Magandalar yine iş başında

Ço­rum'da şe­hir ma­gan­da­la­rı yi­ne iş ba­şın­da. Kar­şı­ya­ka 3. Cad­de ve Ba­ha­bey Cad­de­sin­de iki du­ra­ğın cam­la­rı kim­li­ği be­lir­le­ne­me­yen ki­şi ya da ki­şi­ler ta­ra­fın­dan kı­rıl­dı.

Magandalar yine iş başında

Ço­rum'da şe­hir ma­gan­da­la­rı yi­ne iş ba­şın­da. Kar­şı­ya­ka 3. Cad­de ve Ba­ha­bey Cad­de­sin­de iki du­ra­ğın cam­la­rı kim­li­ği be­lir­le­ne­me­yen ki­şi ya da ki­şi­ler ta­ra­fın­dan kı­rıl­dı.
Bu mil­le­tin pa­ra­sıy­la ya­pı­lan hiz­met­le­re za­rar ver­me­nin izah edi­le­cek hiç­bir ya­nı­nın ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan, "Dev­le­tin ve mil­le­tin ma­lı­na bu şe­kil­de za­rar ver­mek ma­gan­da­lık­tan baş­ka bir şey de­ğil­dir. Biz Ço­rum Be­le­di­ye­si ola­rak bu du­rak­la­rı ye­ni­le­dik. Em­ni­yet güç­le­ri­miz de fa­il­le­ri ya­ka­la­mak için so­ruş­tur­ma baş­lat­tı. Da­ha ön­ce bu şe­kil­de du­rak­la­ra za­rar ve­ren­ler ya­ka­lan­mış­tı, ina­nı­yo­rum ki yi­ne ya­ka­la­na­cak ve ce­za­sı­nı çe­ke­cek" de­di. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
YORUMLAR
murat
murat - 4 yıl Önce

bunlara yaşama hakkı vermeyeceksin. Derhal toplumdan arındıracaksın.

YAKUP SAYAT
YAKUP SAYAT - 4 yıl Önce

camdan yapmayacaksın,kalın sac neyine yetmiyor.kırılmaz yıpranmaz hurdası para eder.

SIRADAKİ HABER