Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Çorum’a geliyor

Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Ge­nel Mü­dü­rü Nec­met­tin Er­kan, Ço­rum’a ge­li­yor.

Esnaf ve Sanatkarlar Genel  Müdürü Çorum’a geliyor

Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Ge­nel Mü­dü­rü Nec­met­tin Er­kan, Ço­rum’a ge­li­yor.
Ko­nu hak­kın­da açık­la­ma­da bu­lu­nan Ço­rum Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği (ÇE­SOB) Baş­ka­nı Re­cep Gür, Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Ge­nel Mü­dü­rü Nec­met­tin Er­kan’ın 24 Ekim Çar­şam­ba gü­nü Ço­rum’a ge­le­rek, es­naf ve sa­nat­kar­la­ra e-ti­ca­ret­le il­gi­li bil­gi­len­dir­me ya­pa­ca­ğı­nı söy­le­di.

Gür, ÇE­SOB Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda sa­at 13.30’da baş­la­ya­cak top­lan­tı­ya tüm es­naf oda­sı baş­kan­la­rı ile Ço­rum­lu es­naf ve sa­nat­kar­la­rı da­vet et­ti. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER