İHH uluslararası statüye sahip bir yardım kuruluşu’

Ço­rum İHH Baş­ka­nı Se­lim Öz­ka­bak­çı, İHH ta­ra­fın­dan ya­pı­lan tüm fa­ali­yet­le­rin men­fa­at gö­ze­til­mek­si­zin Al­lah rı­za­sı için ya­pı­lan iş­ler ol­du­ğu­nu söy­le­di.

İHH uluslararası statüye  sahip bir yardım kuruluşu’

Ço­rum İHH Baş­ka­nı Se­lim Öz­ka­bak­çı, İHH ta­ra­fın­dan ya­pı­lan tüm fa­ali­yet­le­rin men­fa­at gö­ze­til­mek­si­zin Al­lah rı­za­sı için ya­pı­lan iş­ler ol­du­ğu­nu söy­le­di.
ÇO­RİM­DER’in her haf­ta dü­zen­le­di­ği fa­sıl kah­val­tı­sı­nın bu haf­ta­ki ko­nu­ğu Ço­rum İHH ve İl­ke-Der'in Baş­ka­nı Se­lim Öz­ka­bak­çı ol­du.
Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, İHH'nın na­sıl ku­rul­du­ğu­nu öğ­ren­ci­le­re an­la­tan Öz­ka­bak­çı, "Yu­gos­lav­ya’nın da­ğıl­ma­sın­dan son­ra Müs­lü­man var­lı­ğın­dan ra­hat­sız olan ba­tı­lı­lar Sırp­la­rı si­lah­lan­dı­ra­rak Av­ru­pa’nın or­ta­sın­da Bos­na­lı Müs­lü­man­la­rı kat­let­ti­ler. Tür­ki­ye’den Bos­na’ya yar­dım ulaş­tır­ma­yı ba­şa­ran Müs­lü­man­lar ay­nı za­man­da 1992 yı­lın­da İs­tan­bul’da İHH’yı ku­ra­rak din, dil, ırk far­kı gö­zet­mek­si­zin dün­ya maz­lum­la­rı­na ula­şa­rak des­tek ol­ma­ya baş­la­dı.” de­di.
İHH'nın 135 ül­ke­de ve böl­ge­de ça­lış­tı­ğı­nı be­lir­ten Öz­ka­bak­çı, amaç­la­rı­nın top­la­nan yar­dım­la­rı tüm dün­ya maz­lum­la­rı­na ulaş­tır­mak ol­du­ğu­nun al­tı­nı çiz­di.
İHH'nın ça­lış­ma sis­te­min­den de bah­se­den Öz­ka­bak­çı, "Biz­ler yar­dım için git­ti­ği­miz yer­ler­de gün­cel yar­dım­la­rın öte­sin­de ka­lı­cı eser­ler­de bı­ra­kı­yo­ruz. Ye­tim­ha­ne­ler açı­yo­ruz. Mes­lek okul­la­rı açı­yo­ruz. Di­kiş, ta­rım ve hay­van­cı­lık yap­ma­yı öğ­re­ti­yo­ruz. Has­ta­ne­ler ku­ru­yo­ruz. Mes­cit­ler ve Ku­ran eği­ti­mi ve­ri­len yer­ler ya­pı­yo­ruz. Ku­rak böl­ge­ler­de su ku­yu­la­rı açı­yo­ruz. Sah­ra has­ta­ne­le­ri ku­ra­rak ka­ta­rak ame­li­yat­la­rı ya­pı­yo­ruz. Git­ti­ği­miz ül­ke­ler­de­ki maz­lum azın­lık­lar­la bir ara­ya ge­le­rek on­la­rın so­run­la­rı­nı, dert­le­ri­ni din­le­yip ulus­la­ra­ra­sı top­lan­tı­lar­da bun­la­rı di­le ge­ti­re­rek çö­zü­me ulaş­ma­sı için ça­lı­şı­yo­ruz. Ço­rum İHH ola­rak Ço­rum­lu­la­rın yar­dı­mıy­la Pa­ta­ni’de İs­ki­lip­li Atıf Ho­ca adı­na bir ye­tim­ha­ne aç­tık.” de­di.

 

‘İHH ULUS­LA­RA­RA­SI STA­TÜ­YE SA­HİP BİR YAR­DIM KU­RU­LU­ŞU­DUR’
Yar­dım­la­rın ül­ke­ler­de da­ğı­tıl­ma ko­nu­su­na da de­ği­nen Öz­ka­bak­çı, "İHH top­la­dı­ğı yar­dım­la­rı ne­re­ye ve kim­le­re ya­pa­ca­ğı­nı o böl­ge­de ya­şa­yan, bu­ra­la­rı iyi bi­len, ta­nı­yan tem­sil­ci­le­ri­miz ile ya­pı­yo­ruz. Biz­ler ba­zı ül­ke­le­re yap­tı­ğı­mız yar­dım­la­rı da maz­lum kar­deş­le­ri­mi­zin gü­ven­li­ği teh­li­ke­ye gir­me­me­si için ka­mu­oyu ile pay­la­şa­mı­yo­ruz. İHH ola­rak Ulus­la­ra­ra­sı ba­zı sta­tü­le­re sa­hip bir yar­dım ku­ru­lu­şu ol­du­ğu­muz için yar­dım­la­rı­mı­zı ama­cı­na da­ha uy­gun bir şe­kil­de ulaş­tı­rı­yo­ruz. İs­ra­il'de bu­nun için İHH'ın ka­pa­tıl­ma­sı­nı is­ti­yor" di­ye ko­nuş­tu.

 

‘İLK ULUS­LA­RA­RA­SI KUR­BAN BA­ĞIŞ­LA­RI­NI İHH BAŞ­LAT­TI’
İHH’nın ulus­la­ra­ra­sı alan­da bir­çok il­ke im­za at­tı­ğı­nı kay­de­den Öz­ka­bak­çı, “Tür­ki­ye’de 1993 yı­lın­da vekâlet­le ulus­la­ra­ra­sı kur­ban or­ga­ni­zas­yo­nu­nu dü­zen­le­yen ilk si­vil top­lum ku­ru­lu­şu­yuz. Dün­ya­da Çe­çen hal­kı­na yar­dım ulaş­tı­ran ilk yar­dım ku­ru­luş­la­rın­dan bi­ri­si­yiz. Bos­na Sa­va­şı sı­ra­sın­da Sa­ray­bos­na ab­lu­ka­sı­nı kı­ra­rak Bos­na­ya yar­dım ulaş­tı­ran ilk si­vil top­lum ku­ru­lu­şu­yuz. 5 kı­ta­da 135 ül­ke ve böl­ge­ye ula­şan Tür­ki­ye mer­kez­li ilk si­vil top­lum ku­ru­lu­şu­yuz.” di­ye­rek, şu an­da 135 ül­ke­de yar­dım fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dür­dük­le­ri­ni açık­la­dı.

 

‘EN ÇOK SA­VAŞ, KIT­LIK VE AFET OLAN ÜL­KE­LE­RE YAR­DIM EDİ­YO­RUZ’
İHH ola­rak en çok sa­vaş, kıt­lık ve afet böl­ge­le­rin­de ça­lış­tık­la­rı­na vur­gu ya­pan Öz­ka­bak­çı, Af­ri­ka'da ka­ta­rak ame­li­ya­tı yap­tı­ra­rak 100 bin ki­şi­ye ışık ol­duk­la­rı­nı ve 90 bin ye­ti­me ha­mi­lik ya­pa­rak ay­da yüz tl yar­dım et­tik­le­ri­ni ifa­de et­ti.

 

‘ÇO­RUM’DAN GAZ­ZE'YE BİR AM­BU­LANS GÖ­TÜR­DÜK’
Ma­vi Mar­ma­ra ve Gaz­ze kon­vo­yu sı­ra­sın­da ya­şa­dık­la­rı­nı öğ­ren­ci­ler ile pay­la­şan Öz­ka­bak­çı, 2009 yı­lın­da Av­ru­pa'da baş­la­yan Gaz­ze kon­vo­yu­nun yaş­lı­sı, ih­ti­ya­rı, gen­ci ile hep bir­lik­te Ço­rum'dan ha­zır­la­dık­la­rı ve içe­ri­si­ni in­sa­ni yar­dım mal­ze­me­le­ri ile dol­dur­duk­la­rı mi­ni­büs ile yo­la çık­tık­la­rı­nı söy­le­di.

 

‘İHH OLA­RAK AB­LU­KA AL­TIN­DA­Kİ GAZ­ZE­YE 300 ARAÇ­LA GİR­ME­Yİ BA­ŞAR­DIK’
Öz­ka­bak­çı, Gaz­ze kon­vo­yu ile İs­ra­il’in ab­lu­ka­sı­na rağ­men Gaz­ze'ye ulaş­tık­la­rı­nı ifa­de et­ti.
Dün­ya­yı kü­re­sel güç­le­rin yö­net­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı söy­le­yen eden Öz­ka­bak­çı, "İçi­miz­de kü­re­sel güç­le­re yar­dım eden in­san­lar var­dır. Ar­ka­daş­lar dik­kat edin bir ki­şi kı­sa za­man­da bir­den bü­yür­se, bir­den çok pa­ra ka­zan­ma­ya baş­la­dıy­sa onun ar­ka­sın­da kü­re­sel güç­le­rin ol­ma­sı ih­ti­ma­li­de var­dır. Kü­re­sel güç­le­rin di­ni, di­li, ır­kı ol­maz" de­di.
İs­ra­il as­ker­le­ri ta­ra­fın­dan Ma­vi Mar­ma­ra ge­mi­si­ne ya­pı­lan bas­kı­nın slayt gö­rün­tü­le­ri­nin iz­len­di­ği sı­ra­da öğ­ren­ci­ler duy­gu­sal an­lar ya­şar­ken, Öz­ka­bak­çı, İs­ra­il’in Ben Go­ri­on ce­za­evi­ne gö­tü­rül­dük­le­ri­ni, İs­ra­il­li as­ker­le­rin ken­di­si­ne yap­tı­ğı iş­ken­ce­yi ve ‘one mi­nu­te’ di­ye ba­ğı­ra­rak öl­dür­mek için de­fa­lar­ca at­tık­la­rı da­ya­ğı an­lat­tı.

‘SU­Rİ­YE­Lİ SI­ĞIN­MA­CI­LA­RA GÖS­TE­Rİ­LEN TEP­Kİ­LE­RİN ÇO­ĞU YER­SİZ’
Su­ri­ye'den Tür­ki­ye'ye ge­len mül­te­ci­ler ko­nu­su­na da de­ği­nen Öz­ka­bak­çı, "Su­ri­ye'de öy­le bir sü­reç ya­şa­nı­yor ki in­san­lar iş­ken­ce ve te­ca­vüz­ler al­tın­da ya­şı­yor. Bu­ra­ya ge­len in­san­la­ra ni­ye gel­di­ler de­me­ye­lim, ora­da her tür­lü azap ve ıs­tı­rap­lar ya­şa­nı­yor. Bu so­ru­yu so­ran in­san­lar ora­da ya­şa­nan ıs­tı­rap­la­rı bil­me­dik­le­ri için sı­ğın­ma­cı mi­sa­fir­le­re tep­ki gös­te­ri­yor­lar. Lüt­fen ken­di­mi­zi, ai­le­mi­zi on­la­rın ye­ri­ne ko­ya­lım.
Şu an­da İd­lip bom­ba­la­nı­yor ve 3 mil­yon in­san Tür­ki­ye sı­nı­rı­na ha­re­ke­te geç­me­ye ha­zır­la­nı­yor. İHH, İd­lip için Tür­ki­ye’de ye­ni bir in­sa­ni yar­dım kam­pan­ya­sı baş­lat­tı. Biz­ler de Ço­rum İHH ola­rak Ço­rum­lu ha­yır­se­ver­le­rin des­te­ğiy­le İn­sa­ni Yar­dım Tır­la­rı çı­ka­ra­ca­ğız.” de­di.
İHH'ın sa­de­ce mad­di yar­dım ko­nu­la­rın­da ça­lış­ma­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Öz­ka­bak­çı, bir­çok ko­nu­da ulus­la­ra­ra­sı alan­da İn­sa­ni Dip­lo­ma­si ça­lış­ma­la­rı yap­tık­la­rı­nı söy­le­di. İHH’nın in­sa­ni dip­lo­ma­si ça­lış­ma­sı ile Ese­din elin­den 2.300 den faz­la ka­dın, ço­cuk, yaş­lı­nın kur­ta­rıl­dı­ğı­nı kay­det­ti. Ha­lep'te 45 bin ki­şi­nin tah­li­ye­si­nin sağ­lan­ma­sın­da İHH’nın dü­zen­le­di­ği bin­ler­ce ara­cın ka­tıl­dı­ğı Ha­lep kon­vo­yu­nun ve Rey­han­lı’da top­la­nan 50 bin in­sa­nın sı­nı­ra doğ­ru yü­rü­yü­şü­nün et­ki­si­ni an­lat­tı.

GENÇ­LE­RE TAV­Sİ­YE
Ko­nuş­ma­sı­nın so­nun­da öğ­ren­ci­le­re tav­si­ye ni­te­li­ğin­de açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Öz­ka­bak­çı, “Bi­zim Al­lah’a sı­ğın­mak­tan baş­ka bir ça­re­miz yok. Eğer Al­lah bi­ze yar­dım eder­se bi­ze kim­se­nin gü­cü yet­mez. Ama O bi­ze yar­dım et­mez­se kim­se yar­dım ede­mez. Sa­de­ce Al­lah’a gü­ve­ne­ce­ğiz, sa­de­ce O’ndan yar­dım is­te­ye­ce­ğiz. O za­man bi­ze dü­şen şey Al­lah'ın yar­dı­mı­nı ala­bi­le­cek ni­te­lik­le­ri üze­ri­miz­de ba­rın­dır­mak ola­cak­tır.” de­di.
ÇO­RİM­DER’in yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la göz dol­dur­du­ğu­nu söy­le­yen Öz­ka­bak­çı, ya­pı­lan da­vet­ten do­la­yı ÇO­RİM­DER Baş­ka­nı Ay­han Boy­raz’a, Genç ÇO­RİM­DER Ko­or­di­na­tö­rü Se­mih Dum­lu’ya ve Ön­cü Genç­lik ve Spor ku­lü­bü Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Mus­ta­fa Kül­cü’ye te­şek­kür et­ti, genç­ler­le za­man ge­çir­mek­ten mut­lu­luk duy­du­ğu­nu be­lir­te­rek ko­nuş­ma­sı­nı ta­mam­la­dı. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
YORUMLAR
Anne
Anne - 2 yıl Önce

İki yaşında bebeğim var. Bebek bezi, ıslak mendil, bebek bisküvisi, süt ihtiyacım var. Para istemiyorum. Kargo ile göndermek istiyorsanız kabul ederim. Dua ederim. Allah rızası için destek olurmusunuz? Allaha emanet olun. eylemmetin3@gmail.com

caresizannee@gmail.com
caresizannee@gmail.com - 2 yıl Önce

İki yaşında çocuğum var.
Bebek bezi, ıslak mendil, süt, meyve, sebze ihtiyacım var.
Sırtınızı çevirmeyin.
Elinizi ayağınızı öpeyim.
Mahalle muhtarının cep telefonu numarasını yazacağım.
Mahalle muhtarı ile iletişim kurabilirsiniz.
Allah haram yemeyi nasip etmesin.
Allah insanı insana muhtaç etmesin.
Çocuğumun suratını güldürmek istiyor olan insana merhameti ile muamele etsin, cenneti ile mükafatlandırsın, Muhammed Mustafa SallAllahu Aleyhi Veselleme komşu olmayı nasip etsin Allah.
Allah rızası için destek olurmusunuz?
caresizannee@gmail.com

Eylem
Eylem - 1 yıl Önce

6 numara bebek bezi, ıslak mendil, süt ihtiyacım var. Para istemiyorum. Allah rızası için destek olurmusunuz? muhammetmustafaninannesi@gmail.com

Eylem
Eylem - 12 ay Önce

6 numara bebek bezi ıslak mendil süt meyve sebze ihtiyacım var. Para istemiyorum. Allah rızası için destek olurmusunuz? muhammetmustafaninannesii@gmail.com

eylemmetin3458@gmail.com
eylemmetin3458@gmail.com - 11 ay Önce

6 numara bebek bezi ıslak mendil süt ihtiyacım var. Para istemiyorum. Allah rızası için destek olurmusunuz? İnsanı insana muhtaç etmesin rabbim. Ne olmuşum dememeli ne olacağım demeli insan. eylemmetin3458@gmail.com

Çaresiz Anne
Çaresiz Anne - 3 ay Önce

6 numara bebek bezi, ıslak mendil, süt, meyve, sebze ihtiyacım var. Para istemiyorum. Allah rızası için destek olurmusunuz? İnsanı insana muhtaç etmesin rabbim. İnsanı çaresiz bırakmasın rabbim. eylemmetin6666 @ gmail . com

SIRADAKİ HABER