Emine Ercan’ı mezarı başında andılar

Ço­rum Emek ve De­mok­ra­si Plat­for­mu üye­le­ri, 3 yıl ön­ce An­ka­ra Ga­rı önün­de ya­şa­nan pat­la­ma­da ha­ya­tı­nı kay­be­den Emi­ne Er­can’ın me­za­rı­nı zi­ya­ret et­ti.

Emine Ercan’ı mezarı başında andılar

Ço­rum Emek ve De­mok­ra­si Plat­for­mu üye­le­ri, 3 yıl ön­ce An­ka­ra Ga­rı önün­de ya­şa­nan pat­la­ma­da ha­ya­tı­nı kay­be­den Emi­ne Er­can’ın me­za­rı­nı zi­ya­ret et­ti.
Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma ya­pan KESK Dö­nem Söz­cü­sü Er­tuğ­rul Al­per, 10 Ekim 2015 ta­ri­hin­de, An­ka­ra Ga­rı önün­de ül­ke ta­ri­hi­nin en acı­ma­sız, en vah­şi ve en bü­yük kat­li­am­la­rın­dan bi­ri ya­şan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, pat­la­ma­da ya­şa­mı­nı yi­ti­ren­le­ri say­gıy­la an­dık­la­rı­nı söy­le­di.


Kat­li­am­da ha­ya­tı­nı kay­be­den­le­ri hiç­bir za­man unut­ma­ya­cak­la­rı­nı di­le ge­ti­ren Er­tuğ­rul Al­per, açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­re yer ver­di: “ Emek, ba­rış ve de­mok­ra­si fik­ri, 10 Ekim’de biz­ler­den ko­pa­rı­lan ar­ka­daş­la­rı­mı­zın en bü­yük dü­şüy­dü. Biz­ler bu dü­şün pe­şin­de koş­ma­ya, ar­ka­daş­la­rı­mı­zın dü­şü­nü ger­çek kıl­mak için mü­ca­de­le et­me­ye, ay­rım yap­mak­sı­zın her­ke­sin eşit hak­lar te­me­lin­de, ba­rış için­de bir ara­da ya­şa­ma­sı için ölü­mü de­ğil, ya­şa­mı ve ya­şat­ma­yı ıs­rar­la sa­vun­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. 10 Ekim 2015’te kay­bet­ti­ği­miz Emi­ne Er­can’ı ve di­ğer ba­rış gü­ver­cin­le­ri­ni bü­yük bir öz­lem­le anı­yor, mü­ca­de­le­le­ri ve anı­la­rı önün­de say­gıy­la eği­li­yo­ruz. Yi­tir­di­ği­miz ar­ka­daş­la­rı­mı­zın acı­sı yü­rek­le­ri­mi­zi yak­ma­ya de­vam eder­ken kat­li­amı ve bu kat­li­amın so­rum­lu­la­rı­nı bu­ra­dan bir kez da­ha nef­ret ve şid­det­le kı­nı­yo­ruz.”   

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER