Kantinciler istişare yaptı

Ço­rum'da çe­şit­li okul­lar­da kan­tin iş­let­me­ci­li­ği ya­pan es­naf, Bak­kal­lar ve Ba­yi­ler Oda­sı ön­cü­lü­ğün­de bir ara­ya gel­di.

Kantinciler  istişare yaptı

ÇE­SOB Kon­fe­rans Sa­lo­nu'nda ger­çek­le­şen top­lan­tı­da baş­ta hij­ye­nik ko­nu­lar ol­mak üze­re kan­tin iş­let­me­ci­le­ri­nin so­run­la­rı ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı.
Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, top­lan­tı­da ko­nu­şan Ço­rum Bak­kal­lar ve Ba­yi­ler Oda­sı Baş­ka­nı Öz­kan Şa­nal, kan­tin­ci es­na­fı­nın so­run­la­rı­nı ya­ki­nen bil­di­ği­ni ifa­de ede­rek, Oda ola­rak çö­zü­mü ko­nu­sun­da el­le­rin­den ge­len gay­re­ti gös­ter­dik­le­ri­ni ifa­de et­ti.


Okul kan­tin iha­le­le­rin­de­ki yük­sek ra­kam­lar ne­de­niy­le es­na­fın sı­kın­tı ya­şa­dı­ğı­nı, hiz­me­tin ka­li­te­si­nin düş­me­me­si için ki­ra­la­rın ma­kul se­vi­ye­ler­de tu­tul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni di­le ge­ti­ren Şa­nal, "Ön­ce bir ve­li ola­rak ara­nız­da­yım. Ben de ço­cu­ğu­mu oku­la gön­de­rir­ken onu siz­le­re ema­net edi­yo­rum. O ba­kım­dan yap­mış ol­du­ğu­nuz gö­rev çok kut­sal­dır. 


Kan­tin­ci es­na­fı­nın, ço­cuk­la­rın sağ­lı­ğı­nı her şey­den ön­de tu­ta­rak, özel­lik­le fast-fo­od, cips ve ko­la tü­rü gaz­lı içe­cek­le­rin sa­tıl­ma­ma­sı ko­nu­sun­da has­sas dav­ran­dık­la­rı­nı bi­li­yo­ruz. Bi­zim için ço­cuk­la­rı­mı­zın sağ­lı­ğı her şey­den da­ha ön­de ge­lir. Bu ko­nu­da es­naf­la­rı­mız son de­re­ce du­yar­lı­dır." de­di.
Kar­şı­lık­lı fi­kir alış­ve­ri­şi­nin ya­pıl­dı­ğı top­lan­tı ise ol­duk­ça ve­rim­li geç­ti. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER