Körücek'te Aşure ve Birlik Cemi

 Me­ci­tö­zü’ne bağ­lı Kö­rü­cek Kö­yü Der­ne­ği, köy hal­kı­nı Bir­lik Ce­mi'nde ve Aşu­re Gü­nün­de bu­luş­tur­du.

Körücek'te Aşure ve Birlik Cemi

Kö­rü­cek Kö­yü Da­ya­nış­ma ve Kal­kın­dır­ma Der­ne­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Bir­lik Ce­mi, Cu­mar­te­si ak­şa­mı köy ko­na­ğın­da yo­ğun bir ka­tı­lım­la ger­çek­leş­ti­ril­di.
Der­nek Baş­ka­nı Hik­met Ya­vuz ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu'nun or­ga­ni­ze­siy­le dü­zen­le­nen cem, De­de Ali Se­yit Yıl­dı­rım'ın ön­der­li­ğin­de ya­pıl­dı.
İl­ki geç­ti­ği­miz yıl ya­pı­lan Bir­lik Ce­mi'nin ikin­ci­si bu yıl Mu­har­rem Ayın­da Ker­be­la Şe­hit­le­ri­ni an­mak ama­cıy­la ya­pıl­dı.

BİR­LİK KUR­BA­NI KE­SİL­Dİ, AŞU­RE KA­ZA­NI KAY­NA­TIL­DI
Der­nek yö­ne­ti­mi ve köy­lü­le­rin kat­kı­la­rıy­la alı­nan kur­ban, bir gün ön­ce­sin­den De­de Ali Se­yit Yıl­dı­rım ta­ra­fın­dan du­ala­na­rak ke­sil­di.
Ma­lat­ya-He­kim­han Ba­sak Kö­yü "Ha­cım­sul­tan" oca­ğın­dan olan De­de Ali Se­yit Yıl­dı­rım ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len ce­me Kö­rü­cek­li­le­rin ya­nı sı­ra; çev­re köy­ler­den, Ço­rum mer­kez ve il dı­şın­dan da ka­tı­lım ol­du.
Cem ön­ce­si köy hal­kı hep bir­lik­te aşu­re çor­ba­sı iç­ti. 

Bir­lik ve be­ra­ber­lik me­saj­la­rı­nın ve­ril­di­ği ce­me; Za­kir Mus­ta­fa Adı­gü­zel de sa­zı ve sö­züy­le an­lam kat­tı.
Emi­ne Öz­ten'in baş­kan­lı­ğın­da fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­ren Ka­deş Halk Oyun­la­rı Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü eki­bi de se­mah­la­rıy­la, hiz­met­le­riy­le ce­me bü­yük kat­kı sağ­la­dı.
Cem­de; du­az-ı imam­lar, gül­beng­ler okun­du, se­mah­lar dö­nül­dü, ye­zi­de la­net okun­du. Cem sa­lo­nu­na ge­len va­tan­daş­lar, de­de­nin du­ası­nı al­dık­tan son­ra yer­le­ri­ne otur­du. Ale­vi ina­nış­la­rı­na gö­re ger­çek­leş­ti­ri­len cem sı­ra­sın­da De­de Ali Se­yit Yıl­dı­rım ta­ra­fın­dan ce­min amaç­la­rı, ni­çin ve na­sıl ya­pıl­dı­ğı, iz­le­nen yol ve usul hak­kın­da da bil­gi­ler pay­la­şıl­dı.

Cem so­nun­da kur­ban eti ve köy­lü­le­rin ge­tir­di­ği lok­ma­lar tüm ka­tı­lım­cı­la­ra ik­ram edil­di.
Köy­lü­ler, ken­di­le­ri­ni böy­le­si­ne an­lam­lı bir iba­det­te bu­luş­tu­ran ocak­za­de­le­ri Ali Se­yit Yıl­dı­rım'a te­şek­kür ede­rek ha­yır du­ala­rı eş­li­ğin­de uğur­la­dı­lar.
Köy­lü­ler, Der­nek Baş­ka­nı Hik­met Ya­vuz baş­ta ol­mak üze­re tüm yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­ne ge­le­nek, gö­re­nek ve kül­tür­le­ri­nin ya­şa­tıl­ma­sı için gös­ter­dik­le­ri du­yar­lı­lık­tan do­la­yı te­şek­kür et­ti.
Der­nek Baş­ka­nı Hik­met Ya­vuz ise, der­nek ola­rak ikin­ci kez dü­zen­le­dik­le­ri cem iba­de­ti­ni de­vam et­tir­mek is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. Ya­vuz, kur­ba­nın alın­ma­sın­da, aşu­re­nin ha­zır­lan­ma­sın­da, ce­min dü­zen­len­me­sin­de kat­kı­da bu­lu­nan ve et­kin­li­ğe ka­tı­lan tüm köy­lü­le­re te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER