Çorumlu gaziler Çanakkale’yi gezdi

Tür­ki­ye Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Ço­rum Şu­be­si üye­le­ri ve ai­le­le­ri Ça­nak­ka­le’yi gez­di.

Çorumlu gaziler Çanakkale’yi gezdi

RE­CEP ME­BET
Tür­ki­ye Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Ço­rum Şu­be­si üye­le­ri ve ai­le­le­ri Ça­nak­ka­le’yi gez­di.
Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len Kül­tür Ge­zi­le­ri kap­sa­mın­da­ki prog­ra­ma Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri Ah­met Yağ­lı ve Mu­sa Ak­kuş’un ya­nı sı­ra ba­zı üye­ler ve ya­kın­la­rı ka­tıl­dı.
4-6 Ekim 2018 ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­le­şen prog­ram­la il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Şu­be Baş­ka­nı Mu­har­rem Gül, Bur­sa ve Ça­nak­ka­le’yi içi­ne alan ge­zi­nin ka­tı­lım­cı­la­rın be­ğe­ni­si­ni ka­zan­dı­ğı­nı söy­le­di.
Mu­har­rem Gül, or­ga­ni­zas­yon­dan do­la­yı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ve eme­ği ge­çen­le­re te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER