Elektrik faturalarında fastPay ile daha az ödeme avantajı

De­niz­Bank ve Ye­şi­lır­mak Elek­trik Pe­ra­ken­de Sa­tış A.Ş. (YE­PAŞ), elek­trik fa­tu­ra­sı­nı fast­Pay uy­gu­la­ma­sı üze­rin­den öde­yen tü­ke­ti­ci­le­re yüz­de 5 da­ha az öde­me avan­ta­jı sağ­la­yan bir iş­bir­li­ği­ne im­za at­tı. 

Elektrik faturalarında fastPay ile daha az ödeme avantajı

De­niz­Bank ve Ye­şi­lır­mak Elek­trik Pe­ra­ken­de Sa­tış A.Ş. (YE­PAŞ), elek­trik fa­tu­ra­sı­nı fast­Pay uy­gu­la­ma­sı üze­rin­den öde­yen tü­ke­ti­ci­le­re yüz­de 5 da­ha az öde­me avan­ta­jı sağ­la­yan bir iş­bir­li­ği­ne im­za at­tı. 
Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, fast­Pay kul­la­nı­cı­la­rı di­le­dik­le­ri kre­di kar­tı­nı fast­Pay'e ta­nım­la­ya­rak fa­tu­ra öde­me­le­rin­de da­ha az öde­me avan­ta­jın­dan ya­rar­la­na­bi­li­yor. fast­Pay'i ol­ma­yan kul­la­nı­cı­lar ise sa­ni­ye­ler için­de uy­gu­la­ma­yı in­di­re­rek fast­Pay'in tüm avan­taj­la­rı­na ula­şa­bi­li­yor.
Müş­te­ri­le­ri­nin ha­ya­tı­nı ko­lay­laş­tır­mak üze­re hiz­met­le­ri­ni tek­no­lo­ji­nin son ola­nak­la­rıy­la sun­ma­ya odak­la­nan De­niz­Bank, Ye­şi­lır­mak Elek­trik Pe­ra­ken­de Sa­tış A.Ş. (YE­PAŞ) ile ger­çek­leş­tir­di­ği iş­bir­li­ği kap­sa­mın­da, fast­Pay ile fa­tu­ra öde­me­le­rin­de yüz­de 5 da­ha az öde­me im­ka­nı su­nu­yor. 

 

FAST­PAY’İ OLAN HER­KES KAM­PAN­YA­DAN YA­RAR­LA­NA­Bİ­Lİ­YOR
De­niz­Bank müş­te­ri­si ol­sun ol­ma­sın, tüm fast­Pay kul­la­nı­cı­la­rı­nın fay­da­la­na­bi­le­ce­ği kam­pan­ya ile söz ko­nu­su tu­tar kul­la­nı­cı­la­rın fast­Pay ba­ki­ye­le­ri­ne yük­le­ni­yor. Ye­şi­lır­mak Elek­trik Pe­ra­ken­de Sa­tış A.Ş. müş­te­ri­le­ri için ge­çer­li ola­cak kam­pan­ya­da, fast­Pay kul­la­nı­cı­la­rı fast­Pay he­sap­la­rın­dan öde­me ya­pa­bil­dik­le­ri gi­bi, di­le­dik­le­ri kre­di kar­tı­nı fast­Pay'e ta­nım­la­ya­rak da fa­tu­ra öde­me­le­rin­de hem yüz­de 5 da­ha az öde­me hem de sı­fır ko­mis­yon avan­ta­jın­dan ya­rar­la­na­bi­li­yor. fast­Pay'i ol­ma­yan kul­la­nı­cı­lar ise uy­gu­la­ma­yı cep te­le­fon­la­rı­na üc­ret­siz ola­rak in­di­re­rek fast­Pay'in tüm avan­taj­la­rın­dan fay­da­la­na­bi­li­yor.

 

ÖDE­ME KO­LAY­LI­ĞI VE AVAN­TAJ­LAR
fast­Pay'in, sun­du­ğu özel­lik­ler, iş­bir­lik­le­ri ve kam­pan­ya­lar­la kul­la­nı­cı­la­rı­na önem­li fay­da­lar sağ­la­dı­ğı­na dik­kat çe­ken De­niz­Bank Elek­tro­nik Pa­ra ve Öde­me Sis­tem­le­ri Grup Mü­dü­rü Lüt­fi Ak­bu­lut, “De­niz­Bank ola­rak hiz­met­le­ri­mi­zi müş­te­ri­le­ri­mi­ze her za­man tek­no­lo­ji­nin son ola­nak­la­rı ile gö­tür­me­ye odak­la­nı­yo­ruz. Bu doğ­rul­tu­da fast­Pay üze­rin­den kre­di kar­tı ile ya­pı­lan tüm fa­tu­ra öde­me­le­ri­ne 0 (sı­fır) ko­mis­yon avan­ta­jı­mı­zı şim­di de sek­tör­de bir ilk olan, da­ha az öde­me kam­pan­ya­la­rı­mız­la de­vam et­ti­ri­yo­ruz. Ye­şi­lır­mak Elek­trik Pe­ra­ken­de Sa­tış A.Ş. ile yap­tı­ğı­mız an­laş­ma sa­ye­sin­de va­tan­daş­la­rı­mız fast­Pay ile di­le­dik­le­ri za­man, di­le­dik­le­ri yer­de fa­tu­ra öde­me­le­ri­ni ra­hat­ça ya­pa­rak, yüz­de 5 da­ha az öde­me avan­ta­jın­dan ya­rar­la­na­bi­le­cek­ler. fast­Pay ile fa­tu­ra öde­me­le­rin­de baş­lat­tı­ğı­mız kul­la­nı­cı fay­da­sı­na odak­lı ça­lış­ma­la­rı­mız ar­ta­rak de­vam ede­cek." de­di.

 

‘YE­PAŞ Aİ­LE­Sİ OLA­RAK MUT­LU­YUZ’
Söz ko­nu­su iş­bir­li­ği­ne iliş­kin de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Ye­şi­lır­mak Elek­trik Pe­ra­ken­de Sa­tış A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü Arif Ak­şam, “Ha­ya­ta ge­çir­di­ği­miz öde­me alan­la­rın­dan tüm müş­te­ri­le­ri­mi­zin ya­rar­lan­ma­sı­nı is­te­mek­te­yiz. Müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti uy­gu­la­ma­la­rı­mı­za bir ye­ni­si­ni da­ha ek­le­ye­rek fast­Pay kam­pan­ya­sı­nı ha­ya­ta ge­çir­di­ği­miz için YE­PAŞ ai­le­si ola­rak biz­ler de çok mut­lu­yuz.” di­ye ko­nuş­tu. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER