Gür’den esnaflara ziyaret

Ço­rum Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği (ÇE­SOB) Baş­ka­nı Re­cep Gür, fır­sat bul­du­ğu za­man­lar­da es­na­fı­nı zi­ya­ret et­me­yi ih­mal et­mi­yor.

Gür’den esnaflara ziyaret

Ço­rum Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği (ÇE­SOB) Baş­ka­nı Re­cep Gür, fır­sat bul­du­ğu za­man­lar­da es­na­fı­nı zi­ya­ret et­me­yi ih­mal et­mi­yor.
Bir­lik Baş­kan­lı­ğı­na se­çil­me­den ön­ce es­na­fın için­de bir Baş­kan ola­ca­ğı­nın ve bir­lik ve be­ra­ber­lik bağ­la­rı­nı her za­man sı­kı tu­ta­ca­ğı­nın sö­zü­nü ve­ren Re­cep Gür, bu sö­zü­nün ar­ka­sın­da dur­ma­ya özen gös­te­ri­yor.


Baş­kan Gür, geç­ti­ği­miz haf­ta so­nu Yu­ka­rı Sa­na­yi’de fa­ali­yet gös­te­ren es­naf ve sa­nat­kar­la­rı zi­ya­ret ede­rek, hal ha­tır sor­du, ha­yır­lı iş­ler te­men­ni­sin­de bu­lun­du. Es­naf­la­rın gü­nü­müz şart­la­rın­da zor gün­ler ge­çir­di­ği­ni bil­di­ği­ni an­cak bu­gün­le­rin de Al­lah’ın iz­niy­le at­la­tı­la­ca­ğı­nı ifa­de eden Gür, “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti bü­yük ve güç­lü bir dev­let. Za­man za­man eko­no­mik sı­kın­tı­lar el­bet­te ola­cak­tır. An­cak bu sı­kın­tı­la­rın üze­rin­den de bir­lik ve be­ra­ber­lik­le ge­le­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­ruz. Ye­ter ki bir­lik ve be­ra­ber­lik bağ­la­rı­mı­zı ko­par­ma­ya­lım” de­di. 


De­ğer­li Ço­rum es­naf ve sa­nat­kar­la­rı­na Es­naf Oda­la­rı Bir­li­ği’nin ka­pı­sı­nın her za­man açık ol­du­ğu­nu kay­de­den Re­cep Gür, “Bir so­ru­nu­nuz ve sı­kın­tı­nız ol­du­ğun­da 24 sa­at açık olan te­le­fo­nu­ma ula­şa­bi­lir­si­niz. Ek­me­ği­ni he­lal yol­lar­dan ka­zan­ma­nın der­din­de olan tüm es­naf ve sa­nat­kar­la­rı­ma ha­yır­lı iş­ler ve bol ka­zanç­lar te­men­ni edi­yo­rum” de­di.


Es­naf­lar ta­ra­fın­dan sı­cak il­giy­le kar­şı­la­nan Gür’e es­naf zi­ya­ret­le­rin­de Büş­ra Mo­bil­ya De­ko­ras­yon Sa­hi­bi Ah­met Bay­rak­lı da eş­lik eder­ken, es­naf­lar zi­ya­ret­ten duy­duk­la­rı mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek, Re­cep Gür ve eki­bi­ne ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­di­ler. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER