Çorum’da 15 kişilik ekip gıda denetimi yapıyor

Ço­rum’da gı­da de­ne­tim­le­ri ile il­gi­li mec­lis üye­le­ri­ne bir su­num ya­pan Araş­tır­ma ve Ge­liş­tir­me (AR-GE) Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Nu­ret­tin Ka­ra­ca, “İli­miz­de gı­da kon­trol­le­ri Ta­rım ve Or­man İl Mü­dür­lü­ğü Gı­da Kon­trol Şu­be Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan gı­da de­net­çi­le­ri va­sı­ta­sıy­la il­gi­li yö­net­me­lik usul­le­ri­ne uy­gun ola­rak de­net­len­mek­te­dir.” de­di

Çorum’da 15 kişilik ekip gıda denetimi yapıyor

FA­TİH BAT­TAR
Ço­rum’da gı­da de­ne­tim­le­ri ile il­gi­li mec­lis üye­le­ri­ne bir su­num ya­pan Araş­tır­ma ve Ge­liş­tir­me (AR-GE) Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Nu­ret­tin Ka­ra­ca, “İli­miz­de gı­da kon­trol­le­ri Ta­rım ve Or­man İl Mü­dür­lü­ğü Gı­da Kon­trol Şu­be Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan gı­da de­net­çi­le­ri va­sı­ta­sıy­la il­gi­li yö­net­me­lik usul­le­ri­ne uy­gun ola­rak de­net­len­mek­te­dir.” de­di

De­net­le­nen iş­let­me­le­rin 3 bö­lüm­de ele alın­dı­ğı­nı be­lir­ten Ka­ra­ca, de­ne­tim­ler il­gi­li yö­net­me­lik çer­çe­ve­sin­de ru­tin de­ne­tim­ler ve risk esas­lı de­ne­tim­ler ol­mak üze­re iki şe­kil­de ya­pıl­dı­ğı­nı ak­tar­dı. İlk de­fa ka­yıt olan fir­ma­la­rın ilk 1 yıl içe­ri­sin­de mut­la­ka de­ne­tim­den ge­çi­ril­di­ği­ni be­lir­ten Ka­ra­ca; “İl­gi­li ka­nu­na gö­re uy­gun sık­lık­ta de­ne­tim ya­pıl­ma­sı em­re­dil­miş­tir. Da­ha son­ra ise hay­van­sal gı­da fir­ma­la­rı ve fı­rın­lar 6 ay­da bir di­ğer fir­ma­lar yıl­da 1 kez de­net­len­mek­te­dir. Ru­tin de­ne­tim­le­rin ya­nın­da alo 124 hat­tı­na ge­len şi­ka­yet­ler ve Cİ­MER’e ge­len şi­ka­yet­ler ile de de­ne­tim­ler ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir.” de­di

De­ne­tim­le­rin 3 gı­da kon­tro­lö­rü ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni ifa­de eden Ka­ra­ca, ye­ter­li gı­da kon­tro­lö­rü ol­ma­dı­ğı du­rum­lar­da 1 gı­da kon­tro­lö­rü ve 2 yar­dım­cı ta­ra­fın­dan ya­pı­la­bil­di­ği­ni söy­le­di. Ço­rum’da 15 ki­şi­lik bir gı­da kon­trol eki­bi bu­lun­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Ka­ra­ca; “Gı­da kon­trol­le­ri ne­ti­ce­sin­de bir de­fa­ya mah­sus söz­lü uya­rı, pa­ra ce­za­sı ve ka­pat­ma ce­za­la­rı ve­ril­mek­te­dir.” di­ye ko­nuş­tu.

Gı­da kon­trol­le­rin­de in­san sağ­lı­ğı­nı hi­çe sa­yan ve hak­sız ka­zanç sağ­la­yan fir­ma­la­ra cay­dı­rı­cı ce­za­lar ve­ril­me­si ve duy­gu­sal yak­la­şım­lar­dan ka­çı­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Ka­ra­ca, gı­da gü­ven­li­ği açı­sın­dan dik­kat edil­me­si ge­re­ken hu­sus­la­rı şu şe­kil­de açık­la­dı; 
“Sa­tın ala­ca­ğı­mız ürün­le­rin üze­rin­de­ki eti­ket­le­ri mut­la­ka oku­ma­lı­yız ve üre­tim iz­ni­nin olup ol­ma­dı­ğı­nı eti­ket üze­rin­de­ki ta­rih ve sa­yı­dan kon­trol et­me­li­yiz. Ürü­nün üze­rin­de mut­la­ka son kul­lan­ma ta­ri­hi ol­ma­lı ve sü­re­si geç­me­miş ol­ma­sı­na dik­kat et­me­li­yiz. Gı­da eti­ke­ti üze­rin­de özel­lik­le et ve süt ürün­le­rin­de mu­ha­fa­za şart­la­rı­na bak­ma­lı­yız. Özel­lik­le kon­ser­ve­ler­de dış gö­rü­nü­şü de kon­trol et­me­li­yiz. (eğil­miş, pas­lan­mış ol­ma­ma­lı) Gı­da­la­rın am­ba­laj­lı ol­ma­sı­na dik­kat et­me­li­yiz. Okul ön­le­rin­de­ki sey­yar sa­tı­cı­lar­dan ala­ca­ğı­mız ürün­le­re aza­mi dik­kat gös­ter­me­li­yiz. Okul kan­tin­le­ri­nin hij­yen ku­ral­la­rı­na uyup uy­ma­dı­ğı okul yö­ne­tim­le­ri ve okul ai­le bir­li­ği ve öğ­ren­ci­ler ta­ra­fın­dan kon­trol edil­me­li­dir. Özel­lik­le köf­te­ci­ler, dü­rüm­cü­ler, et ta­vuk dö­ner sa­tan iş­let­me­ler, ye­mek fab­ri­ka­la­rı, açık pa­zar­lar, pas­ta­ne­ler ve ba­lık sa­tan iş­let­me­ler gı­da kon­tro­lör­le­ri ta­ra­fın­dan da­ha sık de­net­len­me­li­dir. Bi­rey­ler ola­rak da in­san sağ­lı­ğı­nı teh­dit eden ve gı­da gü­ven­li­ği­ni bo­zan ko­nu­lar­da ALO 174 ve Cİ­MER şi­ka­yet me­ka­niz­ma­la­rı­nı kul­lan­mak­tan as­la çe­kin­me­me­li­yiz. Gı­da gü­ven­li­ği­nin sa­de­ce ka­nun­lar­la ve ku­rum­lar­ca ya­pı­la­cak de­ne­tim­ler­le sağ­lan­ma­sı ye­ter­li ola­ma­ya­ca­ğın­dan top­lu­mun, bi­rey­le­rin, ba­sı­nın ve STK’la­rın da bi­rer kon­trol ve de­ne­tim un­su­ru ol­du­ğu ger­çe­ğin­den ha­re­ket­le bir bi­linç­len­me ve ge­li­şi­mi ya­ka­la­ma­mız in­san sağ­lı­ğı ve ge­le­cek ne­sil­le­rin ko­run­ma­sı ba­kı­mın­dan son de­re­ce önem arz et­mek­te­dir.”

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2018, 17:14
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER