Eşini yetiştirmek için kendisi sınava geç kaldı

Ço­rum'da eşi ile bir­lik­te ay­rı bi­na­lar­da Ka­mu Per­so­nel Seç­me Sı­na­vı (KPSS) Or­ta­öğ­re­tim otu­ru­mu­na gi­ren ki­şi, eşi­ni ye­tiş­tir­di­ği sı­na­va ken­di­si gi­re­me­di. 

Eşini yetiştirmek için  kendisi sınava geç kaldı

Ço­rum'da eşi ile bir­lik­te ay­rı bi­na­lar­da Ka­mu Per­so­nel Seç­me Sı­na­vı (KPSS) Or­ta­öğ­re­tim otu­ru­mu­na gi­ren ki­şi, eşi­ni ye­tiş­tir­di­ği sı­na­va ken­di­si gi­re­me­di. 
KPSS Or­ta­öğ­re­tim otu­ru­mu için  Ço­rum'da aday­lar, sı­na­va gi­riş bel­ge­le­ri ve kim­lik­le­ri kon­trol edi­le­rek sa­lon­la­ra alın­dı. Sı­nav sa­lon­la­rı­nın ka­pı­la­rı ise sa­at 10.00'da ka­pa­tı­la­rak, bu sa­at­ten son­ra ge­len­ler içe­ri alın­ma­dı. 
Sı­na­va gir­mek için Hi­tit Üni­ver­si­te­si Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si­ne ge­len Mu­rat Eme­cen, ka­pı ka­pa­tıl­dık­tan yak­la­şık 1 da­ki­ka son­ra ge­lin­ce sı­na­va gi­re­me­di. 
Eme­cen, gö­rüş­tü­ğü gö­rev­li­le­rin sı­na­va alın­ma­ya­ca­ğı­nı be­lirt­me­si üze­ri­ne uzun sü­re ka­pı­nın önün­de bek­le­di. Gö­rev­li­le­re, okul ci­va­rın­da park ye­ri bu­la­ma­dı­ğı için ge­cik­ti­ği­ni söy­le­yen Eme­cen, bir müd­det bek­le­dik­ten son­ra bi­na gi­ri­şin­den ay­rıl­dı.


Eme­cen, ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, kent mer­ke­zi­ne 55 ki­lo­met­re uzak­lık­ta­ki İs­ki­lip il­çe­sin­den gel­di­ği­ni be­lir­te­rek, "Sı­na­va 2 yıl­dır eşim ile bir­lik­te ha­zır­lan­dık. Eşim baş­ka bir okul­da sı­na­va gi­ri­yor. Onu oku­la bı­rak­tım ve bu­ra­ya gel­dim. Ara­cı­ma park ye­ri bu­la­ma­dı­ğım için geç kal­dım. Ka­pı­nın ka­pan­dı­ğı­nı gör­düm. Gö­rev­li­ler­den ri­ca et­tim an­cak be­ni içe­ri al­ma­dı­lar." de­di. 
Kim­li­ğin­de fo­toğ­raf ol­ma­dı­ğı 
için sı­na­va gi­re­me­di


Ba­ran Çe­lik (18) ise nü­fus cüz­da­nın­da fo­toğ­raf ol­ma­dı­ğı için bi­na­ya alın­ma­dı. Sa­at 09.30'da sı­na­va gi­re­ce­ği Ata­türk Ana­do­lu Li­se­si­ne ge­len Çe­lik, gö­rev­li­le­rin yön­len­dir­me­siy­le nü­fus cüz­da­nı­na fo­toğ­raf ya­pış­tı­rıl­ma­sı için Nü­fus ve Va­tan­daş­lık İş­le­ri İl Mü­dür­lü­ğü­ne git­ti­ği­ni be­lir­te­rek, "Ya­nım­da fo­toğ­raf gö­tür­mem ge­rek­ti­ği­ni bil­mi­yor­dum. Ta­ma­men ken­di ih­mal­kar­lı­ğım yü­zün­den sı­na­va gi­re­me­dim." di­ye ko­nuş­tu.

(AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER