Diyarbakırlı üreticilerden Çorum pirinci kıyaslaması

Di­yar­ba­kır’ın Çı­nar il­çe­si Ka­ra­ca­dağ böl­ge­sin­de eki­len pi­rinç­le­rin ha­sa­dı­na baş­la­dı. Mas­raf­la­rın art­tı­ğın­dan ya­kı­nan üre­ti­ci­ler, pi­rinç alı­mın­da iyi­leş­tir­me ta­lep et­ti. 

Diyarbakırlı üreticilerden  Çorum pirinci kıyaslaması

Di­yar­ba­kır’ın Çı­nar il­çe­si Ka­ra­ca­dağ böl­ge­sin­de eki­len pi­rinç­le­rin ha­sa­dı­na baş­la­dı. Mas­raf­la­rın art­tı­ğın­dan ya­kı­nan üre­ti­ci­ler, pi­rinç alı­mın­da iyi­leş­tir­me ta­lep et­ti. 
 Di­yar­ba­kır’ın coğ­ra­fi işa­ret­li ta­rım ürün­le­ri lis­te­sin­de bu­lu­nan Ka­ra­ca­dağ pi­rin­ci­nin ha­sa­dı­na baş­lan­dı. İş­çi­le­rin ko­par­dık­tan son­ra bi­çer­dö­ver­le­rin ayık­la­dı­ğı pi­rinç­ler, yer­le­re se­ri­len se­dir­ler­de ku­ru­tul­mak için bir­kaç gün bek­le­ti­li­yor. Ku­ru­tul­ma iş­le­mi­nin ar­dın­dan top­la­nan pi­rinç­ler, fab­ri­ka­ya gö­tü­rü­le­rek pa­ket­le­ni­yor. Fab­ri­ka­da­ki iş­lem­le­ri ta­mam­la­nan pi­rinç­ler, da­ha son­ra sof­ra­lar­da­ki ye­ri­ni al­mak için mar­ket­le­re da­ğı­tı­lı­yor. Ka­ra­ca­dağ pi­rin­ci üre­ti­mi ya­pan çift­çi­ler mas­raf­la­rın art­tı­ğı­nı be­lir­te­rek pi­rin­cin alı­mın­da iyi­leş­tir­me ya­pıl­ma­sı­nı ta­lep et­ti. 


“Ba­tı il­le­rin­den si­pa­riş­ler var” 

Pi­rinç ha­sa­dı ile il­gi­li bil­gi ve­ren Di­yar­ba­kır’ın Çı­nar il­çe­si­ne bağ­lı Kı­lıç­ka­ya kö­yü çift­çi­le­rin­den Mu­hit­tin Yü­cel, Ka­ra­ca­dağ pi­rin­ci­nin ta­dı­nı bi­len­le­rin bu lez­zet­ten bir da­ha vaz­ge­çe­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Yü­cel, “Bu pi­rinç çok tat­lı ve lez­zet­li­dir. İs­tan­bul ve An­ka­ra’da bu pi­rin­cin ta­dı­nı alan­lar bi­zi ara­yıp si­pa­riş ve­ri­yor. Ba­tı il­le­rin­de­ki va­tan­daş­la­ra fab­ri­ka ara­cı­lı­ğıy­la gön­de­ri­li­yor. Pi­rinç üret­mek es­ki­si gi­bi de­ğil, çok faz­la mas­raf­lı ol­ma­ya baş­la­dı. Yı­lın 6 ayı su­la­ma yap­mak zo­run­da­yız. Ni­san ayın­da eki­yo­ruz, ey­lül ayın­da bi­çi­yo­ruz. Su­la­ma ya­pan iş­çi­le­ri tu­tu­yo­ruz, güb­re­nin fi­ya­tı ne­re­dey­se pi­rinç­le eşit ol­muş. Pi­rin­ci bi­çer­dö­ver­ler­le biç­tik­ten son­ra trak­tör­le­re dol­du­rup ara­zi­ye ya­yı­yo­ruz. Ara­zi­de bir­kaç gün bek­le­tip ku­rut­tuk­tan son­ra kam­yo­na yük­le­yip fab­ri­ka­ya gön­de­ri­yo­ruz” de­di. 

“Mas­raf bu şe­kil­de gi­der­se Ka­ra­ca­dağ pi­rin­ci yok ola­cak” 
Ço­rum’da üre­ti­len pi­rin­cin ken­di­le­ri­nin üret­ti­ği pi­rinç­ten da­ha pa­ha­lı ol­du­ğu­nu kay­de­den Yü­cel, şöy­le de­vam et­ti: 
“Eli­miz­de şu an bal­do pi­rin­ci var, Ço­rum pi­rin­ci bi­zim pi­rin­ci­miz­den da­ha pa­ha­lı­dır. Biz şu an 25 ki­log­ra­mı­nı 150 li­ra­ya sa­tı­yo­ruz. 25 ki­log­ra­mı­nı 150 li­ra­ya sat­tı­ğı­mız ürü­nü mar­ket­ten al­dı­ğı­mız­da fi­ya­tı 300 li­ra ol­muş olu­yor. Es­ki­den 20-25 ton eki­yor­duk, bu se­ne 10 ton ile ek­me­ye­ce­ğiz. Böy­le olur­sa Ka­ra­ca­dağ pi­rin­ci git­tik­çe yok ola­cak, her şey mas­raf­la­rın yü­zün­den. Ta­rım ve Or­man Ba­kan­lı­ğı­na çağ­rı­mız var, bi­ze des­tek ver­me­le­ri­ni is­ti­yo­ruz. Bu yar­dım gel­mez­se biz üre­tim ya­pa­ma­ya­cak du­ru­ma ge­le­ce­ğiz, Ba­kan­lık­tan ko­lay­lık be­li­yo­ruz.” (İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER