ÇESİAD, burs için destek bekliyor

ÇE­Sİ­AD Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­ca, der­ne­ğe des­tek ve­re­rek öğ­ren­ci­le­re burs imkânı sağ­la­yan ha­yır­se­ve­le­re te­şek­kür eder­ken, Ço­rum­lu iş adam­la­rı, ye­rel yö­ne­ti­ci­ler ve STK’la­rın yar­dım ko­nu­sun­da za­yıf ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek des­tek bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.

ÇESİAD, burs için destek bekliyor

ÇE­Sİ­AD Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­ca, der­ne­ğe des­tek ve­re­rek öğ­ren­ci­le­re burs imkânı sağ­la­yan ha­yır­se­ve­le­re te­şek­kür eder­ken, Ço­rum­lu iş adam­la­rı, ye­rel yö­ne­ti­ci­ler ve STK’la­rın yar­dım ko­nu­sun­da za­yıf ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek des­tek bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Bu ya­pı­ya des­tek ve­rip burs ve­ren ve yö­ne­ti­me gi­re­rek ener­ji ve güç ka­tan tüm sa­na­yi­ci es­naf ve bü­rok­rat­la­ra te­şek­kür eden ÇE­Sİ­AD Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­ca, şu açık­la­ma­yı yap­tı: “Za­man za­man sev­gi­li dost­la­rı­mız hak­lı ola­rak öğ­ren­ci­le­re re­fe­rans ola­rak biz­le­re yön­len­di­ri­yor­su­nuz. Gö­nül is­ter ki bu kut­si ka­pı­dan kim­se­yi boş çe­vir­me­ye­lim, on­la­ra olum­suz ya­nıt ver­mek o ka­dar zor ki Al­lah kim­se­yi kim­se­ye muh­taç et­me­sin. Ama şu bi­lin­me­li­dir ki biz ne sen­di­ka­yız, ne bir si­ya­si par­ti. Her­han­gi bir dev­let ge­li­ri­miz de yok. Sa­de­ce gön­lü ve yü­re­ği gü­zel bir­kaç iş adam­la­mı­mı­zın ve bü­rok­rat­la­rı­mı­zın kat­kı­la­rı ile bir şey­ler ya­pı­yo­ruz. Bu­na rağ­men her yıl yüz­ler­ce ço­cu­ğa des­tek olu­yo­ruz, yurt so­run­la­rı­nı çö­zü­yo­ruz, staj dö­ne­mi yer­le­ri­ni ayar­lı­yo­ruz, işe gir­me­le­rin­de re­fe­rans olu­yo­ruz, on­la­rın mis­yon ve viz­yon sa­hi­bi bi­rey­ler ola­rak do­na­nım­lı bir öğ­ren­ci­lik ha­ya­tı ge­çir­me­si için eli­miz­den ge­len her şe­yi ya­pı­yo­ruz. Bir o ka­dar da mem­le­ke­ti­mi­ze pro­je­ler ya­pa­rak ha­ya­ta ge­çi­ri­yo­ruz. Bir ço­ğu­muz öğ­ren­ci­lik ha­ya­tı ge­çir­dik bu­nun ne de­mek ol­du­ğu­nu he­pi­miz bi­li­riz.


Bu ço­cuk­lar ilk de­fa mem­le­ket­ten dı­şa­rı çık­mış İs­tan­bul gi­bi me­ga bir şeh­re gel­miş­ler ha­liy­le kor­kak ve ür­kek­ler. Biz­le­ri, ÇE­Sİ­AD'ı bir li­man gi­bi gö­rüp sı­ğın­mak is­ti­yor­lar. Si­zin için bir burs (250 TL), bir iki gün­lük harç­lık ve­ya ara­ba­nı­zın ya­kı­tı ola­bi­lir. Ama bu ço­cuk­lar bu pa­ray­la bir ay bo­yun­ca okul­da öğ­le ye­me­ği yi­yor­lar. İh­ti­yaç sa­hi­bi öğ­ren­ci­le­ri­miz her gün arı­yor­lar burs çı­kar mı di­ye. Za­man za­man ta­nı­dık­la­rı­mız ve­ya ara­ya adam ko­ya­rak biz­le­ri ara­yan, ara­tan kar­deş­le­rim, bü­yük­le­rim; ina­nın bu işin tor­pi­li ol­maz. Ön­ce­lik­le şart­la­rı­mı­za uyan Ço­rum’dan İs­tan­bul’a oku­ma­ya ge­len ih­ti­yaç sa­hi­bi öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze ve­re­ce­ğiz. Ma­lu­mu­nuz İs­tan­bul di­ğer il­le­re gö­re pa­ha­lı ve zor bir şe­hir. Siz­ler­den ri­cam bu ko­nu­da bi­raz an­la­yış­lı ola­lım. 
 

‘ÇO­RUM YAR­DIM KO­NU­SUN­DA ZA­YIF’
Ço­rum’da, An­ka­ra’da, İs­tan­bul ve di­ğer il­ler­de sa­yı­sız si­vil top­lum ör­gü­tü, si­ya­si­ler ve iş adam­la­rı­mız var. Al­lah aş­kı­na bun­lar ne ya­par? La­fa ge­lin­ce Ço­rum­lu­yuz bir­bi­ri­miz­den so­rum­lu­yuz fa­kat ic­ra­at­ta hiç­bir şey yok. Sos­yal med­ya­ya ba­kar­san hep­si bir­bi­rin­den çok meş­gul­ler. Her ay top­la­nıp da­ğıl­mak­tan, bir­bir­le­ri­ne pla­ket ve­rip ye­me­den iç­me­den öte­ye gi­de­mi­yor­lar. Ço­rum’u ye­ni keş­fet­ti­niz de bi­zim mi ha­be­ri­miz yok! He­pi­ni­ze bu­ra­dan ses­le­ni­yo­rum; özel­lik­le Ço­rum An­ka­ra ve İs­tan­bul’da­ki iş adam­la­rı­mız, ye­rel yö­ne­ti­ci­ler, STK’lar eli­ni­zi ta­şın al­tı­na ko­yun. Bu ço­cuk­lar bi­zim ço­cuk­la­rı­mız, mem­le­ke­ti­mi­zin ve ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği bun­lar. Özel­lik­le Ço­rum mer­kez­de­ki du­ru­mu iyi olan iş adam­la­rı­mız bu ko­nu­da za­yıf ka­lı­yor. Ya ken­di bün­ye­niz­de bir burs bi­ri­mi oluş­tu­run ya da siz­ler­den is­tir­ham edi­yo­rum bu ya­pı­ya des­tek olun. Ay­rı­ca tüm hem­şeh­ri­le­ri­miz­den ri­cam çev­re­niz­de du­ru­mu iyi olan in­san­la­ra bu ko­nu­yu ya­ya­rak, an­la­ta­rak, bu işe bir el atar­sak Al­lah’ın iz­ni ile çö­ze­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum.”    

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER