Gül’den kutlama ziyareti

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, 1-7 Ekim ta­rih­le­ri ara­sın­da kut­la­nan Ca­mi­ler ve Din Gö­rev­li­le­ri Haf­ta­sı ne­de­ni ile Ço­rum Müf­tü­sü Ah­met Akın'ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti. 

Gül’den kutlama ziyareti

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, 1-7 Ekim ta­rih­le­ri ara­sın­da kut­la­nan Ca­mi­ler ve Din Gö­rev­li­le­ri Haf­ta­sı ne­de­ni ile Ço­rum Müf­tü­sü Ah­met Akın'ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti. 
Zi­ya­ret­te Müf­tü Yar­dım­cı­la­rı Ab­dul­lah Pa­muk­lu ve Âdem Ay­gül'ün ya­nı sı­ra Per­so­nel Mü­dü­rü Ser­vet Tür­koğ­lu da ha­zır bu­lun­du. 


Be­le­di­ye Ba­sın Bi­ri­min­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, İl Müf­tü­sü Akın'a ka­bu­lün­den do­la­yı te­şek­kür eden Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, tüm din gö­rev­li­le­ri­nin Ca­mi­ler ve Din Gö­rev­li­le­ri Haf­ta­sı­nı kut­la­dı. Baş­kan Ze­ki Gül, "1 - 7 Ekim es­ki­le­rin de­yi­miy­le ha­de­me-i hay­rat de­ni­len din gö­rev­li­le­ri­mi­zin haf­ta­sı­nı müf­tü be­yin şah­sın­da teb­rik edi­yo­rum. On­lar ha­yır­lı iş­ler ya­pı­yor­lar Hem dün­ye­vi hem uh­re­vi ha­ya­tı­mı­zı kur­tar­mak adı­na ça­ba sarf edi­yor­lar. Biz Ço­rum Be­le­di­ye­si ola­rak Müf­tü­lü­ğü­müz­le or­tak çok gü­zel iş­ler, çok gü­zel hiz­met­ler ya­pı­yo­ruz. Ca­mi­le­ri­miz­le il­gi­li, iba­det­ha­ne­le­ri­miz­le il­gi­li kap­sam­lı ça­lış­ma­la­rı­mız var. Bi­ze bu iz­ni Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mız ve­ri­yor. Ben tek­rar sa­yın Müf­tü­mü­zün şah­sın­da, di­ya­net ça­tı­sı al­tın­da mil­le­ti­mi­ze hiz­met eden imam ha­tip, Kur'an kur­su öğ­ret­men­le­ri­mi­ze, di­ğer gö­rev­li ar­ka­daş­la­rı­mı­za haf­ta­la­rı­nın ha­yır­lı hiz­met­le­rin­de ba­şa­rı ge­tir­me­si­ni te­men­ni edi­yo­rum" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Müf­tü Ah­met Akın, Ca­mi­ler ve Din Gö­rev­li­le­ri Haf­ta­sı ne­de­ni ile Müf­tü­lü­ğü zi­ya­ret eden Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül'e te­şek­kür et­ti. Ço­rum'un di­ğer il­le­re gö­re da­ha fark­lı bir ya­pı­ya sa­hip ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Müf­tü Akın, "Özel­lik­le Ak­şem­sed­din Ca­mi ol­mak üze­re 14 ma­hal­le­de 14 mes­ci­di­mi­zin ya­pıl­ma­sı, 15'e ya­kın 4-6 Yaş Kur'an Kurs­la­rı­mız, in­şa­atı de­vam eden kız-er­kek Kur'an kurs­la­rı­mız gi­bi hiz­met­ler için te­şek­kür edi­yo­rum. Bun­la­rın dı­şın­da da Be­le­di­ye­mi­zin bir­çok di­ni hiz­me­ti var. Baş­ka­nı­mız­dan Al­lah ra­zı ol­sun. Zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı da Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum" di­ye ko­nuş­tu.

 

AY­GÜL'E HA­YIR­LI OL­SUN Zİ­YA­RE­Tİ
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, gö­re­ve ye­ni baş­la­yan Müf­tü Yar­dım­cı­sı Adem Ay­gül'e de ha­yır­lı ol­sun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. Baş­kan Gül, Ay­gül'e Müf­tü Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­di.  

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER