Golcü iş başında 2-1

Çorum Belediyespor iç sahadaki üçüncü maçında Turgutluspor’u Yakup Alkan’ın her iki yarıda attığı iki golle 2-1 yenerek evindeki galibiyet serisini sürdürdü.

Golcü iş başında 2-1

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por lig­de evin­de­ki üçün­cü ma­çın­da Tur­gut­lus­por’u Ya­kup Al­kan’ın at­tı­ğı iki gol­le 2-1 ye­ne­rek iç sa­ha­da­ki ga­li­bi­yet se­ri­si­ni sür­dür­dü. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım ra­ki­bi önün­de ön­ce­ki haf­ta­la­ra gö­re çok da­ha faz­la po­zis­yo­na gir­me­si­ne ve hü­cum­de et­ki­li ol­ma­sı­na kar­şın ka­le­sin­de ise teh­li­ke­ler ya­şa­dı. Özel­lik­le bi­rey­sel ha­ta­lar­dan ge­len po­zis­yon­lar­da ko­nuk ta­kım ba­şa­rı­lı ola­ma­dı.
Ye­ni Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­ra­lio ge­çen haf­ta­ki maç­tan fark­lı ola­rak or­ta sa­ha­da Fa­tih’in ye­ri­ne Oğuz­han’a for­ma ve­rir­ken sol ka­nat­ta ise Mi­ka­il’in ye­ri­ne Eş­ref Kork­ma­zoğ­lu’nu öne çı­kar­dı genç Fer­di ilk kez on­bir­de for­ma giy­me şan­sı bul­du.
Ma­ça et­ki­li baş­la­yan Ço­rum Be­le­di­yes­por ra­ki­be po­zis­yon ver­me­di 32. da­ki­ka­da Ya­kup Al­kan’ın vu­ru­şun­da ka­le­ci­nin ha­ta­sın­dan ge­len gol­le 1-0 öne geç­ti. Gol­den son­ra oyu­nu tu­ta­ma­yan ve ra­ki­bin bas­kı­sı­na kar­şı­lık ve­re­me­yen kır­mı­zı si­yah­lı­lar ka­le­sin­de teh­li­ke­ler ya­şa­dı ve ilk ya­rı­nın son bö­lü­mün­de sa­ha­sın­dan çı­ka­ma­yan kır­mı­zı si­yah­lı 45. da­ki­ka­da ka­le­sin­de go­lü gör­dü. İki uzat­ma da­ki­ka­sın­da ra­kip ka­le­de iki net po­zis­yon bu­lan Ço­rum Be­le­di­yes­por go­lü bu­la­ma­yın­ca so­yun­ma oda­sı­na 1-1 be­ra­ber­lik­le gir­di.

İkin­ci ya­rı­ya Tek­nik He­yet Em­rah’ın ye­ri­ne Fah­ri Eren’i ala­rak baş­la­dı. An­cak genç fut­bol­cu­da yi­ne hiç bir var­lık gös­te­re­me­di. İlk da­ki­ka­lar­da Ya­kup Al­kan’ın at­tı­ğı ikin­ci gol­le dev­re­ye mo­ral­li baş­la­yan Ço­rum Be­le­di­yes­por son­ra­ki bö­lüm­de ise fi­nal pas­la­rın­da ba­şa­rı­lı olup ma­çı bi­tir­me şan­sı­nı de­ğer­len­dir­me­yin­ce ko­nuk ta­kım son bö­lüm­de çok bas­kı kur­du.
Özel­lik­le 90+4. da­ki­ka­da mut­lak bir po­zis­yon­dan ko­nuk ta­kım Me­lih Var­dar ile ya­rar­la­na­ma­yın­ca kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım çok zor­lan­dı­ğı kar­şı­laş­ma­dan 2-1 ga­lip ay­rı­la­rak evin­de­ki üçün­cü ma­çın­dan ga­li­bi­yet­le ay­rı­la­rak do­kuz pu­an­la be­şin­ci sı­ra­ya yük­sel­di.


Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kı­mın bu zor­lu ma­çı­nı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can, İl Ge­nel Mec­li­si Baş­ka­nı Ha­lil İb­ra­him Ka­ya, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Tü­fek­çi ile bir­lik­te yak­la­şık 2500 ka­dar Ço­rum­lu fut­bol se­ver iz­le­di.
 

MAÇ­TAN DA­Kİ­KA­LAR:
10. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan Er­tuğ­rul ile­ri çık­tı yer­den pe­nal­tı nok­ta­sı­na or­ta­la­dı ar­ka di­rek­te Ya­kup Al­kan to­pa ham­le yap­tı an­cak do­ku­na­ma­dı top yan­dan au­ta git­ti.
17. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan Fer­di’nin pa­sın­da Eş­ref sa­vun­ma ar­ka­sı­na ha­re­ket­len­di son çiz­gi­ye in­di­ği an­da or­ta­la­dı ka­le­ci Ci­han’ı ge­çen to­pa Ya­kup Al­kan iyi yük­sel­di an­cak za­man­la­ma­yı ya­pa­ma­yın­ca ka­fa­sı­nı sı­yı­ran top yan­dan au­ta git­ti.
18. da­ki­ka­da bu kez sol­ka­nat­tan Ke­rem top­la ha­re­ket­len­di son çiz­gi­ye in­di­ği an­da yer­den Ya­kup Al­kan’a çı­kar­dı an­cak son an­da sa­vunr­ma ka­ya­rak ara­ya gir­di ve kır­mı­zı si­yah­lı ta­kı­ma gol iz­ni ver­me­di.
32. da­ki­ka­da Ço­rum­Be­le­di­yes­por’un sağ ka­nat­tan gel­mi­şen atak­ta Ya­kup Al­kan ra­kip­le­ri ara­sın­dan sıy­rıl­dı uzak ve çap­raz po­zis­yon ol­ma­sı­na kar­şın yer­den sert vur­du ka­le­ci Ci­han to­pu kon­trol et­mek is­ter­ken ayak­la­rı­nın ara­sın­dan ka­çır­dı ve ağ­la­ra git­ti bu gol­le kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ra­ki­bi önün­de 1-0 öne geç­ti.
45. da­ki­ka­da ko­nuk Tur­gut­lus­por be­ra­ber­lik go­lü gel­di. Sol ka­nat­tan ka­za­nı­lan fa­ul atı­şın­da ce­za sa­ha­sı için­de ka­fa­lar­dan se­ken top ayak­lar­dan aya­ğa git­ti son ola­rak önün­de bu­lan Fa­tih Ça­kır sert vur­du ve to­pu üst­ten ağ­la­ra gön­de­re­rek sko­ru 1-1 ya­pan go­lü at­tı.
45+1. da­ki­ka­da sa­vun­ma­nın ha­ta­sın­dan Ke­rem top­la ha­re­ket­len­di so­lun­da Ya­kup Al­kan boş du­rum­da vur­du önü boş­tu ka­le­ye git­mek ye­ri­ne ce­za sa­ha­sı üze­rin­den vur­ma­yı ter­cih edin­ce to­pu ka­le­ci­ye tes­lim et­ti.
45+2. da­ki­ka­da sa­vun­ma­dan uzun top­la bu kez Erah top­la ha­re­ket­len­di ce­za sa­ha­sı­na gir­di ka­le­ci ile kar­şı kar­şı­ya po­zis­yon­da kal­ma­sı­na kar­şın vur­mak­ta ge­ci­kin­ce ara­ya gi­ren sa­vun­ma po­zis­yo­nu boz­du ve ka­le­si­ni mut­lak bir gol­den kur­tar­dı.
İlk ya­rı ta­kım­lar so­yun­ma oda­sı­na 1-1 be­ra­ber­lik­le gir­di­ler.
İkin­ci ya­rı­ya Ço­rum Be­le­di­yes­por gol­le baş­la­dı. 49. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan Er­tuğ­rul’un pa­sın­da Ya­kup Al­kan sa­vun­ma ar­ka­sı­na ha­re­ket­len­di top­la ka­le­ye yak­laş­tı ce­za sa­ha­sı­na gel­me­den ka­le­ci­nin sa­ğı­na sert ve düz­gün bir vu­ruş­la ağ­la­ra gön­de­re­rek ta­kı­mı­nın ve ken­di­si­nin ikin­ci go­lü­nü at­tı: 2-1
68. da­ki­ka­da Tur­gut­lus­por be­ra­ber­lik go­lü­ne çok yak­laş­tı. Fa­ih Ça­kır sol ka­nat­tan ce­za sa­ha­sı­na gir­di sert vur­du ka­le­ci Onur­can to­pu elin­den ka­çır­dı dö­nen to­pa Gü­ner vur­du Onur­can tek­rar çı­kar­dı dö­nen to­pu Gü­ner üçün­cü kez ta­mam­la­dı bu kez to­pu üst­ten au­ta at­tı ve kır­mı­zı si­yah­lı tri­bün­ler de­rin bir oh çek­ti.
74. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen atak­ta Ke­rem sa­vun­ma­nın ya­rım met­re ge­ri­sin­den çık­tı ra­kip ce­za sa­ha­sı­na bom boş gir­di­ği an­da yar­dım­cı ha­kem of­sayt bay­ra­ğı çe­kin­ce kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım mut­lak bir gol­den ol­du.
85. da­ki­ka­da Fer­di’nin sa­vun­ma­dan uzun to­pun­da Ya­kup Al­kan top­la sa­vun­ma ar­ka­sın­da bu­luş­tu aya­ğın­dan to­pu faz­la aç­tı ka­le­ci­den kur­tul­mak is­ter­ken açı­sı­nı kay­bet­ti ve sa­vun­ma ka­le­yi ka­pat­tı ve kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ra­hat­la­ma şan­sın­dan ya­rar­la­na­ma­dı.
90+5. da­ki­ka­da ma­çın ka­der anı ya­şan­dı. Me­lih Var­dar sağ ka­nat­tan top­la ce­za sa­ha­sı­na gir­di Ço­rum Be­le­di­yes­por sa­vun­ma­sı­nı ça­lım­lar­la geç­ti açı­yı bul­du ka­le­ci Onur­can ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı an­da sert vur­du üze­ri­ne ge­len to­pa Onur­can sa­hip ol­du ve maç­ta bu atak­la so­na er­di.
Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım evin­de oy­na­dı­ğı üçün­cü ma­çın­dan da ga­li­bi­yet­le ay­rı­la­rak üç pua­nın sa­hi­bi ol­du.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER