‘Ekonomik kriz, sağlık çalışanlarını da vurdu’

Ge­nel Sağ­lık İş Sen­di­ka­sı Ço­rum İl Tem­sil­ci­si Yal­çın Çift­çi, “Ekim ayı ile bir­lik­te eko­no­mik kriz, sağ­lık sis­te­min­de ken­di­ni gös­ter­miş­tir.” de­di.

‘Ekonomik kriz, sağlık çalışanlarını da vurdu’

Ge­nel Sağ­lık İş Sen­di­ka­sı Ço­rum İl Tem­sil­ci­si Yal­çın Çift­çi, “Ekim ayı ile bir­lik­te eko­no­mik kriz, sağ­lık sis­te­min­de ken­di­ni gös­ter­miş­tir.” de­di.
Ge­nel Sağ­lık-İş ola­rak Ma­yıs ayın­da yap­tık­la­rı açık­la­ma­da, dö­viz kur­la­rın­da­ki ar­tış ne­de­ni ile it­hal tıb­bi tek­no­lo­jik ürün ve ilaç­la­rın te­mi­nin­de iler­le­yen gün­ler­de cid­di sı­kın­tı­lar ya­şa­na­bi­le­ce­ği ko­nu­sun­da si­ya­si ik­ti­da­rı uyar­dık­la­rı­nı ha­tır­la­tan Çift­çi, “İt­hal edi­len tıb­bi tek­no­lo­ji, tıb­bi sarf ve ilaç­la­rın fi­yat­la­rın­da­ki ar­tış ne­de­ni ile ka­mu has­ta­ne­le­rin­de cid­di sı­kın­tı­lar ya­şan­mak­ta­dır. Ba­zı ka­mu has­ta­ne­le­rin­de it­hal tıb­bi tek­no­lo­jik ürün­le­rin te­min edi­le­me­me­si ne­de­ni ile ame­li­yat­lar dur­ma nok­ta­sın­da gel­miş­tir. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de ka­mu­oyu­na yan­sı­yan Or­du Dev­let Has­ta­ne­sin­de kalp da­mar cer­ra­hi ame­li­yat­la­rın­da, acil du­rum­lar dı­şın­da ame­li­yat ya­pıl­ma­ma­sı­nın is­ten­me­si ya­şa­nan sı­kın­tı­nın sa­de­ce ya­zı­ya dö­kül­müş bir ör­ne­ği­dir.
Ka­mu has­ta­ne­le­ri­nin en bü­yük kay­na­ğı dö­ner ser­ma­ye ge­lir­le­ri­dir. Has­ta­ne gi­der­le­rin­de­ki (per­so­nel öde­me­le­ri- Ba­kan­lık kat­kı pay­la­rı-ba­kım ona­rım ma­li­yet­le­ri-tıb­bi ci­haz, mal­ze­me ve ilaç alım­la­rı vb.) ar­tış ne­de­ni ile dö­ner ser­ma­ye sis­te­mi tı­kan­ma nok­ta­sı­na gel­miş­tir. Ka­mu has­ta­ne­le­ri, sağ­lık ça­lı­şa­nı­na dö­ner ser­ma­ye kat­kı pay­la­rı­nı öde­ye­mez ha­le gel­miş­tir. Hak et­tik­le­ri dö­ner ser­ma­ye kat­kı pay­la­rı­nı ala­ma­yan, dü­şük sa­bit üc­re­te mah­kum edi­len sağ­lık ça­lı­şan­la­rı, eko­no­mik kriz al­tın­da ezil­mek­te­dir.
Dö­ner ser­ma­ye uy­gu­la­ma­sı­na son ve­ril­me­si, tüm sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın ma­aş ve her tür­lü öde­me­le­ri­nin ge­nel büt­çe­den öden­me­si ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da­ki çağ­rı­la­rı­mı­za ku­lak tı­ka­yan si­ya­si ik­ti­dar, ar­tık sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın se­si­ne ku­lak ver­me­li­dir.” de­di.

‘STAJ­YER ÖĞ­REN­Cİ­LE­RE YE­MEK VE­RİL­Mİ­YOR’
Yi­ne eko­no­mik se­bep­ler­le 1 Ekim’den iti­ba­ren ba­zı ka­mu has­ta­ne­le­rin­de staj ya­pan sağ­lık mes­lek li­se­si, sağ­lık mes­lek yük­se­ko­ku­lu ve tıp öğ­ren­ci­le­ri­ne ye­mek ve­ril­me­me­ye baş­lan­dı­ğı­nı kay­de­den Ge­nel Sağ­lık İş Sen­di­ka­sı Ço­rum İl Tem­sil­ci­si Yal­çın Çift­çi, açık­la­ma­sı­nı şöy­le sür­dür­dü: “Şe­hir mer­ke­zi­le­ri­nin uza­ğın­da yer alan has­ta­ne­ler­de staj ya­pan öğ­ren­ci­ler, ken­di im­kan­la­rı da­hi­lin­de de ye­me­ğe ula­şa­ma­mak­ta, aç­lık ile sı­nav ver­mek­te­dir. Bu ül­ke­nin ge­le­ce­ği genç­le­re re­va gö­rü­len ko­şul­lar bu ol­ma­ma­lı­dır.
2002 yı­lın­da gö­re­ve ge­len AKP’nin uy­gu­la­ma­ya koy­du­ğu Sağ­lık­ta Dö­nü­şüm Prog­ra­mı ile sos­yal dev­let an­la­yı­şın­dan uzak­la­şıl­mış, has­ta­ne­ler bi­rer iş­let­me­ye, has­ta­lar müş­te­ri­ye dö­nüş­tü­rül­müş­tür.  Sağ­lık­ta Dö­nü­şüm Prog­ra­mı ile sağ­lık sis­te­mi tü­ke­ti­me da­ya­lı ha­le ge­ti­ril­miş, kış­kır­tıl­mış ta­lep ya­ra­tıl­mış­tır. Ve bu­gün eko­no­mik kriz “iş­let­me man­tı­ğı” ile ha­re­ket eden has­ta­ne­le­ri de vur­muş­tur. Bu­gün sağ­lık hiz­me­ti­ne ulaş­mak­ta so­run­lar ya­şa­yan has­ta­lar da, hak et­ti­ği üc­re­ti ala­ma­yan sağ­lık ça­lı­şan­la­rı da pi­ya­sa­laş­tı­rıl­mış sağ­lık sis­te­mi­nin mağ­dur­la­rı­dır.
Çök­mek­te olan sağ­lık sis­te­mi için acil çö­züm­ler ge­rek­mek­te­dir. Alı­na­cak ön­lem­ler ko­nu­sun­da geç ka­lın­ma­sı du­ru­mun­da sağ­lık hiz­met­le­rin­de cid­di ak­sa­ma­lar ya­şan­ma­sı ka­çı­nıl­maz ola­cak­tır.
Ge­nel Sağ­lık-İş ola­rak he­de­fi­miz; sağ­lık­ta pi­ya­sa­laş­ma­ya son ve­ri­le­rek, Ata­türk’ün baş­lat­tı­ğı ulu­sal, ka­mu­cu ve halk­çı sağ­lık po­li­ti­ka­la­rı­nın bir an ev­vel uy­gu­la­ma­ya ko­nul­ma­sı­dır. Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nı in­san onu­ru­na ya­ra­şır bir ya­şam ko­şul­la­rı­na ka­vuş­tu­ra­cak eko­no­mik dü­zen­le­me­ler de bir ön­ce ha­ya­ta ge­çi­ril­me­li­dir. Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nı ar­tık sa­rı sen­di­ka­cı­lı­ğın bü­tün hak­la­rı­nı tü­ket­ti­ği­ni gö­re­rek ha­re­ket et­me­ye; hak ve hu­ku­kun ger­çek sa­vu­nu­cu­su Ge­nel Sağ­lık-İş ile bir­lik­te mü­ca­de­le­ye ça­ğı­rı­yo­ruz.”  

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER