Engelli öğrenciler Ayvalık kampında

Ço­rum Be­le­di­ye­si En­gel­li Eği­tim ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi öğ­ren­ci­le­ri, bu yıl 26.’nci­si dü­zen­le­nen Ay­va­lık Şen­lik­le­ri­ne ka­tıl­mak üze­re Ay­va­lık’a git­ti.

Engelli öğrenciler  Ayvalık kampında

FA­TİH BAT­TAR
Tür­ki­ye Sa­kat­lar Kon­fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan Ba­lı­ke­sir’in Ay­va­lık il­çe­sin­de her yıl dü­ze­le­nen En­gel­li­ler Şen­li­ği’ne bu yıl da Ço­rum Be­le­di­ye­si Kent Kon­se­yi En­gel­li Mec­li­si Zi­hin­sel En­gel­li­ler Der­ne­ği ön­cü­lü­ğün­de 7 öğ­ren­ci ai­le­le­ri ile bir­lik­te şen­li­ği ka­tıl­dı.
Ço­rum Be­le­di­ye­si En­gel­li Eği­tim ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi öğ­ren­ci­le­ri, bu yıl 26.’nci­si dü­zen­le­nen Ay­va­lık Şen­lik­le­ri­ne ka­tıl­mak üze­re Ay­va­lık’a git­ti.
Öğ­ren­ci ve­li­le­ri ve öğ­ret­men­le­rin de ka­tıl­dı­ğı ge­zi­de En­gel­li Eği­tim ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zin­de eği­tim gö­ren 7 öğ­ren­ci yer al­dı. Sa­at Ku­le­si ya­nın­dan ha­re­ket eden öğ­ren­ci­le­ri Kent Kon­se­yi Mec­li­si Baş­ka­nı ve Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan ile Kent Kon­se­yi En­gel­li Mec­li­si Baş­ka­nı Nes­li­han Hü­sül­lü­oğul­la­rı, En­gel­li Eği­tim Mer­ke­zi öğ­ret­men­le­ri ve öğ­ren­ci­le­rin ya­kın­la­rı uğur­la­dı.

 

EN­GELLİ­LER, AY­VA­LIK ŞEN­LİĞİ’NDE BU­LUŞ­TU
Bu yıl 26’ncı­sı dü­zen­le­nen Ay­va­lık En­gel­li­ler Şen­li­ği, Cu­mar­te­si gü­nü baş­la­dı.
3 Ekim’e ka­dar sü­re­cek olan et­kin­lik­ler yur­dun dört bir kö­şe­sin­den yak­la­şık 1500 en­gel­li ve ai­le­le­ri­ni bir ara­ya ge­tir­di. En­gel­li­le­rin so­run­la­rı­nın gün­de­me ge­ti­ri­le­ce­ği pa­nel­ler, Ay­va­lık’ın do­ğal gü­zel­lik­le­ri­ni ta­nı­tan pik­nik ve eğ­len­ce gi­bi ak­ti­vi­te­le­rin yer al­dı­ğı et­kin­lik bo­yun­ca Was­hing­ton Otel’de 09.00-16.00 sa­at­le­ri ara­sın­da ağız ve diş sağ­lı­ğı eği­ti­mi, ko­ru­yu­cu ve acil diş he­kim­li­ği gö­nül­lü ola­rak hiz­met ver­di. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER