Çorum Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği’nden Ankara çıkarması

Ço­rum Şe­hit Ya­kın­la­rı ve Ga­zi­ler Der­ne­ği Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ze­ki Dil­men ve ba­zı yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri An­ka­ra'da bir di­zi zi­ya­ret­ler­de bu­lun­du. 

Çorum Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği’nden Ankara çıkarması


Ço­rum Şe­hit Ya­kın­la­rı ve Ga­zi­ler Der­ne­ği Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ze­ki Dil­men ve ba­zı yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri An­ka­ra'da bir di­zi zi­ya­ret­ler­de bu­lun­du. 
Dil­men, zi­ya­ret­ler­le il­gi­li ver­di­ği bil­gi­de tüm zi­ya­ret­le­rin Der­nek Baş­ka­nı Sa­dık De­mir­kol adı­na ya­pıl­dı­ğı­na işa­ret ede­rek, şe­hit ve ga­zi­le­re ver­di­ği des­tek­ten do­la­yı Kon­ya MHP Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Ka­lay­cı, Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Şe­hit Ai­le­le­ri ve Ga­zi­ler Bi­ri­mi Ge­nel Mü­dü­rü Se­lim Çe­lenk, Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı Şe­hit ve  Ga­zi­ler Bi­ri­mi yet­ki­li­le­ri, KYK Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Ha­san Da­vul­cu, SGK Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Şe­hit ve Ga­zi­ler Bi­ri­mi yet­ki­li­le­ri­ni zi­ya­ret et­tik­le­ri­ni söy­le­di.
Şe­hit Ai­le­le­ri ve Ga­zi­le­rin prob­lem­le­ri­ne iliş­kin gö­rüş alış­ve­ri­şin­de bu­lun­duk­la­rı an­la­tan Ze­ki Dil­men, zi­ya­ret­ler­de ve­ri­len kat­kı­lar için te­şek­kür et­tik­le­ri­ni kay­det­ti.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER