Coşkuyla kutladık

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Coşkuyla kutladık

M.BU­RAK YAL­ÇIN
29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı, Hür­ri­yet Mey­da­nı'nda dü­zen­le­nen tö­ren­le kut­lan­dı.
Dün ger­çek­le­şen kut­la­ma tö­re­ni­ne Va­li Nec­med­din Kı­lıç, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı Ve­ki­li Ha­san Yıl­dız, İl Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Çe­tin Öcal, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Ab­dur­rah­man Baş­buğ, Em­ni­yet Mü­dü­rü Mu­rat Kol­cu, Ba­ro Baş­ka­nı Ke­nan Ya­şar, ÇE­SOB Baş­ka­nı Re­cep Gür ve oda baş­kan­la­rı, da­ire mü­dür­le­ri, si­ya­si par­ti tem­sil­ci­le­ri, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı tem­sil­ci­le­ri ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
Say­gı du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı'nın okun­ma­sın­dan son­ra, Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan'ın bay­ram me­sa­jı­nın okun­ma­sı­nın ar­dın­dan kür­sü­ye ge­len Va­li Nec­med­din Kı­lıç, gü­nün an­lam ve öne­mi­ni be­lir­ten bir ko­nuş­ma yap­tı.

 

VA­Lİ KI­LIÇ: CUM­HU­Rİ­YET, GÖ­NÜL DE­RİN­LİK­LE­Rİ­Mİ­ZİN PAR­LA­YAN IŞI­ĞI­DIR
Va­li Nec­med­din Kı­lıç, 95 yıl ön­ce Türk mil­le­ti­nin esa­re­ti red­det­ti­ği­ni ve des­tan yaz­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Cum­hu­ri­yet gö­nül de­rin­lik­le­ri­mi­zin par­la­yan ışı­ğı­dır. Cum­hu­ri­yet fi­kir dün­ya­mı­zın ido­lü­dür. Cum­hu­ri­yet fa­zi­let­le­rin bi­leş­ke­si­dir. Cum­hu­ri­yet in­san hak­la­rı­nın, de­mok­ra­si­nin ve tüm iyi­lik­le­rin yan ya­na gel­di­ği bir re­jim bi­çi­mi­dir. 95 yıl geç­se de ha­fı­za­lar­da ta­ze­li­ği­ni ko­ru­ya­cak, ge­le­cek ne­sil­le­re ıs­rar­la an­la­tı­la­cak bir gün­dür 29 Ekim. Av­ru­pa’nın ya­rı­sı meş­ru­ti­yet­le yö­ne­ti­lir­ken biz en ile­ri yö­ne­tim bi­çi­mi­nin ila­nı­nı 29 Ekim’de dün­ya­ya du­yur­duk ve de­dik ki Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti ile­le­bet pa­yi­dar ola­cak­tır” de­di.
Ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan Ay­şe Öz­gül Ba­şar ve Umut Can Gün­dür isim­li öğ­ren­ci­ler şi­ir oku­du. Oku­nu­lan şi­ir­le­rin ar­dın­dan Ço­rum Be­le­di­ye­si meh­ter ta­kı­mı ve Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­men­le­ri Spor Ku­lü­bü ve Der­ne­ği Hal­ko­yun­la­rı Top­lu­lu­ğu ’da gös­te­ri yap­tı. 

 

DE­RE­CE­YE Gİ­REN­LE­RE ÖDÜL
29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı ne­de­niy­le dü­zen­le­nen “Cum­hu­ri­yet” ko­nu­lu ya­rış­ma­da kom­po­zis­yon, şi­ir ve re­sim ka­te­go­ri­le­rin­de de­re­ce­ye gi­ren Büş­ra Taş­baş, Yağ­mur Yıl­dı­rım, Fi­liz Gün­gör, Ah­met Emin Ar­dıç, Ni­da Nur Kur­şun­lu, Ömer Ça­ğan, Sev­da De­mir, Fur­kan Aziz Gü­nay ve Sı­la Bay­rak isim­li öğ­ren­ci­le­re de tö­ren­de ödül ve­ril­di.
Tö­ren Be­le­di­ye Ban­do Ta­kı­mı eş­li­ğin­de, as­ker­le­rin, öğ­ren­ci­le­rin ve Mu­ha­rip Ga­zi­le­rin ge­çit­le­ri ta­mam­la­na­rak, so­na er­di.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2018, 10:01
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER