Kerebi Gazi Yurdu yeni sezona hazır

Yük­sek Öğ­re­nim Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu (KYK) Ke­re­bi Ga­zi Öğ­ren­ci Yur­du, ye­ni aka­de­mik yı­la ha­zır.

Kerebi Gazi Yurdu  yeni sezona hazır

RE­CEP ME­BET
Yük­sek Öğ­re­nim Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu (KYK) Ke­re­bi Ga­zi Öğ­ren­ci Yur­du, ye­ni aka­de­mik yı­la ha­zır.
‘De­ğer Ka­tar’ slo­ga­nıy­la ta­nı­tı­lan KYK’nın ye­ni kon­sep­tiy­le 2018-2019 Aka­de­mik Yı­lı’na ‘mer­ha­ba’ di­yen Ke­re­bi Ga­zi Yur­du, öğ­ren­ci­le­rin hu­zur, gü­ven ve kon­fo­ru için tüm ay­rın­tı­la­rı dü­şün­dü.
4 blok­tan olu­şan 1.829 öğ­ren­ci ka­pa­si­te­li er­kek yur­dun­da ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın ta­mam­la­nır­ken bi­na­nın iç ve dış me­kan­la­rı te­pe­den tır­na­ğa te­miz­le­ne­rek ba­kım­dan ge­çi­ril­di.

 

BÖL­GE­NİN EN KON­FOR­LU YUR­DU
Üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­ne ba­rın­ma hiz­me­ti su­nan Ke­re­bi Ga­zi Öğ­ren­ci Yur­du, kon­for­lu oda­la­rı, Ço­rum man­za­ra­lı ye­mek­ha­ne­si ve te­ras ka­fe­siy­le dik­kat çe­ki­yor.
Genç ve di­na­mik kad­ro­suy­la ba­rın­ma hiz­met­le­ri­ne ye­ni bir ba­kış açı­sı ka­zan­dı­ran Ke­re­bi Ga­zi Yur­du, sos­yal, kül­tü­rel ve spor­tif et­kin­lik­le­riy­le de genç­ler ara­sın­da far­kın­da­lı­ğı ar­tır­ma­yı he­def­li­yor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER