Halı Sarayı’nda kampanya

Ba­rış Ök­lü’nün sa­hi­bi ol­du­ğu Ha­lı Sa­ra­yı, yıl so­nu­na özel in­di­rim kam­pan­ya­sı dü­zen­le­di.

Halı Sarayı’nda kampanya

RE­CEP ME­BET
Ba­rış Ök­lü’nün sa­hi­bi ol­du­ğu Ha­lı Sa­ra­yı, yıl so­nu­na özel in­di­rim kam­pan­ya­sı dü­zen­le­di.
15 Ekim-15 Ka­sım 2018 ta­rih­le­ri ara­sın­da ge­çer­li olan kam­pan­ya­dan bah­se­den Ba­rış Ök­lü, tüm ha­lı ve yol­luk çe­şit­le­rin­de net yüz­de 50 in­di­rim uy­gu­la­dık­la­rı­nı söy­le­di.
‘Her­şey eti­ke­tin ya­rı­sı’ slo­ga­nıy­la du­yu­ru­lan kam­pan­ya­nın tüm ha­lı mar­ka­la­rın­da ge­çer­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Ök­lü, “Dü­zen­le­di­ği­miz kam­pan­ya ile id­di­alı­yız, biz­den da­ha ucu­zu yok” de­di.
An­tre mut­fak ve kap­la­ma ha­lı­lar­da tüm özel öl­çü­le­re uy­gun ürün­le­ri­nin bu­lun­du­ğu­nu an­la­tan Ök­lü, “İn­di­rim­le­ri­miz­den fay­da­lan­mak ve kam­pan­ya­mız hak­kın­da de­tay­lı bil­gi al­mak is­te­yen her­ke­si Os­man­cık Cad­de­si nu­ma­ra 67 (Es­ki Taş­lar Gi­yim Ma­ğa­za­sı ye­ri)’de hiz­met ve­ren ma­ğa­za­mı­za bek­li­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER