EFE’ler yine üzdü

Voleybol Erkekler 1. ligindeki temsilcimiz Sungurlu Belediyespor evinde konuk ettiği grup lideri Palandöken Belediyespor’a 3-0 mağlup olarak dördüncü maçında üçüncü kez salondan puansız ayrıldı. Kırmızı Beyazlı temsilcimizde hücuma pasörlerden katkı gelmemesi maçtaki en büyük eksiklik olarak dikkat çekti.

EFE’ler yine üzdü

YÜK­SEL BA­SAR
Er­kek­ler Vo­ley­bol 1. li­gin­de­ki tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por evin­de ko­nuk et­ti­ği grup li­de­ri Er­zu­rum Pa­lan­dö­ken Be­le­di­yes­por’a 3-0 ye­ni­le­rek haf­ta­yı pu­an­sız ka­pat­tı. Cu­mar­te­bi gü­nü Mah­mut Ata­lay Spor Sa­lo­nu’nda oy­na­nan maç­ta Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por hü­cum­da­ki et­ki­li isim­le­ri­ne pa­sör­ler­den kat­kı gel­me­yin­ce ra­ki­bi­ne mağ­lup ol­mak­tan kur­tu­la­ma­dı.

Ku­lüp Baş­ka­nı Bah­ri Se­zen ve az sa­yı­da ta­raf­ta­rın iz­le­di­ği ma­ça ko­nuk ta­kım özel­lik­le hü­cum­da et­ki­li baş­la­dı. Sa­vun­ma­da ra­ki­bi­ni geç­mek­te zor­la­nan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ilk se­ti 25-21 kay­bet­ti ve Pa­lan­dö­ken dep­las­man­da 1-0 öne geç­ti.İkin­ci set­te­de ko­nuk ta­kım hü­cum ve sa­vun­ma or­ga­ni­zas­yo­nu nu çok iyi ya­pa­rak az ha­ta yap­tı ve bu se­ti de 25-20 ka­za­na­rak sko­ru 2-0 yap­tı.

Üçün­cü set­te ise sa­vun­ma­sı­nı yu­ka­rı çı­kar­tan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ma­ça or­tak ol­mak için da­ha faz­la mü­ca­de­le et­ti an­cak ko­nuk Pa­lan­dö­ken Be­le­di­yes­por fi­le önün­de et­ki­si­ni son bö­lüm­de ye­ni­den ele ge­çir­di ve bu se­ti 25-23 ma­çı­da 3-0 ka­za­na­rak lig­de­ki dör­dün­cü ma­çın­dan da ga­li­bi­yet ile ay­rı­la­rak li­der­li­ği­ni de­vam et­tir­di. Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ise dör­dün­cü ma­çın­da üçün­cü mağ­lu­bi­ye­ti­ni ala­rak üç pu­an­da kal­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER