Fırsatçılara karşı harekete geçildi

Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı, 81 il­de spe­kü­la­tif fi­yat ar­tış­la­rı­na kar­şı sa­ha de­ne­tim­le­ri­ni ar­tır­dı. Nor­ma­lin üze­rin­de fi­yat ar­tı­şı göz­le­nen ürün­ler için iş­let­me­le­re ida­ri iş­lem baş­la­tıl­dı.

Fırsatçılara karşı  harekete geçildi


Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı, son dö­nem­de fi­nan­sal pi­ya­sa­lar­da­ki ge­çi­ci dal­ga­lan­ma­la­rı fır­sat gö­ren ba­zı spe­kü­la­tör­le­rin çe­şit­li ürün ve ürün grup­la­rın­da arz-ta­lep den­ge­siy­le uyuş­ma­yan fi­yat ar­tış­la­rı yap­tı­ğı yö­nün­de­ki du­yum­lar üze­ri­ne sa­ha de­ne­tim­le­ri­ni sık­laş­tır­dı. 

Ba­kan­lık yet­ki­li­le­ri, gir­di ma­li­ye­ti ve dö­viz ku­ru ar­tı­şı gi­bi fi­yat de­ği­şim­le­rin­den et­ki­len­me­me­si­ne rağ­men bu du­rum­lar­dan et­ki­le­ni­yor­muş gi­bi ha­re­ket eden­le­ri tes­pit et­mek ama­cıy­la Tür­ki­ye ge­ne­lin­de bir­çok il­de çe­şit­li sek­tör­ler­de fa­ali­yet gös­te­ren iş yer­le­ri­ni de­net­le­di.

Ço­rum da­hil 81 il­de eş za­man­lı de­ne­tim­ler kap­sa­mın­da An­ka­ra'da, Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı Tü­ke­ti­ci­nin Ko­run­ma­sı ve Pi­ya­sa Gö­ze­ti­mi Ge­nel Mü­dü­rü Ah­met Er­dal ve İç Ti­ca­ret Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Adem Ba­şar'ın ko­or­di­nas­yo­nun­da gı­da, mo­bil­ya ve be­yaz eş­ya sek­tör­le­rin­de fa­ali­yet gös­te­ren iş yer­le­ri de­net­len­di. 

Ekip­ler, fi­yat­la­rın ay­lık de­ği­şim­le­ri­ni in­ce­le­di ve bu de­ği­şik­lik­ler hak­kın­da bil­gi al­dı. Ya­pı­lan de­ne­tim­ler ne­ti­ce­sin­de ba­zı te­mel ürün grup­la­rın­da nor­ma­lin üze­rin­de fi­yat ar­tış­la­rı göz­lem­len­di. Ay­rı­ca ba­zı ürün grup­la­rın­da gra­maj dü­şü­rü­le­rek ör­tü­lü zam ya­pıl­dı­ğı ve fi­yat eti­ke­tiy­le am­ba­laj­lar­da mev­zu­ata uy­gun­suz­luk bu­lun­du­ğu tes­pit edil­di. Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan söz ko­nu­su uy­gu­la­ma­lar­la il­gi­li ge­rek­li ida­ri iş­lem­ler baş­la­tıl­dı. 
 

FIR­SAT­ÇI­LA­RA GÖZ AÇ­TI­RIL­MA­YA­CAK
Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı’nca fır­sat­çı­lı­ğın önü­ne geç­mek ama­cıy­la ya­pı­lan de­ne­tim­ler 3 kol­dan ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. 
Bu çer­çe­ve­de '6502 sa­yı­lı Tü­ke­ti­ci­nin Ko­run­ma­sı Ka­nu­nu', 'Ti­ca­ri Rek­lam ve Hak­sız ti­ca­ri Uy­gu­la­ma­lar Yö­net­me­li­ği', '4054 sa­yı­lı Re­ka­be­tin Ko­run­ma­sı Hak­kın­da Ka­nu­nu' kap­sa­mın­da de­ne­tim­ler ger­çek­leş­ti­ri­li­yor.
Ay­kı­rı­lık tes­pit edi­len uy­gu­la­ma­la­ra iliş­kin bu mev­zu­at­la­rın ce­zai hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de yap­tı­rım uy­gu­la­nı­yor. 

Ti­ca­ret Ba­ka­nı Ruh­sar Pek­can son dö­nem­de fi­nan­sal pi­ya­sa­lar­da­ki ge­çi­ci dal­ga­lan­ma­la­rı fır­sat ola­rak gö­ren ba­zı spe­kü­la­tör­le­rin çe­şit­li ürün ve ürün grup­la­rın­da arz-ta­lep den­ge­siy­le uyuş­ma­yan fi­yat ar­tış­la­rı, stok­çu­luk gi­bi pi­ya­sa fi­yat olu­şu­mu­nu bo­zu­cu dav­ra­nış­lar ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni, Ba­kan­lık ola­rak ge­liş­me­le­ri an­lık ola­rak ta­kip ede­rek, pi­ya­sa den­ge­si­nin bo­zul­ma­sı­nı en­gel­le­yi­ci ted­bir­le­ri al­ma­ya de­vam ede­cek­le­ri­ni açık­la­mış­tı. 
Res­mi Ga­ze­te'de Cu­ma gü­nü ya­yım­la­nan Ti­ca­ri Rek­lam ve Hak­sız Ti­ca­ri Uy­gu­la­ma­lar Yö­net­me­li­ğin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Yö­net­me­lik­le 'gir­di ma­li­ye­ti ve dö­viz ku­ru ar­tı­şı gi­bi fi­yat de­ği­şim­le­rin­den et­ki­len­me­me­si­ne rağ­men bu du­rum­lar­dan et­ki­le­ni­yor­muş gi­bi ha­re­ket ede­rek tü­ke­ti­ci­ye su­nu­lan mal ve­ya hiz­me­tin sa­tış fi­ya­tın­da hak­lı bir ge­rek­çe ol­mak­sı­zın ar­tış yap­mak' al­da­tı­cı ti­ca­ri uy­gu­la­ma­lar kap­sa­mı­na alın­mış­tı. (Ha­ber7)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER