İMO’dan Vali’ye baret

Ço­rum İn­şa­at Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı (İMO) Baş­ka­nı Öz­gür Kı­lıç ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri, Va­li Mus­ta­fa Çift­çi’ye ha­yır­lı ol­sun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

İMO’dan Vali’ye baret

Ço­rum İn­şa­at Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı (İMO) Baş­ka­nı Öz­gür Kı­lıç ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri, Va­li Mus­ta­fa Çift­çi’ye ha­yır­lı ol­sun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.
İMO İl Tem­sil­ci Yar­dım­cı­la­rı Ser­da Uy­sal Kar­lı­dağ ve Meh­met Ka­ra­taş’ın ka­tıl­dı­ğı zi­ya­ret­te, Va­li Çift­çi’ye ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­yen Baş­kan Öz­gür Kı­lıç, Çift­çi’ye ba­ret tak­tim et­ti. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER