‘Enflasyon farkı maaşlara yansıtılmalı’

Me­mur-Sen İl Tem­sil­ci­si ve Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Sa­at­cı, enf­las­yon far­kı­nın ma­aş­la­ra bir an ön­ce yan­sı­tıl­ma­sı­nı is­te­di.

‘Enflasyon farkı maaşlara yansıtılmalı’

Me­mur-Sen İl Tem­sil­ci­si ve Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Sa­at­cı, enf­las­yon far­kı­nın ma­aş­la­ra bir an ön­ce yan­sı­tıl­ma­sı­nı is­te­di.

Enf­las­yon bağ­la­mın­da son 16 yı­lın en yük­sek oran­la­rıy­la kar­şı kar­şı­ya olun­du­ğu­nu be­lir­ten Sa­at­cı, “Ye­ni Eko­no­mik Prog­ram’ın açık­lan­ma­sıy­la hük­mü­nü yi­ti­ren son Or­ta Va­de­li Prog­ram’da yer ve­ril­miş 2018 yıl­so­nu enf­las­yon he­def­le­ri-bek­len­ti­le­ri-tah­min­le­ri ile ger­çek­le­şen enf­las­yon ora­nı ara­sın­da önü­müz­de he­nüz açık­lan­ma­mış üç aya ait enf­las­yon ve­ri­si ol­ma­sı­na rağ­men yak­la­şık 4 kat­lık bir fark oluş­tu­ğu­nu da ka­bul et­mek ge­re­ki­yor." de­di.
“Bu çer­çe­ve­de, Ye­ni Eko­no­mik Plan doğ­rul­tu­sun­da or­ta­ya ko­nan ye­ni he­def­ler, bek­len­ti­ler ve tah­min­ler esas alı­na­rak, ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin ma­li hak­la­rı­nı be­lir­le­yen kat­sa­yı­la­ra iliş­kin mut­la­ka gün­cel­le­me ya­pıl­ma­lı­dır.” di­yen Sa­at­cı, açık­la­ma­sı­nı şöy­le sür­dür­dü:
“Enf­las­yon he­de­fi ile ger­çek­le­şen enf­las­yon ve ma­aş-üc­ret ar­tış­la­rı ora­nı ile ger­çek­le­şen enf­las­yon ara­sın­da­ki far­kın bü­yük­lü­ğü de dik­ka­te alı­na­rak, enf­las­yon far­kı­nın ma­aş ve üc­ret­le­re yan­sı­tıl­ma­sı için dö­nem-yıl so­nu bek­le­nil­me­me­li 1 Ekim’den ge­çer­li ola­cak şe­kil­de ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin ma­aş ve üc­ret­le­ri­ne ha­li ha­zır­da­ki enf­las­yon far­kı yan­sı­tıl­ma­lı­dır. Ben­zer şe­kil­de Ekim ve Ka­sım ay­la­rı enf­las­yon oran­la­rı­nın (ek­si çık­ma­sı ha­li ha­riç) 1 Ka­sım ve 1 Ara­lık’tan ge­çer­li ol­mak üze­re enf­las­yon far­kı ola­rak ma­aş ve üc­ret­le­re yan­sı­tıl­ma­lı­dır.

Ye­ni Eko­no­mik Prog­ra­mın 2019 ve 2020 yıl­la­rı için ön­gör­dü­ğü enf­las­yon oran­la­rı­nın da­ha ön­ce­ki bel­ge­ler­de yer alan oran­lar­dan da­ha yük­sek ol­du­ğu ger­çe­ği ile al­tı ay­lık pe­ri­yot­lar üze­rin­den Ocak ve Tem­muz ay­la­rın­da ge­ri­ye dö­nük al­tı ay­lık ve­ri­ler üze­rin­den enf­las­yon far­kı he­sap­la­ma­sı ya­pıl­ma­sı­nın ger­çek­çi ol­ma­dı­ğı ve te­la­fi iş­le­vi gör­me­di­ği dik­ka­te alı­na­rak; ka­mu gö­rev­li­le­ri da­hil ol­mak üze­re dar ve sa­bit ge­lir­li­le­ri­nin alım güç­le­ri­nin ve enf­las­yo­na kar­şı ko­ru­na­bil­me­si için enf­las­yon far­kı he­sap­la­ma­sı­nın ay­lık ola­rak ya­pıl­ma­sı yö­nün­de ka­rar ve uy­gu­la­ma de­ği­şik­li­ği­ne gi­dil­me­si uy­gun ola­cak­tır.
Enf­las­yon oran­la­rı­nın yük­sek ol­ma­sı ve bu­na bağ­lı ola­rak ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin ma­aş ve üc­ret­le­ri­ne enf­las­yon far­kı kay­nak­lı zam ya­pıl­ma­sı­nın bir so­nu­cu ola­rak da ma­aş-üc­ret ra­kam­la­rı yük­sel­miş, bu so­nuç ise –ge­lir ver­gi­si ta­ri­fe­sin­de­ki tu­tar­la­rın dü­şük tu­tul­ma­sı­nın da et­ki­siy­le- ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin ge­lir ver­gi­si ra­kam­la­rı yük­sel­miş ve da­ha er­ken ay­lar­da ikin­ci ve üçün­cü ge­lir di­li­min­de ver­gi öde­mek zo­run­da kal­ma­la­rı­na ne­den ol­mak­ta­dır. Bu du­rum, enf­las­yo­nun al­tın­da ka­lan ma­aş ve üc­ret­le­ri­nin ge­lir ver­gi­si üze­rin­den de ek­sil­me­si­ne ne­den ol­mak­ta­dır. Bu iti­bar­la, ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin ma­aş ve üc­ret­le­ri­ne yö­ne­lik ge­lir ver­gi­si di­lim­le­rin­de yer alan tu­tar­la­rın da yı­lın ba­şın­da ya­pı­lan ye­ni­den de­ğer­le­me ora­nı ar­tı­şı ya­nın­da her ay enf­las­yon ora­nı ka­dar ar­tı­rıl­ma­sı da ge­rek­mek­te­dir.

Me­mur-Sen ola­rak, geç­miş­ten bu­gü­ne “ma­aş ar­tış­la­rı enf­las­yon­la de­ğil ma­sa­da be­lir­len­me­li” ba­kı­şı­mı­zı dek­la­re edi­yo­ruz. Bu­na ila­ve ola­rak da ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin asıl bek­len­ti­si ve hak­lı ta­le­bi; re­fah­tan pay al­mak­tır. Bu­gün ge­li­nen nok­ta­da; kü­re­sel öl­çek­te ya­şa­nan ti­ca­ret sa­vaş­la­rı, ulus­la­ra­ra­sı te­tik­çi­le­rin eliy­le ger­çek­leş­ti­ri­len kur ope­ras­yon­la­rı ve bun­la­ra bağ­lı ola­rak ma­ni­pü­las­yon­lar­la ya­şa­nan fi­yat ar­tış­la­rı, ka­mu gö­rev­li­le­ri de da­hil üc­ret­li ke­si­min alım gü­cü­nü önem­li oran­da azalt­mış­tır. Bu­gün açık­la­nan enf­las­yon ra­kam­la­rı da bi­zim bu tes­pi­ti­mi­zin te­yi­di ni­te­li­ğin­de­dir. Do­la­yı­sıy­la, bu tab­lo bir zih­ni­yet dö­nü­şü­mü­ne ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. İçin­den geç­ti­ği­miz sü­re­cin bu yön­de bir imkân su­na­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz.        

 Bu nok­ta­da; Ye­ni Eko­no­mik Plan’da di­le ge­ti­ri­len ta­sar­ruf he­def­le­ri­ne ve üre­tim eko­no­mi­si­ne iliş­kin yak­la­şı­mı önem­li ve de­ğer­li bu­lu­yor, des­tek­li­yo­ruz. Bu­nun­la bir­lik­te her iki he­de­fin ger­çek­leş­me­si için üc­ret­li ke­si­min alım gü­cü­nün ko­run­ma­sı, eko­no­mi­nin dur­gun­luk­tan ve da­ral­ma­dan uzak tu­tul­ma­sı için de ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin ma­aş ve üc­ret­le­ri­nin enf­las­yo­na kar­şı ko­ru­ma yü­küm­lü­lü­ğü­nün ge­re­ği­nin al­tı ay­lık dö­nem so­nun­da de­ğil enf­las­yon ora­nı açık­la­nan ayı ta­kip eden ayın ilk gü­nün­den ge­çer­li ol­mak üze­re ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­ne yö­ne­lik uy­gu­la­ma­nın ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­ni hem tek­lif hem de ta­lep edi­yo­ruz. Bu çer­çe­ve­de ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin ma­aş ve üc­ret­le­ri­ne 1 Ekim’den ge­çer­li ola­cak şe­kil­de ger­çek­le­şen enf­las­yon far­kı ka­dar zam ya­pıl­ma­sı yö­nün­de ka­rar ve uy­gu­la­ma bek­li­yo­ruz.” 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER