Hayata geçecek uygulamayla sanayide yüzler gülecek

Ço­rum Oto Ta­mir­ci­ler Es­naf Oda­sı Baş­ka­nı Nec­met­tin Uzun, sa­na­yi­nin ol­maz­sa ol­maz­la­rın­dan us­ta-çı­rak dö­ne­mi­nin ye­ni­den can­lan­dı­rıl­ma­sıy­la il­gi­li dev­let ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak olan pro­je­le­rin ken­di­le­ri­ni şim­di­den he­ye­can­lan­dır­dı­ğı­nı söy­le­di.

Hayata geçecek uygulamayla  sanayide yüzler gülecek

Ço­rum Oto Ta­mir­ci­ler Es­naf Oda­sı Baş­ka­nı Nec­met­tin Uzun, sa­na­yi­nin ol­maz­sa ol­maz­la­rın­dan us­ta-çı­rak dö­ne­mi­nin ye­ni­den can­lan­dı­rıl­ma­sıy­la il­gi­li dev­let ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak olan pro­je­le­rin ken­di­le­ri­ni şim­di­den he­ye­can­lan­dır­dı­ğı­nı söy­le­di.
İş­ve­ren­le­rin ih­ti­ya­cı olan ni­te­lik­li iş­gü­cü ta­le­bi­ni kar­şı­la­mak için çı­rak­lık eği­ti­mi ala­cak genç­le­re dev­let ta­ra­fın­dan ay­lık bin 602 li­ra harç­lık ve­ri­le­ce­ği­ni ifa­de eden Uzun, pro­je kap­sa­mın­da 8 ay sü­rey­le mes­le­ki eği­tim alı­na­ca­ğı­nı, kur­sa ka­tı­lan­la­rın iş ka­za­sı ve mes­lek has­ta­lı­ğı ile ge­nel si­gor­ta prim­le­ri­nin de dev­let ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­ca­ğı­nın bil­gi­si­ni pay­laş­tı.
Sa­na­yi­nin çı­rak ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak için ye­ni bir prog­ram baş­la­tan hü­kü­me­tin Tür­ki­ye ge­ne­lin­de iş­ve­ren­le­rin çı­rak ih­ti­yaç­la­rı­na iliş­kin bir en­van­ter ça­lış­ma­sı ya­pa­rak Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği ara­cı­lı­ğıy­la Tür­ki­ye İş Ku­ru­mu İl Mü­dür­lük­le­ri­ne ile­te­ce­ği­ni de ak­ta­ran Nec­met­tin Uzun, “2 yıl sü­re­cek prog­ram kap­sa­mın­da hem teo­rik hem de pra­tik eği­tim bir ara­da uy­gu­la­na­cak. Mes­le­ki Eği­tim ve Be­ce­ri Ge­liş­tir­me İş­bir­li­ği Pro­to­ko­lü kap­sa­mın­da han­gi mes­lek­le­re yö­ne­lik eği­tim ve­ri­le­ce­ği sa­na­yi sek­tö­rün­de ça­lış­tı­ra­cak çı­rak bu­la­ma­yan iş­ve­ren­le­rin ta­lep­le­ri­ne gö­re be­lir­le­ne­cek. 
Mes­le­ki eği­tim kap­sa­mı­na alı­nan iş­let­me­ler­de staj­yer ve çı­rak­la­ra dev­let des­te­ği 2018-2019 eği­tim ve öğ­re­tim dö­ne­min­de de ve­ri­le­cek. Bu­na gö­re 20'den az per­so­nel ça­lış­tı­ran iş­let­me­ler için as­ga­ri üc­re­tin üç­te iki­si, 20 ve üze­ri per­so­nel ça­lış­tı­ran iş­let­me­ler için de üç­te bi­ri ka­dar öde­me ya­pı­lı­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Oda Baş­ka­nı Uzun, pro­je­nin ha­zır­lan­ma­sın­da ve ha­ya­ta ge­çi­ril­me­sin­de eme­ği ge­çen her­ke­se ay­rı­ca te­şek­kür et­ti. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER