Dodurga Beyi’ne yol

Ob­ruk Ba­ra­jı kı­yı­sın­da ya­pı­mı sü­ren Do­dur­ga Be­yi Sos­yal Te­sis­le­ri ve Me­si­re Ala­nı’nda ça­lış­ma­lar de­vam edi­yor.

Dodurga Beyi’ne yol

RE­CEP ME­BET
Ob­ruk Ba­ra­jı kı­yı­sın­da ya­pı­mı sü­ren Do­dur­ga Be­yi Sos­yal Te­sis­le­ri ve Me­si­re Ala­nı’nda ça­lış­ma­lar de­vam edi­yor.
Ye­rel tu­rizm fa­ali­yet­le­ri­nin de göz­de­le­ri ara­sın­da yer al­ma­sı he­def­le­nen pro­jey­le il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Do­dur­ga Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Ay­dın, Or­man Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nden al­dık­la­rı izin­ler doğ­rul­tu­sun­da ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri te­si­si ya­kın­da hiz­me­te sun­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı söy­le­di.
600 bin TL’ye mâl ola­cak te­si­sin ya­pı­mı için geç­ti­ği­miz yıl 150 bin TL kay­nak ay­rıl­dı­ğı­nı an­la­tan Mus­ta­fa Ay­dın, işi üst­le­nen fir­ma ta­ra­fın­dan çev­re dü­zen­le­me­si ve ka­me­ri­ye­le­rin mon­ta­jı­nın ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni kay­det­ti.

2018 yı­lı için öde­ne­ği 300 bin TL’ye çı­ka­rı­lan te­sis­te res­to­ran, mes­cit, tu­va­let­ler ve alt­ya­pı iş­le­ri­nin ta­mam­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Ay­dın, geç­ti­ği­miz gün­ler­de de te­sis­le­re ula­şı­mı sağ­la­ya­cak yol açıl­dı­ğı­nı ifa­de et­ti.

2019 yı­lı yaz se­zo­nu­na ka­dar ta­mam­lan­ma­sı he­def­le­nen te­sis­ler­de in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan Baş­kan Ay­dın, ça­lış­ma­la­rı ya­kın­dan ta­kip et­ti­ği­ni di­le ge­ti­re­rek, şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı:

“Do­dur­ga’nın hem sos­yal ya­şan­tı­sı­na, hem de tu­rizm açı­sın­dan eko­no­mik gir­di­si­ne önem­li kat­kı sağ­la­ya­cak olan te­sis­le­ri önü­müz­de­ki yıl bi­ti­re­rek hiz­me­te sun­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Te­sis­ler ta­mam­lan­dı­ğın­da baş­ta Do­dur­ga­lı­lar ve böl­ge hal­kı ol­mak üze­re tüm Ço­rum­lu­la­rın ai­le­le­riy­le bir­lik­te do­ğa ile baş ba­şa hoş­ca va­kit ge­çi­re­bi­le­ce­ği bir me­kan ola­cak. Do­ğal gü­zel­li­ğiy­le mi­sa­fir­le­ri­ni ağır­la­ya­cak olan te­si­si­mi­zin ya­pı­mı­na kat­kı­da bu­lu­nan ve eme­ği ge­çen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­ruz.”

YORUM EKLE
YORUMLAR
ÇORUMLU
ÇORUMLU - 4 yıl Önce

Belediyelere Çiftlik yapmayı bırakın, boşa para harcıyorsunuz. Bu yatırımlar turizme bişey kazandırmıyor. Belediyelerin çiftliği olmaktan başka bir işe yaramıyor. Örnek: Oğuzlar Belediyesi Altınkoz Tesisi. Belediye tarafından işletiliyor , kalite yok,deneyimli eleman yok 2 trilyon harcanmış bir tesise sadece çay ve yemek için mi gidilir o paraya fabrika veya üretim tesisleri kurulmalı iş imkanı sunulmalı , bu tesislerde en fazla 10 kişi çalışabiliyor.O da İŞKUR marifeti ile yani geçici işçi. İstihdama yönelik yatırımlar lazım ilçelerimize. Başkanların siyasi malzemesi oluyor her seçimde bu tesislerden işçi çıkarılıp yenileri alınıyor.

SIRADAKİ HABER