Gazetemiz denetlendi

Ba­sın İlan Ku­ru­mu’nun ru­tin de­ne­tim­le­ri çer­çe­ve­sin­de ön­ce­ki gün ga­ze­te­miz de­net­len­di.

Gazetemiz denetlendi

M.BU­RAK YAL­ÇIN
Ba­sın İlan Ku­ru­mu’nun ru­tin de­ne­tim­le­ri çer­çe­ve­sin­de ön­ce­ki gün ga­ze­te­miz de­net­len­di.
İda­re Mü­dü­rü­müz Atil­la Çiğ­dem’in ev sa­hip­li­ğin­de­ki de­net­le­me BİK Kon­trol Hiz­met­le­ri Me­mu­ru Yah­ya En­gin ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı.
BİK Ço­rum Şu­be­si Per­so­ne­li Mah­mut Dol­ma­cı ile Ba­sın Kon­trol Ku­ru­lu Üye­si Bü­lent Öz­ka­le­li’nin de gö­rev al­dı­ğı de­ne­tim, ya­pı­lan in­ce­le­me­le­rin ar­dın­dan so­na er­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER