Damızlık Birliği’ne Çorum’dan ziyaret

Edir­ne’de gö­rev ya­par­ken Ço­rum Ta­rım İl Mü­dür­lü­ğü­ne ata­nan Or­han Sa­rı, Ço­rum DSYB Baş­ka­nı Yıl­maz Ka­ya, Ço­rum Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Na­ki Öz­ku­bat, Ço­rum Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Meh­met Sa­yan, Edir­ne Da­mız­lık Bir­li­ği Baş­ka­nı Ah­met Tur­gay'ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti. 

Damızlık Birliği’ne Çorum’dan ziyaret

Edir­ne’de gö­rev ya­par­ken Ço­rum Ta­rım İl Mü­dür­lü­ğü­ne ata­nan Or­han Sa­rı, Ço­rum DSYB Baş­ka­nı Yıl­maz Ka­ya, Ço­rum Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Na­ki Öz­ku­bat, Ço­rum Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Meh­met Sa­yan, Edir­ne Da­mız­lık Bir­li­ği Baş­ka­nı Ah­met Tur­gay'ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti. 
Zi­ya­ret­le­rin­den bü­yük mem­nu­ni­yet du­yan EDSYB Baş­ka­nı Ah­met Tur­gay, bir­li­ğin ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi ver­di. 


Edir­ne’de gö­rev yap­tı­ğı sü­re içe­ri­sin­de STK ve oda yö­ne­ti­ci­le­ri, ku­rum­lar ve ku­ru­luş­lar­la bü­yük bir uyum için­de ça­lı­şan ve yak­la­şık ola­rak 1 yıl ön­ce Ço­rum Ta­rım İl Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne ata­nan es­ki Edir­ne Ta­rım İl Mü­dü­rü Or­han Sa­rı, "Ço­rum Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Zi­ra­at Oda­sı ve Da­mız­lık Bir­li­ği Baş­kan­la­rı­mız­la Edir­ne’de­ki ye­ni­lik­le­ri, tek­no­lo­jik ge­liş­me­le­ri Ço­rum’a en­teg­re et­mek için bu­ra­da bir di­zi in­ce­le­me­ler­de bu­lun­duk. Ön­ce­lik­le Edir­ne Da­mız­lık Bir­li­ği Baş­ka­nı­mız Ah­met Bey ve eki­bi­ne ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. İn­şal­lah da­ha iyi hiz­met­ler ya­par. Ta­bi Edir­ne 5 yıl gö­rev yap­tı­ğım bir şe­hir. Ken­di­mi mem­le­ke­tim­dey­mi­şim gi­bi his­se­di­yo­rum. Biz Edir­ne in­sa­nın­dan, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rın­dan, üre­ti­ci­le­rin­den hep­sin­den mem­nu­nuz" de­di. 
Edir­ne Da­mız­lık Sı­ğır Ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı Ah­met Tur­gay ve eki­bi­ni zi­ya­re­te gel­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ço­rum Da­mız­lık Bir­li­ği Baş­ka­nı Yıl­maz Ka­ya da "Ye­ni yö­ne­ti­me ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. Ben de on­lar gi­bi 1 yıl­lık ye­ni baş­ka­nım. To­hum­la­ma, hiz­met soy kü­tü­ğün­de gü­zel ça­lış­ma­lar ya­pı­yor­lar. Şu an­da bi­ri­lik­le­ri­miz dar bir sü­reç­ten geç­mek­te­dir. Bir­bi­ri­mi­ze ke­net­le­ne­rek, dos­ta­ne ça­lış­ma­lar­la 81 il­de ba­şa­rıy­la hiz­met ver­me­ye de­vam edi­yo­ruz" di­ye ko­nuş­tu. 


3 gün­dür Edir­ne’de çe­şit­li zi­ya­ret­ler ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni ifa­de eden Ço­rum Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Na­ki Öz­ku­bat ise "Edir­ne Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nı zi­ya­ret et­tik. Ora­da­ki hay­van pa­za­rı­nı, buğ­day alım sa­tım­la­rı­nı gez­dik. Edir­ne Ti­ca­ret Bor­sa­sı bu ko­nu­lar­da biz­den çok ile­ri­de. Za­ten biz de ETB’yi ör­nek bor­sa ola­rak gör­dü­ğü­müz için zi­ya­ret edip çe­şit­li bil­gi­ler al­dık. Sa­yın Bor­sa Baş­ka­nı­mız ve Mec­lis Baş­ka­nı biz­ler­le çok ya­kın­dan il­gi­len­di. Ken­di­le­ri­ne bu­ra­dan tek­rar çok te­şek­kür edi­yo­rum" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. (İHA) 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER