‘Cumhuriyet, yarınlarımızın güvencesi’

Ge­nel Sağ­lık İş Sen­di­ka­sı Ço­rum İl Tem­sil­ci­si Yal­çın Çift­çi, 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı ne­de­niy­le ba­sın açık­la­ma­sı ya­yın­la­dı.

‘Cumhuriyet, yarınlarımızın güvencesi’

Ge­nel Sağ­lık İş Sen­di­ka­sı Ço­rum İl Tem­sil­ci­si Yal­çın Çift­çi, 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı ne­de­niy­le ba­sın açık­la­ma­sı ya­yın­la­dı.
“95 yıl ön­ce bu­gün, Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve dev­rim ar­ka­daş­la­rı, em­per­ya­list iş­ga­le kar­şı kur­tu­luş mü­ca­de­le­si ve­re­rek, ile­le­bet pa­yi­dar ka­la­cak olan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’ni kur­muş­tur” di­ye­rek açık­la­ma­sı­na baş­la­yan Yal­çın Çift­çi, “Bü­yük Ön­de­ri­miz Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün ‘en bü­yük ese­rim’ de­di­ği Cum­hu­ri­yet, ya­rın­la­rı­mı­zın gü­ven­ce­si­dir. Böy­le­si ka­ran­lık bir dö­nem­de Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zi ko­ru­mak ve ge­le­cek ne­sil­le­re ak­tar­mak her Cum­hu­ri­yet yurt­ta­şı­nın gö­re­vi­dir. Ebe­di Ön­de­ri­miz Ata­türk’ün “Cum­hu­ri­yet; fik­ren, il­men ve be­de­nen kuv­vet­li ve yük­sek ka­rak­ter­li ko­ru­yu­cu­lar is­ter” sö­zü ışı­ğın­da bu­gün her za­man­kin­den da­ha güç­lü bir şe­kil­de cum­hu­ri­yet de­ğer­le­ri et­ra­fın­da ke­net­len­me gü­nü­dür. Ulu­su­muz, sa­hip ol­du­ğu ta­ri­hi tec­rü­be ile bu ka­ran­lık oyun­la­ra, Cum­hu­ri­yet re­ji­mi dı­şın­da­ki yö­ne­lim­le­re as­la izin ver­me­ye­cek­tir” de­di.
Çift­çi, açık­la­ma­sı­nı şu ifa­de­ler­le ta­mam­la­dı:


“Ata­türk’ün “Çağ­daş bir Cum­hu­ri­yet kur­mak de­mek, mil­le­tin in­san­ca ya­şa­ma­sı­nı bil­me­si, in­san­ca ya­şa­ma­nın ne­ye bağ­lı ol­du­ğu­nu öğ­ren­me­si de­mek­tir.” söz­le­ri Cum­hu­ri­yet’in te­mel ama­cı­nı en iyi şe­kil­de an­lat­mak­ta­dır. Ge­nel Sağ­lık-İş ola­rak ka­rar­lı­lık­la sür­dür­dü­ğü­müz “in­san onu­ru­na ya­ra­şır bir ya­şam ve ça­lış­ma ko­şul­la­rı” mü­ca­de­le­mi­zin te­mel da­ya­na­ğı da Cum­hu­ri­yet re­ji­mi­nin ta ken­di­si­dir.
Ge­nel Sağ­lık-İş, Cum­hu­ri­yet’in ka­za­nım­la­rı­nı ko­ru­mak ve son­su­za ka­dar ya­şat­mak için tüm ça­ba­yı gös­te­re­cek­tir.  Bu an­la­yış ve ka­rar­lı­lık­la, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Ebe­di Ön­de­ri­miz Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve mü­ca­de­le ar­ka­daş­la­rı­nı say­gıy­la anı­yor, Ulu­su­mu­zun 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı’nı kut­lu­yo­ruz.”

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 13:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER