‘Hayat standartlarımız gerileme başladı’

Tür­ki­ye Ka­mu-Sen Araş­tır­ma Ge­liş­tir­me Mer­ke­zi'nin yap­mış ol­du­ğu 2018 Ey­lül ayı­na ait as­ga­ri ge­çim en­dek­si so­nuç­la­rı açık­lan­dı.

‘Hayat standartlarımız gerileme başladı’

Tür­ki­ye Ka­mu-Sen Araş­tır­ma Ge­liş­tir­me Mer­ke­zi'nin yap­mış ol­du­ğu 2018 Ey­lül ayı­na ait as­ga­ri ge­çim en­dek­si so­nuç­la­rı açık­lan­dı.
Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu'ndan alı­nan Ey­lül 2018 fi­yat­la­rı­na gö­re ya­pı­lan araş­tır­ma­da ça­lı­şan tek ki­şi­nin yok­sul­luk sı­nı­rı­nın 3.000 TL ola­rak he­sap­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Tür­ki­ye Ka­mu-Sen İl Tem­sil­ci­si Türk Eği­tim-Sen Şu­be Baş­ka­nı Se­lim Ay­dın, “Ağus­tos ayın­da,  5978,82 TL olan dört ki­şi­lik bir ai­le­nin as­ga­ri ge­çim had­di ise 212,22 TL ar­tış­la 6.191,04 Li­ra ola­rak be­lir­len­di. So­nuç­lar, dört ki­şi­lik bir ai­le­nin as­ga­ri ge­çim had­di­nin bir ön­ce­ki aya gö­re %3,55 ora­nın­da art­tı­ğı­nı gös­ter­di. Ça­lı­şan tek ki­şi­nin aç­lık sı­nı­rı da bir ön­ce­ki aya gö­re %3,72 ora­nın­da yük­sel­di ve 2.324,10 Li­ra ola­rak he­sap­lan­dı.” de­di.


Araş­tır­ma­ya iliş­kin bil­gi­ler ve­ren Ay­dın, “Tür­ki­ye'de 4 ki­şi­lik bir ai­le­nin or­ta­la­ma gı­da ve ba­rın­ma har­ca­ma­la­rı top­la­mı ise 2018 yı­lı Ey­lül ayın­da 2.286,57 Li­ra ola­rak tah­min edil­di.
Ya­pı­lan araş­tır­ma­da, 4 ki­şi­lik bir ai­le­nin sağ­lık ku­ru­luş­la­rı­nın be­lir­le­di­ği gi­bi sağ­lık­lı bir bi­çim­de bes­le­ne­bil­me­si için ge­rek­li har­ca­ma­nın Ey­lül 2018 ve­ri­le­ri­ne gö­re gün­lük 46,85 TL ol­du­ğu be­lir­len­di. Ai­le­nin ay­lık gı­da har­ca­ma­sı top­la­mı ise 1.405,47 TL ol­muş­tur. Ey­lül 2018 iti­ba­rı ile or­ta­la­ma 3.419,32 TL üc­ret alan bir me­mu­run ai­le­si için yap­tı­ğı gı­da har­ca­ma­sı, ma­aşı­nın %41,1'ini oluş­tur­du.
Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu ve­ri­le­rin­de 881,10 TL ola­rak be­lir­le­nen ki­ra gi­de­ri ise Ey­lül 2018 or­ta­la­ma ma­aşı­nın %25,77'si­ne denk gel­di. Bu­na gö­re bir me­mur, or­ta­la­ma ma­aşı­nın %66,87'si­ni yal­nız­ca gı­da ve ba­rın­ma har­ca­ma­la­rı­na ayır­mak zo­run­da kal­dı.


Di­ğer ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak için ise ma­aşı­nın %33,13'ü kal­mış­tır. Or­ta­la­ma üc­ret­le ge­çi­nen bir me­mur ai­le­si­nin ula­şım, sağ­lık, eği­tim, ha­ber­leş­me, gi­yim gi­bi di­ğer zo­run­lu ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ma­sı için Ey­lül 2018 maa­şın­dan ge­ri­ye yal­nız­ca 1132,82 TL kal­dı.” açık­la­ma­sı­nı yap­tı.
 

‘KA­MU GÖ­REV­Lİ­LE­Rİ­NE EK ZAM AR­TIK ZA­RU­Rİ BİR HA­LE GEL­MİŞ­TİR’
Ey­lül ayı as­ga­ri ge­çim ra­kam­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren Ay­dın, “Ra­kam­la­ra ba­kıl­dı­ğın­da, ai­le­ler bir ay­da 212 TL da­ha yok­sul­laş­tı" de­di.
Ay­dın, “Ey­lül ayı as­ga­ri ge­çim so­nuç­la­rı çer­çe­ve­sin­de or­ta­ya çı­kan ra­kam­lar özel­lik­le ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin ka­yıp­la­rı­nın ar­ta­rak de­vam et­ti­ği­ni or­ta­ya koy­muş­tur. Ge­lir­le­ri sa­bit olan ai­le­le­rin gi­der­le­ri ise sü­rek­li art­ma­ya de­vam eder­ken, Ey­lül ayın­da me­mu­run ön­ce­ki aya gö­re 212 TL da­ha fa­kir­leş­ti­ği gö­rül­mek­te­dir.
 Ar­tık gö­rül­müş­tür ki, me­mur­la­rı­mı­zın bu ra­kam­lar­la ge­çin­me im­kan­la­rı kal­ma­mış, ha­yat stan­dart­la­rı gi­de­rek ge­ri­le­me­ye baş­la­mış­tır.
 Tür­ki­ye Ka­mu-Sen ola­rak ta­lep et­ti­ği­miz "Me­mur­la­ra Ek zam" ar­tık za­ru­ri bir ha­le gel­miş­tir. Ka­mu gö­rev­li­le­ri­ne ya­pı­la­cak ek zam­mın pi­ya­sa­la­ra da olum­lu  yan­sı­ya­ca­ğı unu­tul­ma­ma­lı, bu ko­nu­da ge­rek­li adım­lar der­hal atıl­ma­lı­dır.” de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER