğurludağ’da öğretmenlerle görüştü

İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Se­yit Ali Bü­yük, Uğur­lu­dağ il­çe­sin­de okul­la­rı zi­ya­ret ede­rek yö­ne­ti­ci, öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler­le gö­rüş­tü.
Şu­be Mü­dü­rü Ars­lan Ars­lan ve Uğur­lu­dağ İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Mus­ta­fa Bi­rol’la bir­lik­te Ata­türk İl­ko­ku­lu, Uğur­lu­dağ Or­ta­oku­lu, Çok Prog­ram­lı Ana­do­lu Li­se­si, Uy­gu­la­ma Sı­nı­fı ve Uğur­lu­dağ İmam Ha­tip Or­ta­oku­lun­da in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Bü­yük, öğ­ret­men­ler­le de top­lan­tı­lar yap­tı. 
Bü­yük, eği­tim li­de­ri ve öğ­ret­men­le­ri­mi­ze; “Ge­le­ce­ği­mi­zi ema­net ede­ce­ği­miz ço­cuk­la­rı­mı­zın göz­le­ri­ni bu­gü­ne aç­ma­mız ge­re­ki­yor. Fe­da ede­ce­ği­miz hiç­bir öğ­ren­ci­miz yok. Ken­di ço­cu­ğu­muz için ne is­ti­yor­sak öğ­ren­ci­le­ri­miz için de onu is­ti­yo­ruz. Mev­cut du­ru­mu da­ha iyi ha­le ge­tir­mek, ba­şa­rı­ya ulaş­mak için üze­ri­mi­ze dü­şe­ni faz­la­sıy­la ya­pı­yo­ruz. Genç­le­ri­miz her şe­yin en gü­ze­li­ne la­yık. Öğ­ret­men en önem­li de­ğe­ri­miz­dir. Siz­le­rin çok çok da­ha iyi­si­ni ba­şa­ra­ca­ğı­nı­za emi­nim. Ça­lış­ma­la­rı­nız­dan do­la­yı te­şek­kür edi­yor, ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum." de­di. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
YORUMLAR
Bedii Onan
Bedii Onan - 4 yıl Önce

Meb yöneticileri kitap okuyor.En soldaki,kitabı neredeyse bitirmiş,en soldaki ise yeni başlamış.Milli eğitim müdürü ile şube müdür kitabın orta yerindeler.Kitapta ne yazıyor.Cevap alabilir miyiz?

SIRADAKİ HABER