Kızılay’ın yardımı gecikmedi

İs­ki­lip’in Ku­zu­luk kö­yün­de çı­kan yan­gın­da za­rar gö­ren ai­le­le­re yar­dım­lar ulaş­tı­rı­lı­yor.

Kızılay’ın yardımı gecikmedi

İs­ki­lip’in Ku­zu­luk kö­yün­de çı­kan yan­gın­da za­rar gö­ren ai­le­le­re yar­dım­lar ulaş­tı­rı­lı­yor.
Kı­zı­lay Der­ne­ği Ço­rum Şu­be­si de, der­ne­ğin İs­ki­lip Tem­sil­ci­li­ği ile bir­lik­te yan­gın ye­rin­de ge­rek­li in­ce­le­me­le­ri yap­tı. Yan­gın­da za­rar gö­ren ai­le­le­rin acil ih­ti­yaç­la­rı­nı tes­pit edi­le­rek, gi­de­ril­di.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER