KÖYDES üyeleri belli oldu

Seçimlerde KÖYDES üyeleri belirlendi.

KÖYDES üyeleri belli oldu

KÖY­DES’e İl Ge­nel Mec­li­si ve muh­tar­la­rı tem­si­len üye se­çi­mi ger­çek­leş­ti­ril­di.
Dev­let Ti­yat­ro Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan se­çim­ler­de, Köy­le­re Hiz­met Gö­tür­me Bir­li­ği En­cü­me­ni’nde gö­rev yap­mak üze­re İl Ge­nel Mec­lis Üye­le­ri­ni tem­si­len 2 ki­şi, muh­tar­la­rı tem­si­len de 2 ki­şi se­çil­di. İl Ge­nel Mec­lis Üye­le­ri ara­sın­dan Nu­ret­tin Ka­ra­ca ve Mus­ta­fa Ala­göz, se­çi­mi ka­za­nan isim­ler ol­du­lar.
Köy muh­tar­la­rı­nı tem­si­len ya­pı­lan se­çim­de ise bü­yük çe­kiş­me ya­şan­dı. Köy Muh­tar­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Ze­ki Oral, Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Ha­cı Ko­ca, Gür­büz Ya­sak­cı ve Hu­lu­si Ay­daş aday ol­du. Köy muh­tar­la­rı ara­sın­dan 107 oy alan Ze­ki Oral ile 101 oy alan Ha­cı Ko­ca, Köy­le­re Hiz­met Gö­tür­me Bir­li­ği En­cü­me­ni’ne se­çil­di.
Se­çim­ler­de Gür­büz ya­sak­çı 91 oy alır­ken Hu­lu­si Ay­daş 38 oy­da kal­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER